'Io! Ko Sisu pe ia 'ae Tu'i

Malanga-Falaite lelei 03/04/15
 
Ngaahi lesoni : Saame 22 ; ‘Aisea 52 :13-53 :12 ; Hepelu 10 :16-25 ; Sione 18 :1-19 :42
 
Kaveinga: “‘Io! Ko Sisu pe ia ‘ae Tu’i”
 
Potu Folofola Sione 18: 37 “Pea tali ‘e Sisu, Ko ia pe ‘oku ke me’a, koe tu’i au”
 
Himi:552/ 468/495/418
Talateu
 
‘Oku tau ‘i he uhouhonga ‘oe fa’ahi ta’u ‘oe Leniti pe ko ia ‘oku ‘iloa koe fa’ahi ta’u mamahi ‘a Kalaisi pea mo ‘ene pekia. Koe talanoa ni ko hono ‘omi ‘o Sisu ke fakamaau’i ia ‘e Paialto. Na’e faka’eke ia ‘e he Kovana pea na’a ne ma’u ‘ae mo’oni ‘oku ‘ikai ha momo’i halaia ‘ae toko taha ni kae pangoo he na’a ne li’aki ‘ae mo’oni kae fakaongo ki he loto ‘oe kakai. Kia Pailato na’e ‘osi ‘i ai hono faingamalie ‘i hono mafai ke fakahaa’i ‘ae mo’oni na’a ne ‘ilo mei ai Sisu koe tu’i ia he na’e ‘ikai mei he taha kehe ka na’e meia Sisu tonu pe ‘ae fakamo’oni ko ia “Pea tali ‘e Sisu, Ko ia pe ‘oku ke me’a, koe tu’i au” ko ‘etau veesi malanga ia.
Koe  vete ‘oe potu tohi
 
Koe lolotonga ‘eni ‘ae ngaahi ‘aho katoanga ‘oe pasova pea na’e tefua mai ha fu’u kakai  tokolahi ki ai. Na’e ‘i ai foki moe Kovana Loma ko ‘eni ko Pailato mo ‘ene kau sotia ke tokoni ki hono tauhi ‘oe maau moe melino ‘oe ngaahi ‘aho katoanga. Na’e ma’u faingamalie ai heni ‘ae kau Tauala’eiki moe Hou’eiki taki lotu Siu ke ngaue’aki ‘oe mafai ‘oe Kovana ko ‘eni ko Pailato ke tautea mate ‘a Sisu. Ko hono fakafehu’ia ko ia ‘e Pailato kia Sisu pe koe tu’i siu ia pea na’a ne tali ‘io ki ai ‘a Sisu (Sione 18:36). Kia Sisu ko ha’ane fakalongolongo ke tali ‘ae fehu’ia ko ia ‘oku ‘ikai ke ne fakahoko kakato ai ‘ae fakamo’oni ko ‘ene hoko mai koe tu’i mo’oni ia (Sione 14: 62). Ka ‘oku ‘ikai koe tu’i ia ke fakafepaki kia Pailato, Sisa pea moe lao. ‘Oku fakamatala ‘a Luke ki he uho moe makatu’unga hono tukuaki’i ‘o Sisu ko ‘enau pehee ‘oku ne veuveuki ‘ae kakai mo ta’ofi kinautolu ki he tukuhau kia Sisa pea ‘ikai ia ko ia pe ka na’a ne toe lau foki ia ko “Kingi Kalaisi ia” (Luke 23:1-2). Hili hono fakafehu’i ‘o Sisu ‘e Pailato na’a ne ‘ilo’i ai ‘oku ‘ikai koe Sisu ‘eni ia na’a ne ‘amanaki ki ai koha Sisu kuo ne halaia ki he lao pe talisone ki he pule’anga Loma. ‘Ikai ka koe Sisu ‘eni ia ‘oe “Melino, Nonga moe Fiemalie he uhouhonga ‘oe mamahi moe faingata’a” pea ‘oku ‘ikai ko hono pule’anga ‘ona ‘eni ia. ‘Oku matamata koe talanao ni na’e hoko hengihengi ia ‘oe Falaite ‘i he Palasi na’e ‘i ai ‘ae Kovana Loma ‘i Selusalema. Kae fakatatau ki he lao fakasiu ko ha’anau hu ki ha fale ‘o ha Senitaile te nau ta’e ma’a ai. Pea ‘i he’enau manavasi’i ki he lao ko ia na’a nau tatali ai pe ‘i tu’a. Kainga na’a nau tauhi ma’oni’oni ‘ae lao ni moe ouau ‘oe lotu ka ‘i loto he’enau mo’ui koe koto kovi ‘ata’ataa pe moe loto’i tamate. Pea koe’uhii ko ‘enau ‘i tu’a na’e hu mai ki tu’a ‘a Pailato ke fehu’i “Koehaa ‘ae talatalaaki ‘oku mou ha’u mo kimoutolu ki he tangata ni?”
 
Neongo ‘ae fakalili’a ‘ae kau taki Siu ke mo’ulaloa ki ha Loma ka koe’uhii ko ‘enau fu’u fiema’u ke fakapoongi ‘a Sisu na’a nau ha’u ai. Kia Pailato na’a ne ‘osi ongo’i ‘oku ‘ikai ha hia kuo maumau’i ‘e Sisu. Na’a ne ongo’i koe fai ‘eni koe fakalotokovi ‘ae kau taki Siu koe’uhii koe manakoa ‘o Sisu. Ka ‘oku fehangahangai ‘ae me’a ‘oku fai ‘e he kau taki lotu ni moe fu’u kakai ni moe ongoongo ki he me’a na’e hoko he ngaahi ‘aho kuo hili he’enau talitali fiefia ia he’ene ha’ele fakatu’i. Kia Pailato na’a ne ‘ilo leva ‘ae ‘uhinga ‘oku nau fai ai ‘ae me’a ni. Ko ia na’e ‘ikai ke ne fie fai ha me’a ki ai “Pe’i ‘ave ‘e kimoutolu ‘o mou fakamaau ‘o fakatatau ki ho’o mou lao…” Ka ka vivili atu pe ‘ae taki lotu Siu ‘i he’enau fu’u fiema’u ke tamate’i ‘a Sisu pea koe founga pe ‘eni ke fakamaau’i ‘e Pailato koe’uhii ko Loma pe ‘oku ngofua ‘e he lao ke nau tautea mate ha tangata. Taimi tatau kainga koe loto koee ‘oe kau taki lotu Siu ke hanga ‘e he kau Loma ‘o tamate’iange ‘a Sisu ma’a nautolu. Kainga na’e ‘ikai ko ha me’a fo’ou ia ‘ae fakakaukau ia ko ia kia Sisu. Na’a ne ‘osi tala pe ‘e ia ki mu’a hono mate’anga koe  tutuki ia ki ha Kolosi koe tautea fakaloma ia (Matiu 20:19).
 
Koe’uhii koe fa’ahinga talatalaaki na’a nau fa’ufa’u kia Sisu (Luke 23:1-2) ko ai na’e makatu’unga ai ‘ae fehu’i ‘a Pailato “Ko Koe ‘ae tu’i ki he kakai Siu ‘oo? Pea tali ‘e Sisu ko ho’o fehu’i ko ‘ena na’e mei fee ia? Kia Pailato kapau te ne tali mei hono mafai koe Kovana Loma pea ‘e ala tukuaki’i ‘a Sisu kuo ne fa’ufa’u ha pule’anga ke nau fakafepaki’i ‘ae Pule’anga Loma. Ka koe tukuaki’i na’e faiange ‘i he ‘uhinga na’a ne tala koe “Tu’i ia” kae lolotonga ko ia ‘oku nau nofo ‘o fakamalumalu kotoa he mafai pule ‘oe Pule’anga Loma. Koe tali ‘a Sisu ki he tukuaki’i ni na’e ‘ikai ke ne feinga ke liukava’i pe fakafepaki’i ‘ae Pule’anga Loma he ‘oku ‘ikai ko hono pule’anga he ‘oku ‘ikai ko ha “Tu’i fakaemaama ni ia” Pea koe taha ko hono Pule’anga ia ‘o ‘ona ‘oku ‘ikai ‘oe mamani ia ko ‘eni. Koe Tu’i ni ‘oku ‘ikai poupoua’aki ia ha me’a fakaemamani “Ko hoku pule’anga ‘oku ‘ikai ‘oe mamani ko ‘eni, ka ne ‘oe mamani ko ‘eni ‘a hoku pule’anga pehee ‘e tau ha’aku kau ‘ofisa ke ta’ofi hoku tukuange ki ha’a Siu…” Pea kapau ‘oku ‘ikai ‘i heni pea ta ‘oku ‘i hee “..ka ko ‘eni ko hoku pule’anga ‘oku ‘ikai ‘o ‘eni” … Na’e te’eki tu’o taha ke ne malu’i’aki ia ha mafai fakaemamani…’ikai ke ne fakafepaki’i ha pule’anga ngata ‘i he pule’anga ‘oe Tevolo pea mo Setane. Koe pehee ko ia ‘e Sisu ko ia ‘ae “Mo’oni” ‘oku ‘uhinga ia ko ia ‘ae “Tu’i.” Na’a ne fakamo’oni fakahahaa’i ‘ae ‘uhinga ‘oe “mo’oni.” Ko ia ‘ae mo’oni pea ko ia foki ‘ae mafai fakatu’i ki he mo’oni.
 
Pea toe fakafoki ‘e Pailato ki he tefito’i fehu’i “Pea taa koe tu’i koe ‘oo?”  Pea tali ‘e Sisu “Ko ia pe ‘oku ke me’a koe tu’i au…Koe me’a ko ia na’e fanau’i ai au, pea koe me’a ko ia kuo u ha’u ai ki mamani koe’uhii keu fakahaa’i ‘ae mo’oni.” Kainga koe tu’i ia ka ‘i he fa’unga kehee he koe tu’i ia ke ne hoko mai ke ‘omi ‘ae “mo’oni ki mamani.” Na’e ‘ikai ‘aupito ha’ane toe kaveinga ki mamani ‘o mavahe mei hono ‘omi ‘ae “mo’oni” he na’e fonu ‘ae mamani he “loi.” ‘A ia kainga na’e ‘uhinga ‘a Sisu he me’a ni ko ‘ene ngaue kotoa pe na’e fakatatau ia ki he finangalo ‘o ‘ene Tamai. Na’e fai heni ‘e Pailato ha fehu’i totonu “Koha tuu ‘ae mo’oni?” Ko Pailato na’a ne feinga ke fakafiemalie’i pe fakahoholoto’i ‘ae ngaahi tapa kotoa e nofo ‘ae sosaieti Siu ‘aki ‘ae ngaahi lea fakalavetala ‘oe maama ‘o ‘eni. Ka ‘i he taimi tatau na’a nematu’aki li’aki pe situ’a mei he “fakamaau totonu” ‘o iku ai ki he’ene tu’utu’uni ke fakapoongi ‘ae ‘Eiki. Na’e ‘ikai ha toe fehu’i meia Pailato he na’e le’a’aki ‘e Sisu ‘ae “mo’oni” pea na’a ne sio mata ai pe kia “Mo’oni.”  Kainga na’e ‘ikai ke nau lava ke fakamo’oni’i kuo ne maumau’i ha lao kae hili ko ia ‘oku nau lau ia koe “tangata fai kovi.” Koe haa ne fakamo’oni’i ai ‘e Pailato ‘oku ‘ikai ha’ane hia kae ne fakataumu’a pe ke fakapoongi ia?,,Koe haa kainga na’a ne ‘ilo fakapapau ai koe tangata ni ko ia ‘ae “Mo’oni” kae kei ‘oange faingamalie ki he kakai ke fai ‘enau lau ‘o fakatatau ki he lao? Kainga koe maama kovi ‘eni fakatanga ‘ae lelei...Ko tonu ‘oku lusa pekaukaua pe ‘a loi. Koehaa hono ‘uhinga na’e kaukaua ai ‘ae loi? Kia Sisu “Ko hoku pule’anga ‘oku ‘ikai ‘oe maama ko ‘eni…’ae maama loi ni”
 
Ko hono tukuaki’i hala ko ia ‘e he kau Taula’eiki ‘a Sisu ko ha toki liukava mo ha angahala fakamanavahe kuo fai ‘e ha tangata ki he ‘Otua.  Kainga na’a nau tukuaki’i ‘a Sisu he ngaahi ‘uhinga fakalotu ka na’a nau ‘ave ia ke tautea mate he ‘uhinga fakapolitikale (fekau’aki moe mafai). Kia Sisu neongo kotoa ‘ae ngaahi tukuaki’i loi ni ‘ae kau taki lotu Siu ka na’e ‘ikai ha’ane toe momo’i lea ‘e taha pea ke ne fakamo’oni foki ki he lea ‘ae palofita ko ‘Aisea “Na’e ngaohi kovia ia, ka ka tuku pe ia ke fai hono fakavaivai’i ‘o ‘ikai te ne mafa’a hono fofonga hangee ha Lami ‘oku taki atu ke tamate’i pea hangee ‘oku longo ha sipi toutama ‘i he nima ‘oe kakai ‘oku kosi ia, na’e pehee ‘ae ta’e mafa’a hono fofonga” (‘Aisea 53:7). Kia Sisu ‘oku ‘ikai ha’ane toe totonu ‘a’ana ke fakatonuhia’i ia he ngaahi tukuaki’i hala kuo fai ma’ana he ‘oku ‘ikai pe ha toe ‘uhinga ia ke ne ta’ofi ai ia mei he Kolosi he koe kakato’anga ia ‘o ‘ene hoko mai. Koe palopalema ia na’e mo’ua ai ‘a Pailato koe veiveiua ‘ene fai tu’utu’uni na’e fai kia Sisu ‘o Nasaleti koe’uhii koe ‘ikai te ne fakapapau’i ‘ene me’a taau taha koe tuku ‘ene fakaongo ki he kakai ka ne hanga ‘o fakahaa’i ‘ae mo’oni na’e tatalaange ‘e Sisu kiate ia.
 
Fakaakonaki
 
Kuopau ke tau fakahaa’i kakato ‘ae mo’oni ‘oe ‘Otua
 
Kainga koe ‘uhinga ‘e taha he’ikai ke tau hola pe fufuu’i ai ‘ae mo’oni ‘oe ‘Otua kuo ne ‘osi fakahaa’i kakato mai ‘ia Sisu Kalaisi pea ‘oku ‘unu mai ha ‘aho mo ha taimi kuopau ke toe mamata ‘ae fofonga kotoa kia Sisu ‘oku ne ha’ele fakapule’anga mai ke fakamaau ‘ae mo’ui moe mate fakatou’osi. Pea koe ‘aho ko ia te ne ta’aki mo fakae’a kotoa ‘ae mo’oni kotoa pe ‘oku fekau’aki mo ‘etau ngaahi mo’ui taau taha he ‘ao ‘oe kakai kotoa pe ‘oe mamani “‘Oi! he tatala leva ngaahi me’a ne fakapuli pea telefua e loto he kakai, pea ‘oho ‘ae hou’eiki ‘o nau kumi ha po’uli , ke nau unga ‘ae fofonga ‘oe Lami…” (Himi 497:2). Koe nunu’a ‘oe hola mo fufuu ‘e Pailato ‘ae mo’oni kuo ne ‘ilo kia Sisu na’a ne veteange ai ‘a Palapasa kae Kalusefai ‘a Sisu. Kainga koe mo’oni tatau mo ‘eni ‘e hoko ki ha taha ‘oku ne fufuu ‘ae mo’oni ‘oe ‘ilo ki he lelei ‘oe ‘Otua kae ‘ikai ke ne fakahaa ia ko ‘ene toe tuku ‘a Sisu ke Kalusefai kae toe faka’ataa mai ‘a Palapasa moe angahala ke hoko atu ‘ene tamate’i hotau sino, loto mo hotau laumalie. Koe taha ‘oe ‘uhinga kainga ‘oku ‘ikai ha totonu ai ke tau fufuu ha fakamo’oni ‘a Sisu ma’a kitautolu koe’uhii he kuopau ke toe “toetu’u ‘a Sisu mei he mate.” Kia Pailato na’a ne ‘osi ma’u ‘ae fakamo’oni ko ia meia Sisu pea neongo na’e pekia ‘a Sisu ka te na toe fetaulaki pe mo Pailato he ‘ao fakamaau ‘ae ‘Otua. Ko Pailato na’a ne fakamaau’i ‘a Sisu ‘o fakatatau ki he’ene fakaongo ki he le’o ‘oe kakai. Koe ‘aho ko ‘eni ‘e hoko mai ‘a Sisu na’a ne kalusefai koe “Tu’i Fakamaau lahi” pea te ne fakamaau’i ‘a Pailato mo mamani ‘o fakatatau ki he mo’oni ‘o ‘etau ‘ilo Ia.
 
 
Kainga koeha ‘etau me’a ‘e fai kia Sisu he ‘aho ni kapau ee koe mo’oni ia ‘ene pekia kau tau mo’ui ai? Te tau toe tuku ia ki he nima ‘o Pailato? Te tau hoko atu hono tukuaki’i hala ia ‘aki ‘etau to’onga mo’ui kovi mo ta’e taau? Te tau hoko atu ‘etau fufuu ‘ae mo’oni ‘oe ‘Otua kuo ‘osi fakahaa kakato mai ‘ia Sisu Kalaisi he Kolosi ke ‘ilo kotoa ki ai ‘ae mamani ‘aki ‘etau manumanu moe mo’ui siokita? Kohai te tau fili ki ai ke tukuange ko Palapasa (..moe loi/ tamate) pe ko Sisu (pea moe mo’oni/ mo’ui) ‘a ia ‘oku lau ko hotau tu’i ia? Pea koehaa koaa ‘ae mo’oni? Koe mo’oni ko ia ko “Sisu pe ia ‘ae Tu’i mo’oni” ‘Io ko ia ‘oku tui pikitai ki he mo’oni ko ia he ‘ikai ke ne ‘auha ka te ne ma’u ‘ae mo’ui ta’engata….pea ‘ikai ia ko ia pe ka ‘e fakatau’ataina ia foki ia ‘e he mo’oni ko ia mei he popula ki he angahala pea moe mate ta’engata.
 
Fakama’opo’opo
 
Kainga tau hounga’ia ha taha na’a ne loto lelei ke tukuaange ‘ene mo’ui ka tau mo’ui ai. Tau fakahaa’i’aki ia ha’atau liliu ‘etau mo’ui ke alaanga mo ha ‘ofa pehee. Tau fakavaivai’i ‘etau mo’ui ma’a Sisu siasi he na’a ne tukuaange hono ngeia kae hoko mai he ma’u lalo taha ke huhu’i hotau popula ki he angahala moe mate ta’engata. ‘Ai ke hoko ‘ae ‘aho falaite lelei ‘oe 2015 koe kamata’anga ‘oe feohi tu’u ma’u moe ‘Otua. Koe taimi ‘o ‘etau teuteu fakaeloto ke talitali ‘a Sisu Kalaisi ko hotau tu’i mo’oni pe ia ‘oka ha’ele mai ia. Kainga tau fakamo’oni ia ‘aki ha’atau fai ‘ae talaloto ni “Ke te tu’i ‘aki koe, ‘atu ‘ae mata’i koloa; Ke te taula’eiki’aki ‘o te hu ‘i ho hingoa ‘o te manatua ma’u si’o nofo ‘i fa’itoka” (Himi 372:2).’Io he “Ko Sisu kuo pau mo’ona ke tu’i fakaleveleva ‘e punou pe ki ai kotoa ‘e he fa’ahinga moe lea” (Himi 468:1)
 
Kavauhi