“Ko Kalaisi ‘ae Mafi te ne hamusi koe mo au mei he sino mate”

MALANGA SAPATE 06/07/14

LOMA 7:15-25

Ngaahi Lesoni: Same 45:10-17; Senesi 24:34-38, 42-49, 58-67; Loma 7:15-25; Matiu 11:16-19, 25-30

Himi 621/483/517/550

Loma 7:15-25

15 He talaʻehai ʻoku ou ʻilo ʻa e meʻa ʻoku ou ngaūe ki ai: he ʻoku ʻikai ko e meʻa ʻoku ou fie fai ʻa ia ʻoku ou fai; ka ko e meʻa ʻoku ou fehiʻa ki ai, 16 ko ia ʻoku ou fai. Pea kapau ko e meʻa ʻoku ʻikai te u fie fai ʻa ia ʻoku ou fai, ta ʻoku ou fakamoʻoni ai ki 17 he Lao ʻoku lelei ia. Pea ʻi he tuʻu ko ia, talaʻehai ʻoku kei ko kita ia ʻoku ngaūe ki he meʻa ko ia, ka ko 18 Angahala ʻoku fale ʻiate au. Seuke, kuo u ʻilo, ko e meʻa kiate au, ʻa ia ko e pehe ki hoku kakano, ʻoku ʻikai ke fale ai ha lelei ʻe taha: he ʻoku tolotui mai ʻa e fie fai lelei, ka 19 ko hono fai, ʻoku ʻikai. ʻIo, ko e lelei ʻoku ou fie fai ʻoku ʻikai te u fai; kaekehe, ko e kovi, ʻa ia ʻoku ʻikai te u fie fai, ko ia ia ʻoku ou feia. 20 Pea kapau ko e meʻa ʻoku ʻikai te u fie fai, ko ia ia ʻoku ou fai, talaʻehai ʻoku kei ko kita ia ʻoku ngaūe ki he meʻa ko ia, ka ko Angahala ʻoku fale ʻiate au. 21 Pea ko ia ʻoku ou ongona, lolotonga ʻoku te tokanga kita ki he Lao, ke te fai lelei, ta ʻoku tolotui mai kia kita ʻa e fai kovi. 22 Seuke, ʻoku te kaungāmalie ʻia mo e lao ʻa e ʻOtua, ʻa hoto tangataʻiloto; 23 ka ʻoku ha kiate au ha lao kehe ʻoku nofo i hoku ngaahi kupu, ʻo fai tau mo e lao ʻo hoku loto, mo takipopula au ki he lao angahala ʻia ʻoku nofo ʻi hoku ngaahi kupu. 24 ʻOiaue! siʻi toki malaʻia kita! ko hai tū te ne hamusi au mei he sino ʻoku mei ai ʻa e mate ni?

Veesi Malanga Loma 7: 24 ʻOiaue! siʻi toki malaʻia kita! ko hai tū te ne hamusi au mei he sino ʻoku mei ai ʻa e mate ni?

Kaveinga: “Ko Kalaisi ‘ae Mafi te ne hamusi koe mo au mei he sino mate”

Talateu

‘Oku ha mahino mei he fakamatala ni ‘ae ‘ulungaanga ‘oku fekuki faka’aho ai ‘ae tangata tui mo hono sino kuo ‘i ai ‘ae angahala (kakano) ‘i he uhouhonga ‘o ‘ene fakahaohaoa’i ia ma’ae ‘Otua. ‘I he veesi 14 ‘oku fai ai ‘e Paula ha fo’i fakahoko talanoa mei he 13. Koe pehe ko ia ‘e Paula he veesi 12 “He ‘oku tau lau‘ilo ‘oku fakalaumalie ‘ae lao…” Koe  Lao ko ia koe hu’u ia mei he ‘Otua (Sione 4:24) pea ko hono fatongia ko hono fakaongo atu ‘ae finangalo ‘oe ‘Otua ki he tangata. ‘Oku ngaue’aki leva heni ‘e Paula ‘a ia koe fakatata “…ka ko kita koe kakano ‘ataa.. (sarkinos, “fleshy, made of flesh”).…pea ne  toe tanaki atu…. pea kuo fakatau kita.. (perf. tense, “had been sold and remained in that state”)… ki he Angahala.. (lit. “under the sin”; cf. “under sin” sio kia Loma 3:9). Pea tupu ai ‘ae sii fatafata ‘ae ‘Apositolo ni ka ko hotau veesi malanga

 ʻOiaue! siʻi toki malaʻia kita! ko hai tū te ne hamusi au mei he sino ʻoku mei ai ʻa e mate ni?

Vete ‘oe potu tohi

‘I hono ngaue’aki ‘e Paula ‘ene a’usia ‘i he veesi 14-25 ‘oku ne ngaue tu’uma’u ‘aki ‘ae taimi lolotonga (present tense) ke fakamatala’i’aki ‘ae fakakaukau ‘oe fangatua pe fekuki ‘ae feinga fakahaohaoa ‘ae tangata ‘oku ‘i ‘ae sino angahala. ‘Oku ha mahino foki ‘ene feinga fakamatala’i ‘a hono faingata’a’ia he lolotonga ni he fekuki moe fakakaukau ni ‘oku hangee ia ha Kalisitiane kuo nofo’ia ai ha angahala pea ‘oku na fetukuaki he taimi kotoa pe pe kohai ‘e malohi ke ne tataki ia. Na’e tuku ‘a mamani ke taki au falala ki hoku loto fielahi ke taki au….. Koe’uhi kuo….fakatau kita ki he Angahala…(“sold under sin” (KJV) ko ia ai kuo fakalele kita ‘e he tokotaha ko ia (owner/ angahala) ‘a ia ko ha mo’ui kuo ma’u kii’i ‘e he Anghala neongo koe Kalisitine pe ia “’Oku mau popula he ngaahi Angahala ma’u ki’ii ‘e he Toko Taha Kovi ‘o mau ‘auhia hifo he mate

 ta’engata kae ‘ikai ha taha ke langomi…Hono ai si’a ‘ofa ki homau laumalie pea huluhulu homau hala? Mau mo’ui kuii ‘o to ki heli ka kohai ha taha ‘e tokanga? (Himi 621)

 

7:15-17

Koe pule’i mo tataki kita ‘e he angahala

‘Oku hihiki pe ‘a Paula ‘one talaloto mai “He tala ‘e hai ‘oku ou ‘ilo ‘ae me’a ‘oku ou ngaue ki ai…’a ia ‘e ala fakalea “Koe me’a ‘oku ou fai ni ‘oku hala’ataa ha’aku ‘ilo ‘aku ki ai (lit., “what I am producing I do not know”). ‘Oku hangee ia ha lea mo’oni ha ha ki’i tamasi’i ‘oku ‘ikai ‘uhinga ki ai ‘ene me’a na ne fai…He tala ‘e hai ‘oku ou ‘ilo… “I don’t know.” Kapau kuo ‘i ai ha taha kuo pule’ia (dictate) ia ‘e ha taha kehe ‘oku ‘ikai leva ha’ane ‘ilo pe fakamatala pau ‘ae me’a kuo kouna ia ke ne fai. Na’e hoko atu ‘a e talaloto ‘a Paula ‘o ne pehee “…he ‘oku ‘ikai koe me’a ‘oku ou fie fai ‘a ia ‘oku ou fai…” pe koe me’a ‘oku ou faka’amu keu fai ko ia ia ‘oku ‘ikai keu fai (lit., “For what I am wishing, that I am not doing,” prassō). Pea toe fulihi mai ‘e Paula ‘ae fakalea ni “…ka koe me’a ‘oku ou

 fehi’a ki ai ko ia ia ‘oku ou fai…” pe koe me’a ‘oku ou fehi’a keu fai ko ‘eni ia ‘oku ou lolotonga fai (lit., “What I am hating that I am doing,” poiō). ‘Oku ‘ikai ha faikehekehe ‘i he fotunga ‘oe ongo fakalea ni ka ‘oku fakae’a ‘aupito ‘ae fakakaukau ‘oe “Mapule’ia moe Ta’e mapule’ia” ‘e ha mafai tataki faka’ulungaanga (moral and ethical) ‘o ha taha ‘e ha mafai mo ha ivi kehe. ‘Oku pehee ‘e Paula he veesi 16 …’oku ou fakamo’oni ai ki he lao ‘oku lelei ia…” Koe fo’i lea ‘oku liliu mei ai ‘ae lea “lelei/ good” koe kalos, ‘a ia ‘oku ala ‘uhinga ki he ngaahi lea ni “beautiful, noble, excellent,” pea hangee ko ia ‘oku toe haa he veesi 12 …lelei/ agathē, ‘a ia ‘e ala ‘uhinga ki he “useful, upright.” Koe’uhi koe ngaahi mo’oni’i me’a ko ai he mo’ui ni kuo pehee ai ‘e Paula “…tala ‘e hai ‘oku kei ko kita ia ‘oku ngaue ki he me’a

 ko ia…” (lit., “no longer am I myself producing it” v. 17) ka ko Angahala ‘oku fale ‘iate au.” (lit., “but the dwelling-in-me sin”). ‘Oku feinga fakamatala mahino ‘e Paula ‘ae fa’ahinga fekuki/ fangatua/ fefa’uhi/ ‘a ‘ene fiema’u moe fiema’u ‘ae Angahala kuo ne nofo’ia hono kakano. Ko Kalaisi te ne hamausi koe mo au mei he sino mate.

7:18-20

Koe pule’ia kitautolu ‘e hotau natula’i angahala

‘Oku fakahaa ‘e Paula he veesi 16 “…lao ‘oku lelei ia…” ka ‘oku ne toe fakama’opo’opo mai pe “…Seuke kuo u ‘ilo koe me’a kiate au ‘a ia koe pehee ki hoku kakano ‘oku ‘ikai ke fale ai ha lelei ‘e taha…‘Oku tukuaki’i ‘eni ‘e Paula ‘a hono natula’i angahala (in my sinful nature/ sarki, “flesh”) ‘a ‘ene fakaaoao ‘’o hanga ai ‘ehe natula’i angahala ko ia ‘o mapule’ia ‘ae Sino, ‘Atamai moe Laumalie…he ‘oku tolotui mai ‘ae fie fai lelei ka ko hono fai ‘oku ‘ikai… (v 18). ‘Oku hoko atu ‘a Paula…koe lelei ‘oku ou fie fai… (“For to wish is present with me” or “is lying beside me”),..’oku ‘ikai te u fai…(lit., “but to produce the good is not”).

Kapau te tau fakatokanga’i ‘oku toe fakaongo mai ‘e Paula ‘ae veesi 15 he veesi 20. Kia Paula koe’uhi koe tu’itu’ia pea fanau’i kitautolu koe me’a angahala ko ia ai ‘oku ‘ikai te tau ala ‘ata’ataa ke fai ha’atau fili tau’ataina ki he me’a ‘oku tau loto ke fai moe me’a ‘oku ‘ikai te tau loto ke fai. Ko e ‘uhinga ia ‘ae pehee ‘e Paula kuo taki popula au keu fai e me’a ‘oku ‘ikai teu loto keu fai. Kainga koe palopalema ‘eni ‘oku mo’ua ai ‘ae kau Kalisitiane kotoa pe hangee ko ia ‘oku talaloto ki ai ‘ae punake “1KO e tau 'a Laumalie, 'Oku tau mo'ua ai, Pea feta'aki ai pe, 'A Setane mo Satai, Fai tangane! Fai tangane! Ko e 'Eiki 'oku kau. Fai tangane, Fai tangane! Fai tangane 'i he tau. 2 Tongi ia ki hota loto, Ko e tau tautuku e;  Pea 'oua te ta 'oho,  Ka ta fa'a 'ukuma pe. Fai tangane, &c. (Himi 654)

7:21-23

Koe Angahala moe lao ‘ae ‘Otua

Koe tangata ‘a Paula ‘oku ne holi ke ako mei he’ene ngaahi a’usia “…Pea ko ia ‘oku ou ongona lolotonga ‘oku te tokanga kita ki he Lao…” ’Oku ‘ikai ‘uhinga heni ki he Lao ‘a Mosese ka ‘oku ‘uhinga kihe ngaahi tefito’i a’usia loloto na’e ne ‘inasi ai lolotonga ‘ene feinga ke ne fakamo’oni tu’u ma’u ma’a hono ‘Eiki “..ke te fai lelei…” Koe Lao/ Law/ nomos heni ‘oku sio ia ki ha ngaahi tefito’i fakakaukau (principle). Koe lao (law) pe koe ngaahi tefito’i fakakaukau (principle) koe mo’oni ia ‘ae ‘iate kitautolu ma’u pe ‘ae Tevolo ke ne mapule’i ‘ae fa’ahinga me’a ‘oku ne (Tevolo) pehee koe lelei. Koe’uhii koe tukunga ko ia kuo talaloto ai ‘a Paula “…Seuke, ‘oku te kaungamalie’ia moe Lao ‘ae ‘Otua ‘a hoto tangata ‘i loto…” (“In my inner being/ tangata ‘i loto” is literally, “according to the inner man.”) Koe lea “Tangata ‘i loto” ‘oku

 lea ki ai ‘a 2 Kolinito 4:16 “Ko ia ‘oku ‘ikai te mau fo’i ka neongo ‘oku ‘au’auha homau nge’esi tangata ni, ka ‘oku fai ai pe ‘ae fakafo’ou ‘a homau tangata ‘i loto.” (sio kia ‘Efeso 3:16). Kainga ko ha mo’ui kuo ne kamata ke mapule’i ‘e he lao ‘ae ‘Otua kuo ne ma’u leva ha ivi/to’onga mo’ui/ fiefia/ mafai/ ke ne ‘ofa mo tauhi ki he lao ko ia hangee ko ia ‘oku lea ki ai ‘ae Same 119: 16 Te u fakafiefia ʻi hoʻo ngaahi fekau na: ʻE ikai ngalo hoʻo folofola. 24 Ko hoku fiefiaʻanga foki ʻa hoʻo ʻu fakamoʻoni na, Ko hoku matuʻa fale ʻi ia. 47 Pea te u fakafiefia ʻi hoʻo ʻngaahi tuʻutuʻuni, He ʻoku ou ʻofa ai.” ‘Oku ne ma’u  foki ‘ae momona ‘oe a’usia ko ia he ‘oku pehee ‘e Paula “…ka ‘oku ha kiate au ha lao kehe…” pe koha ngaahi tefito’i mo’oni/ fakakaukau/ a’usia ‘oe tauhi / fe’ao ki he lao ‘ae ‘Otua. Ko Kalaisi te ne hamausi koe mo au mei he sino mate.

Koe Angahala mo hotau ngaahi ongo’anga

Kainga koe tefito’i fakakaukau tatau mo ‘eni ‘ae Angahala na’e ‘osi lave’i atu ‘e Paula he ngaahi veesi ki mu’a koe “…Angahala ‘oku fale ‘iate au…(Loma 7:17,20) he lau ‘a Paula ..“ta ‘oku tolotui mai kia kita ‘ae fai kovi” moe …Angahala ‘i hoku kakano…(v 25). Kainga ‘oku pehee ni ‘ae fale ‘ae Angahala ‘i ha mo’ui ‘e hoko leva ‘ae Angahala ko hono “tangata ia ‘i loto” pea ke ne mapule’i ‘ae toenga kotoa ‘ene mo’ui. ‘Oku hoko atu ‘e Paula “…’o fai tau moe lao ‘o hoku loto mo taki popula au ki he lao Angahala’ia ‘oku nofo ‘i hoku ngaahi kupu.” Fakatokanga’i kainga neongo ‘ae talaloto ‘a Paula ki he’ene a’usia ‘ae momona ‘oe feohi mo hono tangata ‘i loto (lao ‘ae ‘Otua) ka ‘oku kei hoko atu pe ‘ae fangatua/ fekuki/ fefa’uhi/ milimilisino ‘ae “Fili/Angahala/kakano” moe “Lao ‘ae ‘Otua” ‘i he sino mate ngofua ‘oe tangata. ‘Oku

 ‘i ai ha ongo fakakaukau ‘e ua te tau ala fakatoknga’i he konga talanoa ni koe… fai tau moe lao ‘o hoku loto../ loto moe ‘atamai ‘oe tangata falala ‘Otua pea moe… taki popula au ki he lao Angahala’ia ‘oku nofo ‘i hoku ngaahi kupu. Sai koe fale pe nofo’ia leva he’e Angahala ha mo’ui ‘oku ne piuaki mo uki ha konga kau malohi mei hotau ngaahi ongo’anga (5 senses: sio, fanongo, nanamu, ongo’i, ‘ahi’ahi’i) ke ‘ohofi mo fakavaivaia’i ha mo’ui kuo nofo’ia ai ‘ae lao ‘ae ‘Otua ke ne nau mapule’ia ‘ae mo’ui fo’ou ko ia pea ke ne hoko foki ko ha popula ma’ae Angahala (sio ki he vv.14,25; 6:17, 19-20).  Ko Kalaisi te ne hamausi koe mo au mei he sino mate.

7:24-25

Koe ta’e ufi ‘ae angahala

‘Oku toki he’aki heni ‘e Paula ‘ene fakatumutumu he ta’emingao pehee fau ‘oku fai ‘e he Angahala ‘i hono sino ‘o ‘ona “…’Oiaue! Si’i toki mala’ia kita!..Kainga matamata koe fakakaukau tatau mo ‘eni ‘oku hua mai’aki ‘e Sione ki he kainga lotu ‘o Leotisia.. “He ‘oku ke pehee tokua tu koe koloa’ia au, ‘io kuo u ma’u me’a pea ‘ikai ha’aku masiva, ka ‘oku ‘ikai te ke ‘ilo ko koe ia ‘ae mala’ia taha moe tu’utamaki taha, pea masiva mo kui mo telefua.” (Fakaha 3:17). Pea koe’uhi koe ‘uhinga ko ia na’e fai ai ‘e Paula ‘ae fehu’i ko ‘eni “…kohai tuu (mafi/ to’a) te ne hamusi au mei he sino ‘oku mei ai ‘ae mate?” Koe “sino ‘oku mei ai ‘ae mate” koe fakakaukau ia na’a ne lea ki ai he vahe 6: 6 “He ‘oku tau ‘ilo ‘ae me’a ni, na’e kaungaa kalusefai mo ia ‘ae motu’a tangata ‘o tautolu koe’uhii ke ka’anga ‘a e sino Angahala’ia ke ‘oua

 na’a tau toe nofo popula kia Angahala.” Kia Paula ta koe loloange ‘ae mo’ui koe loloange ai pe ia ‘ae fekuki / fangatua/ fefa’uhi moe angahala kuo nofo’ia/ fale hono kakano pea ‘oku ne fakamakulu faka’aho ai pe hono ngaahi malohinga. Pea koe sino leva kuo ngangaue taimi kakato ai ‘ae Angahala ‘oku ne fanau’i mai leva ‘ae mate ma’ae sino ko ia (Loma 6:6, 12-13, 19; 7:5, 23). Ko Kalaisi te ne hamausi koe mo au mei he sino mate.

Koe hau ‘a Kalaisi ‘i he Angahala

‘Oku faka’osi’aki ‘e Pauala ‘ene talaloto ‘i he vahe ni ‘a ‘ene fakamo’oni ‘i loto ‘ae lao kuo toka moe kafa ‘io kuo fatufatu pea lalava ki he kupesi ‘oe Kolosi ‘o Kalaisi “Pea ta ko au fakaekita ‘oku te ngaue ki he Lao (noos) ‘ae ‘Otua ‘i hoku loto ka koe lao ‘a Angahala ‘i hoku kakano”  (lit., “am serving as a slave”). Kia Paula koe fo’i fekuki ‘oku tupu mei he hoko mai ‘ae Lao ‘ae ‘Otua ki he sino angahala’ia. (sarki, “flesh/kakano” koe sarki, mei he sarx, ‘e ala toe liliu pe mo ia ki he natula’i angahala/ “sinful nature”) Kainga koe feitu’u ‘oku fai ai ‘etau‘nofo tatali ki he hoko mai ‘ae ‘aho hotau fakatau’ataina mei he popula ki he Angahala ko e maama Angahala’ia ni. ‘I he ‘uhinga ko ia kuopau ke tau mateuteu faka’aho ki he tau ta’e tuku e he ‘oku katoa ai ‘a Kovi, Heli mo Mamani (mapule’i moe ta’emapule’ia/ tangata fo’ou ‘i loto moe tangata motu’a ‘i loto) pea ‘oku tokosi’i mo vaivai ‘ae fa’ahi ‘ae lelei/ mapule’i kae fakafeta’i ko ‘Imanuela ‘ena hotau Koeli. Ko Kalaisi te ne hamausi koe mo au mei he sino mate.

Koe tali ‘a Paula ki he’ene fifili mo ofoofo he ta’emingao kuo fai ‘e he Angahala ‘i he sinoo na’e hangee ha ha’aki mai ha fu’u kau hiva ‘ae Tapanikale/ Maopa mo Kolomotu’a ‘ae tali ki he’ene fifili ni “FAKAFETA’I KI HE ‘OTUA ‘a ia kuo ne fai ‘ia SISU KALAISI ko hotau ‘EIKI!! Kia Paula koe lea aofangatuku ‘eni ‘o ha kakai kuo nau lele he fakapuepue pea kuo nau lava’i ‘ae tau lelei he fekuki/ fangatua/ fefa’uhi faka’aho moe Angahala kuo ne nofo’ia hotau kakano ‘i he ‘aho moe taimi kotoa pe ‘i he toe Ha’ele’anga ua mai ‘ae ‘Eiki ke ma’u kinautolu ma’ana. Koe kakai na’a nau mapule’i honau kakano ‘i he feohi tu’u ma’u moe Laumalie Ma’oni’oni ke talangofua ki he ngaahi lao/ tu’utu’uni/ fekau ‘ae ‘Otua kuo tuku ‘i hotau lotolotonga. ‘Io kuo mole ‘ae ngaahi me’a ‘o ono ‘aho ka kuo tau hoko kotoa pe ‘o fo’ou ‘i he to’onga moe naunau faka’itaniti ‘io

 pea koe masani’anga ia ‘oe Langi koe “’ikai hu ai ha fili ka ‘e Kalaisi ‘ataa” ka koe mata ‘a hono koloa koe “Ha ‘ae ‘Eiki he taimi kotoa” / ‘ikai koe Angahala he taimi kotoa! ‘Ikai kuo fongia ‘a mate ‘o liliu koe ikuna! ‘E mate kofa’a ho ikuna na? ‘E mate kofa’aa ho huhu na? Kainga! Koe huhu ‘oe mate koe Angahala pea koe malohinga ‘oe Angahala koe lao. Kae fakafeta’i ki he ‘Otua he’ene tuku mai ke tau ikuna ‘i hotau ‘Eiki ko Sisu Kalaisi. “Koe tau malohi ‘oku tali mai, katoa ai ‘ae kovi heli, mo mamani, tokosi’i mo vaivai ‘ae kau tau ‘o ‘eni, ka koe fu’u Mafi hotau Kapiteni, Laka atu leva Sotia ‘ae ‘Otua ko ‘Imanuela ‘oku taki mu’a” (himi 483:2)

Fakaakonaki

Kainga tokanga ‘aupito ki he ngaahi tekinolosia (internet/ mobile/etc..) na’a kuo fakafou/ nofo’ia/ fale ‘iate kitautolu ai ‘ae Angahala kae ‘ikai te tau fakatoknga’i ta koaa kuo mei kakato ia pea ka kakato leva ‘ae Angahala ko ia ‘oku ne fanau’i leva ‘ae mate. Kainga ‘oku sai pe ‘ae “admire” ia kae ‘oua toe tulimui atu ai moe “desire” tautau tefito ‘eni ki he kau faikava mo kitautolu kotoa pe he paenga ni. Ko ha mo’ui fo’ou kuo mauple’ia ia ‘oku ui ‘e Paula heni koe “Lao” ‘oe “Loto (noos)”  koe’uhii ‘oku ne ma’u ‘ae mafai/ ivi/ koha konisenisi mo’ui ke ne fakatonutonu mo fakamaau’i lelei ‘aki ‘ae to’onga mo’ui taau ‘oe fononga’anga ni. Kia Paula ko ha mo’ui fo’ou kuo ne mapule’ia ‘ene mo’ui na’e ‘ikai tupu ia mei hano mafai/ ivi/ ngaue/ fakafeangai/ KA ko ha mo’ui pe ia kuo ne ‘osi fakamo’oni ‘i loto/ tali lelei ‘ae “Pekia moe Toetu’u” ‘a

 Kalaisi ‘i he’ene mo’ui. ‘Io kau toe fakamanatu atu ‘etau kaveinga “Ko Kalaisi te ne hamausi koe mo au mei he sino mate”…. Fakafeta’i ‘Eiki! ho’o mapule’i ‘eku mo’ui keu ma’u ai koe pea u ma’u ai pe moe mo’ui ta’engata “’Eiki tali ‘eku kole ‘oku fai he houa ni tafi ‘eku hia ke mole teuteu au ki Hevani.”…’Emeni

…Fakamanatu atu ai pe ‘etau “LAU FOLOFOLA/ LOTU FAKAFAMILI/ LOTU LILO/ pea mo’ui ‘aonga foki…..’ofa lahi atu

Kavauhi