Home Uncategorized Former Springboks coach Jake White offers to help ‘Īkale-Tahi

Former Springboks coach Jake White offers to help ‘Īkale-Tahi

1
316

Springboks’ former coach who coached the South African national rugby team to 2007 Rugby World Cup victory has offered to assist the ‘Īkale-Tahi team as technical assistant while touring Europe next month.

‘Īkale-Tahi’s head coach Mana ‘Ōtai said Tonga Rugby Union (TRU) recruited White after he quitted Sharks last month.

“He has a lot of experiences in rugby world cup and we wished to learn from him things that will help  ‘Īkale-Tahi’s preparation for RWC 2015,” Otai said.

Read more: ʻIkale-Tahi squad for november tour named

Springboks also won the 2004 Tri-Nations rugby union cup under White’s leadership.

TRU approved back coaches in June this year to include Alan Gaffney from Australia but he is not in the November tour due to medical reason. He is replaced by Siua Taumālolo, ʻŌtai said.

1 COMMENT

  1. Kuo loto ʻa Jake White ko e faiako ki muʻa ʻa e Springboks ne ne takiʻi e timi fakafonua ʻa ʻAfilika ʻo nau ikuna e Ipu ʻa Māmani 2007 ke ne tokoniʻi ʻa e ʻIkale Tahí lolotonga ʻene tua ko ʻeni ki ʻIulope ʻi he māhina kahaʻú.

    Pehē ʻe Mana ʻŌtai ko e faiako pule ʻa e timi ʻIkale-Tahí naʻe fakahū mai ʻe he TRU ʻa White hili ia e mahino kuó ne tukuange ʻene konituleki mo e timi ʻa e Sharks he māhina kuo ʻosí.

    Pehē ʻe Maná ʻoku taukei lahi ʻaupito ʻa White ʻi he teuteu ki he Ipu ʻa Māmaní pea ne nau fakaʻamu ke nau ako mei ai ke tokoni ki he teuteu ʻa e ʻĪkale-Tahí ki he Ipu ʻa Māmani 2015.

    Naʻe fai e ʻinitaviu ʻi Sune ki he kau tokoni faiako tautuaʻaá pea ne fili ai ʻa Alan Gaffney mei ʻAositelēlia ka ʻoku ʻikai te ne lava ʻi he tua ko ʻení tuʻunga ʻi he ʻuhinga fakafaitoʻo pea ʻoku fetongi ai ia ʻe Siua Taumālolo.