Fanongonongo ‘o ha ngaahi liliu mei he Poate Ako ‘a e Sutton Park, Mangere

SUTTON PARK SCHOOL

89 Vine Street, Mangere East, Auckland 2024

Telephone (09) 276 4560

Principal: Fa’atili Iosua Esera

26 ‘Epeleli 2020

‘Oku ou ‘ofa lahi atu kiate kimoutolu kotoa pē mei ‘api na.

Koe ongoongo fakafiefia’aupito ‘a ‘etau hao kotoa mo hotau ngaahi fāmili mei he Covid19.  ‘Oku ‘ikai ngalo ‘ihe ‘etau manatu ‘a e mahaki faka’auha koia ko e mofi Siamane na’a ne uesia lahi ‘a e ngaahi fonua ‘o e Pasifiki ‘a ia ko ‘e ta’u ‘aki ‘e teau ‘ene hoko ki he ‘Epeleli ‘o e ta’u ni.  Ko e ngaahi mou’i ne mole ai na’e fu’u tokolahi ange ‘ene hoko ki he ngaahi fonua ‘o e Pasifiki ‘i Nu’usila ni.  Koe kakai ‘e toko 38,000 na’e mole ‘enau mo’ui ‘i Ha’amoa pea koe kakai ‘e toko 6,400 pe na’e mole ‘enau mo’ui ‘i Nu’usila ni.  Pea te tau fakahoa ‘eni ki he toko 14 pe kuo mole ‘enau mo’ui ‘i he lolotonga ni.  Ko ia ai ‘oku tau ongo’i fiefia mo hounga’ia ‘i he ‘ikai lahi ha mo’ui ‘e mole.

‘Oku ‘iai ‘a e ngaahi liliu mahu’inga kuo fakahoko ‘e he Poate Talasiti ‘oku fiema’u ke mou ‘ilo kiai ‘i he taimi ko ‘eni ‘oku tau teuteu atu ki he fokotu’u ‘ae ako.

  1.   ‘E kei hokohoko atu pe ‘ae fakataputapui ‘o e ‘apiako Sutton Park pea koe fānau ako moe kau ngāue ‘o e ‘apiako pē, ‘oku ngofua ke nau hū ki loto ‘apiako.  Ko e keiti ‘e loka mei he 9 pongipongi ki he 2.30 efiafi.
  2. Kuo pau ke ma’u ha’o ngofua ki mu’a pea ke toki lava ke ‘a’ahi pe hū ki loto ‘apiako.

iii.             Kuo ‘osi vahevahe mahino ‘a e fanau ako ki he ngaahi taimi te nau kamata ai, taimi tuku ‘ae ako, taimi mālōlō si’i moe mālōlō lahi.

  1.             Kuo ‘osi tufaki atu foki ‘a e ngaahi me’a ngāue fakakomipiuta ki he fānau kalasi 5 kihe kalasi 8.  Kuo meimei tofuhia ‘a e ngaahi  famili kotoa ‘i he naunau fakakomipiuta ko ‘eni. ‘Okapau ‘oku ‘oatu ha naunau fakakomipiuta ‘e ua ki ho’o famili, kātaki ‘o tokanga’i lelei ‘eni he ‘e ‘ikai lava ‘e he ‘apiako ke toe ‘oatu hano fetongi.  Ko ia ai kātaki ‘o tokanga’i lelei ‘a e ngaahi naunau ko ‘eni.
  2.         ‘E lava pē ke vahevahe taimi ‘a e fānau ke nau ngāue kotoa ‘aki ‘okapau ‘oku ‘iai ha fānau mei he ngaahi kalasi iiki.
  3.       ‘E ‘iai ‘ae ngaahi ngāue ‘e teuteu’i ma’ae fānau ‘i he kalasi 1 ki he kalasi 4.

vii.      ‘Oku ‘iai ‘a e ngaahi polokalama ako ‘i he televisone ma’ae fānau.

viii.     ‘Oku fiema’u ke tui ‘e he fānau ako moe kau faiako ha me’a ke malu’i honau ngutu (face mask) ‘i he taimi kotoa te nau ‘i he ‘apiako ai.

  1.       ‘E ‘iai ‘a e ngaahi me’a ‘e fakamamafa’i ke muimui pau ki ai ‘a e fanau ako.  Ko e ngaahi kalasi kotoa pē te nau ngāue fakafo’ituitui ki he ngaahi me’a te nau felotoi ke fakahoko.
  2.     ‘E tāpuni ‘a e Canteen, Breakfast club, Lunch time club, SKIDs ‘i he lolotonga ni.
  3.       Koe me’atokoni kotoa pē ‘a e fānau ke ‘omai mei ‘api.  ‘Oku toe fiema’u ke nau taki taha ‘omai ha hina vai ko honau inu.

‘E kei hokohoko atu pē ‘emau vakai’i ‘a e ngaahi liliu ko ‘eni ‘o fakataumu’a ki he mo’ui lelei moe malu ‘a e fānau ako, kau ngāue ‘o e ‘apiako moe komiuniti foki.  ‘E fu’u fiema’u ho’o tokoni ke fakahoko lelei ‘aki ‘a e ngaahi liliu ko ‘eni, pea te mau toe vakai’i ‘eni ‘i he faka’osinga ‘o e teemi.

‘Oku fiema’u ke mou ‘ilo ki ai, ‘okapau ‘e ma’u ‘e ha taha ‘o e fānau ako pē koe kau ngāue ‘o e ‘apiako ‘ae vailasí, kuo pau ke tapuni ‘a e ‘apiako ‘o toe loloa atu.

Ko e ma’u ako ‘a e fānau ‘i he levolo 3 ‘oku makatu’unga pē ia ‘i he loto ki ai ‘a e mātu’a.  ‘Okapau ‘oku ke ongo’i ‘oku malu ange pē ho’o fānau ‘i he nofo ‘i ‘api, pea ‘e ‘iai ha taha ke ne tokanga’i kinautolu, pea ‘e lelei ‘aupito ke nau nofo pe ‘i ‘api.  ‘E kei hokohoko atu pē ‘a e kau faiako hono tuku atu ‘a e ngaahi ngaue fakaako ‘i he on-line pea mo ha ngaahi ngāue ma’ae fānau ‘oku nau nofo ‘i ‘api.

Ka ‘i he lolotonga ni, ko ‘api pē ‘a e feitu’u malu taha ki ho’o fānau.  ‘Oku mau feinga ke fai ha ngaahi liliu mahu’inga ‘o fakataumu’a pē ki he malu mo hao ‘etau fānau moe kau ngāue ‘o e ‘apiako.  Ka neongo ia, ‘e ‘ikai lava ‘a e Poate Talasiti ‘o e ‘apiako ke ne fakapapau’i atu ‘e malu ho’o ki’i tamasi’i pē ta’ahine mei he vailasi ‘o e Covid-19 ‘i he ‘ene ha’u kihe ako.

Ko e fakataputapui foki ko ‘eni koe faingamālie lelei taha ‘eni ke ke feohi vāofi ai mo ho’o fānau.  ‘Oku lelei ‘a e fa’a pōtalanoa ‘o vahevahe ‘a e ngaahi tukufakaholo ‘o e famili, ako ke tā ha me’alea, vahevahe ‘a e ngaahi talanoa fakatonga motu’a, koe ako ki he feime’atokoni hangē koe fei’umu.  ‘Oku lahi ‘a e ngaahi faingamālie ke lau ha ngaahi talanoa, lau ‘a e Tohitapu, lava ke fai ha lotu, lea fakamālō, fa’u ha maau pē hiva, faitohi pē tohi ha’o kaati talamonū ki ha taha na’e puke.  Ko e toe faingamālie lahi ‘eni ke ako ai ‘ae fānau meiate koe.  Ko e ngaahi me’a kotoa ko iá, ‘e tauhi ia ‘e he fānau ko ‘enau mata’ikoloa ki he kaha’u. ‘Oku toe mahu’inga foki ke ‘oua na’a ke ongo’I mafasia mo ho’o fanau ‘i he ngaahi ngāue fakaako ‘oku tuku atu ‘i he online pē ko e ngāue ‘oku ‘oatu ‘e he faiako fakakalasi.

Kapau ‘oku ke toe fiema’u ha tokoni makehe pea ke fetu’utaki mai kiate au ‘i he tu’asila principal@suttonpark.school.nz pē tuku mai ha fekau ‘i he telefoni 021-250-6684.  Fakatauange pē ’e kei hokohoko atu ‘etau nofo malu mo hao ‘i he to’ukupu ‘oe ‘Otua Māfimafi, kae ‘oua leva kuo tau toe fakatahataha mai koe famili pe ‘e taha.

Faka’apa’apa atu,

Fa’atili Iosua Esera

Tumuaki/Pulea’oga/Puleako

Master of Education [Merit]

 

 

 

Sometimes when a business is growing, it needs a little help.

Right now Kaniva News provides a free, politically independent, bilingual news service for readers around the world that is absolutely unique. We are the largest New Zealand-based Tongan news service, and our stories reach Tongans  wherever they are round the world. But as we grow, there are increased demands on Kaniva News for translation into Tongan on our social media accounts and for the costs associated with expansion. We believe it is important for Tongans to have their own voice and for Tongans to preserve their language, customs and heritage. That is something to which we are strongly committed. That’s why we are asking you to consider sponsoring our work and helping to preserve a uniquely Tongan point of view for our readers and listeners.

Latest news

Related news