Kaveinga: “Ha’u Laumalie ha’u!”

Malanga Sapate 25/5/2014

Ngaahi Lesoni: Same 66 :8-20 ; Ngaue 17 :22-31 ; 1 Pita 3 :13-22 ; Sione 14 :15-21

Ngaahi himi:

 404 ‘E Lāumalie me’a mai

405 ‘E Lāumalie ha’u

447 ‘E Lāumalie Mafimafi

448 ‘E Lāumalie ,hifo mai

556 Toki me’a ka fakaofo

662  Hō mai ‘a e ‘Afiona

Kaveinga: “Ha’u Laumalie ha’u!”

Veesi malanga: Sione 14: 15,16 “Kapau ‘oku mou ‘ofa kiate au, te mou tauhi ‘eku ngaahi fekau ‘a’aku. Pea teu tala ki he Tamai pea te ne foaki kiate kimoutolu ha Taukapo ‘e tokotaha koe’uhii ke ne ‘iate kimoutolu ‘o ta’engata; ‘io koe Laumalie ‘oe Mo’oni…”

Talateu

‘E hili ha uike ‘e 2 mei heni kuo hoko mai ‘ae ‘aho fakamanatu ‘oe “’Aho ‘oe Penitekosi. Kiate au koe teuteu lelei ‘eni ki he ‘aho fakamanatua ni ‘a ‘etau feinga ke tomu’a tali ‘ae fehu’i koeha Laumalie Ma’oni’oni? ‘I he vahe 13 ‘o Sione ‘oku ha ai ‘ae kai ‘ohomohe faka’osi (pasova) pea moe fufulu honau va’e. Na’a ne fakahaa ai ‘ae pau ke lavaki’i ia ‘e Siutasi pea ne sila’i’aki ‘ene fekau ke nau fe’ofa’aki. Hili ia na’a ne humaki atu leva mo ha palomesi ‘io ko ha fakalotolahi “Ko ‘eku ‘alu ‘eni ‘o teuteu ha potu mo’o kimoutolu.” Hili ia na’a ne ‘oange moe siate folau ke folaua ke a’usia ‘ae potu ko ia “Ko pe ‘ae Hala, Mo’oni pea moe Mo’ui. Pea ‘i he talanoa ni ko ‘ene teuteu ‘eni ke hiki (pekia) meiate kinautolu pea ne faiange ai ‘ae akonaki ni ka ko hotau veesi malanga “Kapau ‘oku mou ‘ofa kiate au, te mou tauhi ‘eku ngaahi fekau

 ‘a’aku. Pea teu tala ki he Tamai pea te ne foaki kiate kimoutolu ha Taukapo ‘e tokotaha koe’uhii ke ne ‘iate kimoutolu ‘o ta’engata; ‘io koe Laumalie ‘oe Mo’oni…”

Koe vete ‘oe potu tohi

Koe konga faka’osi ‘oe vahe 14 ‘oku ha ai ha ngaahi akonaki fakatisaipale ‘a Sisu ‘o kau lahi ki he’ene teuteu’i ‘e ne kauako ki he taimi ‘e ‘ikai ai te nau toe sio kiate ia (physical absence). Pea neongo he’ikai te nau toe mamata, pe sio pe fanongo ki hono le’o ka ‘oua te nau puputu’u he ‘oku ‘ikai mahu’i ia meiate kinautolu. ‘E hoko mai hono fetongi koe Laumalie ‘oe Mo’oni ‘io ‘ae Laumalie Ma’oni’oni ke fe’ao mo feohi mo kinautolu ‘o hangee tofu ko ‘enau feohi. Koe ‘uluaki ngaue ke fai ‘e he’ene kauako ko ‘enau tomu’a fe’ofa’aki ki mu’a pea ne toki lea’aki leva ‘ae founga ‘enau fakahaa’i ‘enau ‘ofa kiate Ia. ‘Oku mahino mei he tali ‘a Sisu, ‘a e kei ta’emahino pe ki he kau ako ‘a Sisu pea mo e ‘uhinga ‘o ‘ene hā’ele ‘i honau lotolotonga. Kia Sisu koe ‘ofa mo’oni kiate ia he’ikai toe ala ma’u ia pe fakahaa’i ai ‘i he toe founga ngata pe

 ‘i he kakai ‘oku tauhi ma’oni’oni ‘ene ngaahi fekau. Koe pule’anga ‘oe ‘Otua he’ikai ma’u’aki ia ‘i ha’atau ngaue ka ‘i he’etau talangofua kakato ki hono finangalo (1 Sione 5:2-3)

Pea ko e me’a ‘oku fakae’a ‘e Sisu he potu folofola ni. Hei’ilo pe ko e hā ‘a e me’a na’e ‘i he loto ‘o Filipe he’ene kole; pe ko ha’ane kole pe nai ke fakamo’oni’i ange ‘e Sisu, ‘a ‘ene ngaahi lea. Eiki, tuku ke mau sio ki he Tamai pea kuo mau fiemālie leva (v.9). Ka ko e me’a na’e hu’ufataha ki ai ‘a e fakamatala ‘a Sisu, ko ‘ene fakamahino, na’e ‘uhinga ‘a ‘ene ha’u, ke tau ma’u mo’ui ‘iate ia. He ko e ngaahi lea ‘oku ne fai, ko e ngaahi lea foki ia mei he Tamai, ‘a ia ‘oku ne nofo’ia ‘a Sisu (v.10). Ka tali ‘e ha taha ‘a e ngaahi lea ‘a Sisu, ko ‘ene tali tofu pe ia ‘a e folofola ‘a e Tamai. Pea ka tali ‘e taha ‘a e folofola ‘a e ‘Otua, te ne tali ‘a e folofola ‘a Sisu. Ka tui ‘e ha taha kia Sisu, ko ‘ene tui aipē foki ia ki he Tamai (v.11). He ‘oku ‘ikai ko e ngaahi folofola pe ‘a e ‘Otua ‘oku fakafou mai ‘ia Sisu, ka ko e ngaahi ngāue

 foki ‘a e Tamai, ‘oku fai ‘e Sisu (v.11). ‘Oku hoko leva heni ‘a Sisu ke ne faka’ali’ali atu ki he’ene kau ako ‘a e ngaahi tāpuaki ‘e ma’u ‘e ia ‘e tui ki he Tamai ‘iate Ia. Ka ai ha taha ‘e ‘ofa ki he ‘Otua ‘ia Sisu pea ko eni ‘a e ngaahi me’a ‘e ‘asi kitu’a mei ha mo’ui pehē. Kuopau ke ne tauhi ‘ene ngaahi fekau. Kia Sione koe fakamatala ia ‘oe ‘ofa ki he ‘Otua koe matu’aki tauhi ‘ene fekau hangee ko ia ‘oku lea ki ai ‘etau veesi malanga “Kapau ‘oku mou ‘ofa kiate au, te mou tauhi ‘eku ngaahi fekau ‘a’aku. Pea teu tala ki he Tamai pea te ne foaki kiate kimoutolu ha Taukapo ‘e tokotaha koe’uhii ke ne ‘iate kimoutolu ‘o ta’engata; ‘io koe Laumalie ‘oe Mo’oni…” (Sione 14:15,16)

‘Oku ‘i ai nai ha lau pehee kuo te’eki ke mata’ia ha taha mo’ui ‘ae ‘Otua? ‘Oku mei fefe nai kapau na’a tau mo’ui he kuonga na’e ‘i mamani ai ‘a Sisu koe ‘Imanuela koe ‘Otua ‘i hotau lotolotonga? Kapau ko ia kainga pea ta na’e ‘osi mamata ki ai ‘ae to’utangata moe kakai na’e feohi tonu mo Sisu ‘o Nasaleti.  “Ko ia kuo ne mataa au kuo ne mataa ‘ae Tamai..” (v 9). ‘I he ‘uhinga ko ia ‘oku ‘ikai fakaheihei’ilo ‘etau tui he kuo tau mamata foki ki he ‘Otua ‘ia Sisu Kalaisi. ‘Oku ‘ikai pehee ia moe ‘otua na’e lea ki ai ‘a Paula ki he kau ‘Atenisi he na’a nau lotu ki ha “‘otua ‘oku te’eki ‘iloa” (Ngaue 17:23). Ko e me’a ‘oku fakakoloa ‘i he fakahā mai ‘a e ‘Otua ‘ia Sisu, ko e ‘ikai ke mate ai ‘a hotau fa’ahinga ka tau mo’ui ai.  ‘Oku hoko leva heni ‘a Sisu ke ne faka’ali’ali atu ki he’ene kau ako ‘a e ngaahi tāpuaki ‘e ma’u ‘e ia

 ‘e tui ki he Tamai ‘iate Ia. Ka ai ha taha ‘e ‘ofa ki he ‘Otua ‘ia Sisu pea ko eni ‘a e ngaahi me’a ‘e ‘asi kitu’a mei ha mo’ui pehē. Kuopau ke ne tauhi ‘ene ngaahi fekau. Kia Sione koe fakamatala ia ‘oe ‘ofa ki he ‘Otua koe matu’aki tauhi ‘ene fekau.

Koe Taukapo moe Laumalie ‘oe Mo’oni

Koe lea “Taukapo” (Greek: paraclete) ‘oku lahi hono ngaahi liliu hono tefito’i ‘uhinga ‘i he maama ‘oe motu’a’i lea: Koe “Fakafiemalie/ comforter” koe “Taukapo/ Advocate…koe “Fale’i/ talatalaifale/ Counsellor”… “kaume’a/ friend” pe “To’u Takanga piki ma’u pe/ Companion.” Na’e tuku ‘e Sisu ‘ae ngaahi ‘uhinga ni kotoa ke fe’ao mo ‘ene kauako he’ene teu hiki meiate kinautolu. Koe tala’ofa na’e fai ki he’ene kauako ka ‘i ai ha taimi he muimui ‘e taka ofi atu ‘i he fa’ahinga faingata’a pe pole he fononga’anga pea nau manatu’i ke ‘oua te nau manavahe pe puputu’u he koe hoko mai ko ia ‘ae Taukapo/ Fakafiemalie/ Fale’i/ takanga/ kaume’a ‘oku ‘uhinga ia ‘oku ne kei ‘i honau lotolotonga pe.

Koe hoko mai ko ia ‘ae Laumalie Ma’oni’oni ‘oku ‘ikai ngata pe ‘ene hoko koe fakalelei/ fakanonga (Comforter), malu’i/ fakalotolahi, fale’i mo tataki ki he mo’oni kotoa pe ka koe Taukapo foki ia koe’uhii ko hotau vaivai fakaetangata (1 Sione 2:1). Koe ngaahi ngaue kotoa ko ‘eni ‘ae Laumalie ‘oe Mo’oni ‘e fononga ia moe tangata kotoa pe ‘o a’u ki he ngata’anga ‘ene mo’ui. Ko hono fakamatala ia ‘o ha fa’ahinga tokanga mo mahu’inga makehe ‘ae tangata kuo ‘osi huhu’i ki he ‘Otua ke ne a’usia ‘ae potu kuo teuteu’i ‘e he ‘Alo ma’a kinautolu ‘oku ‘ofa mno tauhi ‘ene ngaahi fekau. Koe Laumalie ‘oe Mo’oni pe Laumalie Ma’oni’oni ko hono fatongia ko hono fakahaa’i ‘ae mo’oni kiate kinautolu ‘oku fakaheihei’ilo ‘enau tui ki he ‘Otua. ‘Oku ne tuhu mo lea pea fakahaa’i sino mai ‘ae mo’oni ko ia ‘oe ‘Otua ‘ia Sisu Kalaisi kiate kinautolu ‘oku ‘ofa mo tauhi

 ‘ene ngaahi fekau. ‘Oku ‘ikai ke a’usia ia ‘e ha kakai ‘oku nau mo’ui mo mate ki he ngaahi o’i moe holi ‘oe kakano (1 Sione 2:16). Koe’uhii he ‘oku ‘ikai ke nau ma’u ‘ae me’a fakahinohino ko ia koe Laumalie ‘oe Mo’oni. “Ko koe ‘ae Taukapo ia taupotu ‘i he mahu’inga; koe foaki ‘ae Tamai, me’a’ofa ia ne fungani; Si’i Fauniteni he mo’ui. He maama ta’e mafu’ifu’i…

Koe lea ‘ofa kia Sione

Koe lea “’ofa” kia Sione ‘oku ‘ikai talanoa ia ki he fa’ahinga ongo’i/ mere feeling or evanescent emotion ka koe “’ofa” kia Sione koe “Ngaue/ Love is an action” ko ha ngaue ke fai ki ha taha. Kapau ‘oku fiekaia ho fili ka ‘oku ke mafai ke Fafanga ai ia pea fai leva ia (action). Koe ‘ofa foki ‘a kitautolu tangata koe ‘ofa atu ‘i he ‘uhinga te ke toe ‘ofa fetongi mai. Koe foaki atu ‘i he ‘uhinga ‘e toe fai ‘ae foaki fetongi mai. Kia Sione ‘oku ‘ikai koe ‘ofa ia ‘oku talanoa ki ai he vahe ni. ‘Oku talanoa ia ki he ‘ofa ‘oku hulu ia he ‘ofa ko ia hangee ko ia na’e fai ‘e Sisu ‘i he Kolosi ‘o ‘ikai ha toe sio ki ha toe totongi ange. Koe fa’ahinga ‘ofa feilaulau ia he ‘oku ne tomu’a fakamu’omu’a ‘ae tangata ke mo’ui ia kae mate ia koe’uhii ko ‘ene fehi’a ke mate ha taha angahala he’e too ai ki Heli lolotonga ia kuo ne ‘osi teuteu’I ha potu masani ma’ae

 tangata. ‘Oku ne kalusefai’i ‘ene fiema’u koe’uhii koe fiema’u ‘ae kakai kehe. Kainga neongo foki ‘eni ka ‘oku fehanghangai ia moe mo’ui kuo fakahinohino kiate kitautolu ki ai hotau kakano mo hotau tukunga ke tomu’a ‘ai kitautolu ke tau lava lelei pea ka toki ‘i ai ha melenga pea toki lave atu ai ha taha (…think first of ourselves.)

‘Oku toe ofongi kitautolu heni ‘e Sisu ki he fehokotaki ‘ae ‘ofa moe talangofua. Kia-Sisu koe “’ofaa koe me’a na’e fekau’i kitautolu ki ai ‘e he ‘Otua.” ‘Oku ‘ikai ko ha’ate ongo’i ka koe ngaue ke fai ‘o fakatatau ki he’ene fekau. Koe talangofua kainga ‘oku ne ‘omi ai koe ke ke toe ofiange kiate kiate ia ‘oku ke ‘ofa ki ai. Pea ‘i he taimi tatau ‘oku fakahaa’i ‘e he ‘ofa ko ia ‘ae mahu’inga moe ngeia ‘oe talangofua. Koe foaki mai ko ia ‘e Sisu ‘ene ‘ofa ko ha ngaue ta’etuku ia ‘ene tokanga moe tauhi lea. Koe fakakaukau ai ‘oe ‘afio tu’u ma’u ‘iate kitautolu ‘ae ‘Eiki… “Hange koe ‘ofa’i au ‘e he Tamai, kuo pehee ‘eku ‘ofa’i kimoutolu, mou nofo ma’u ‘i he ‘ofa ko ia ‘a’aku…” (Sione 15:9).

Fakaakonaki

Kainga na’e fekau’i mai kitautolu ‘e he ‘Otua ke tau ‘ofa kae pangoo he ‘oku ‘ikai tali ia ‘e mamani ‘ae founga ‘ofa ko ia. Na’e fekau’i mai kitautolu ke tau fakamo’oni ma’a Kalaisi ka ‘oku fekau’i pe kitautolu ia ‘e mamani/ koloa/ fakavahavaha’a ke tau hola mei he fakamo’oni ko ia. Kainga koe talangofua ki he ngaahi fekau ‘ae ‘Eiki ‘oku ne ta’e toka’i ‘e ia ‘ae koloa moe fakatauele ‘ae mamani kae nofo taha pe ‘ene ‘amanaki ke tauhi/ talangofua mo angimui ki he ‘Ofa ‘ae ‘Otua. Ko ia ‘ae koloa ‘oku fakatoka hono laumalie koe ‘ofa pe ‘ae ‘Otua te ne ma’u ai mo a’u ai ki he mo’ui ta’engata. Kia Sione ‘oku ‘ikai mo ha toe founga ke ne malu’i mo tauhi ma’u kitautolu ki he ngaahi fekau ‘ae ‘Eiki ka koe pau ke tau vakavakaoo moe malohi ‘oe Laumalie ‘oe mo’oni. Koe’uhii he ‘oku ‘ikai mo ha toe feitu’u te ne tataki kitautolu ki ai ka koe mo’oni pe ko Sisu Kalaisi.

Fakama’opo’opo

Koe taimi ‘oku ui ai kitautolu ke tau fai ‘ae muimui ‘oku ne ‘osi ‘afio’i pe ‘e ia hotau vaivai. Koe me’a pe ‘oku ne fiema’u ‘e ia meiate kitautolu vaivai ke foakiange hotau loto ki he tataki ‘ae Laumalie Ma’oni’oni. He koe Laumalie Ma’oni’oni ‘oku ne fakamalohi’i (strengthen obedience) ‘ae mo’ui talangofua ki he ngaahi fekau ‘ae ‘Otua ‘o makatu’unga ‘i he talangofua na’e fai ‘e Sisu ki he Tamai ke pekia kae mo’ui ‘ae tangata. ‘Oku ‘ikai ko ‘etau lotu tangi pea mo kaikaila ‘oku ne fakahaa’i ‘etau ‘ofa ki he ‘Otua ka ko kinautolu pe ‘oku nau “talangofua pea fai ki he’ene Folofola.” Kia Sione ‘oku hoko ‘eni ‘a Sisu koe tu’ulotoloto (Mediator) ‘i he vaha’a ‘oe ‘Otua pea moe tangata ‘i he hili ‘ene pekia koe fakamolemole ‘etau ngaahi angahala. Ko ia ‘ae hifonga tapuaki pe ‘e taha ma’ae angatonu ‘io ‘a kinautolu ‘oku ‘ofa ki he ‘Otua pea mo

 tauhi ‘ene ngaahi fekau….Ha’ele mai ‘o fakamaama ‘a homau ngaahi ongo’anga; ha’u ‘o lilingi pe ho ‘ofa ‘i homau ‘atamai kotoa; ‘o ngaohi ke malohi pe ‘ae vaivai homau Laumalie…. ‘E laumalie tali mai ‘ae lotu ‘oku ‘atu. Ha’ele mo ho mafimafi, ha’u laumalie ha’u!…’Emeni

Malo ho’o mou kei me’a mai…lau ai pe ‘etau Folofola, fa’a lotu lilo, ‘aukai pea ngaue ‘aonga foki….ke mou ma’u ha uike lelei…

 

Kavauhi