Home Uncategorized Mele Hifo Fīnau loses battle to cancer, dies at 52

Mele Hifo Fīnau loses battle to cancer, dies at 52

1
496

A prominent Tongan radio broadcaster and producer diagnosed with cancer has died at 52.

Mele Hifo Finau was the Chief Executive Producer and broadcaster at Vākē Tali Folau internet radio station based in the United States.

It is the first and largest internet radio for the Tongan international community.

Fīnau’s  family have announced her death on Facebook last night.

“On behalf of My mother and sisters as well as the husband Sione Tutulu Finau and their children, With the outmost pain in our heart I humbly inform relatives and friends of Mele Hifo Makahili Finau that the Good Lord have gain the most beautiful angel but a biggest loss for our family”, the message read.

“She sweetly left us on Tuesday night the 1st of March 2016 at 11:15pm to be with her Lord.

“We would like to express our deepest appreciation and gratitude for all your support, prayers and above all your Love during the most difficult time.

“Ofa lahi atu Ateli Vailahi, Sione Tualau Makahili and all my sisters from the house of Vake Tali Folau of Fasi mo e Afi o Tungi”.

READ MORE:

PM Pōhiva surprises cancer-stricken broadcaster by paying her a visit

1 COMMENT

  1. @copyright - Tapu ke hiki tatau ʻa e ongoongoni ni ʻo pulusi ʻi ha feituʻu kehe @copyright - Tapu ke hiki tatau ʻa e ongoongoni ni ʻo pulusi ʻi ha feituʻu kehe

    ‘Oku ou kole keu hufanga he talamalu e fonua moe kolosi fakalava hotau ‘Eiki kau fakafofonga’i atu ‘a eku fa’e mo e hoa, Sione Tutulu Finau moe fanau paea kae’uma’a e fanga tokoua o MELE HIFO MAKAHILI FINAU emau ongo’i loto mamahi mo’oni ke fakaha heni kuo tali koau a e kaunanga ni ki he ui hono ‘Eiki i he taimi 11:15 i he pouli hifo o e po Tusite ko hono aho 1 o Ma’asi 2016.

    ‘Oku ‘ikai te mau hanu he kuo ne ikuna ‘a e fakapuepue pea kuo ne a’usia ‘a e Kalauni. ‘Oatu aipe fakamalo moe loto hounga’ia mo’oni’i he lotu, mo e hufia kae mahulu atu a e ofa ne mou faka’inasi’aki ‘a e kaunanga ni mo homau ki’i famili i he lolotonga emau kakau’i ‘a e ‘oseni ‘o e mamahi i he taimi a e kei i he mohenga o e mamahi a e kaunanga ni.

    ko e fakaikiiki ki he teu ‘a e fakamavae mo Mele Hifo Makahili Finau te mau toki fakaha atu ‘amui. ofa lahi atu mei a ‘Ateli Vailahi, Sione Tualau Makahili moe toenga e famili mei he ‘Api ko Vake Tali Folau mei Fasi mo e Afi o Tungi