Ko kitautolu ko e kau fakamoʻoni ki he ngaahi meʻa ni

MALANGA SAPATE 19/04/2015
 
Ngaahi lesoni: Same 4; Ngaue3:12-19; 1 Sione 3:1-7; Luke 24:36-48
 
Veesi malanga: Luke 24: 38/39 Pea ne pehē kiate kinautolu, Ko e hā ʻoku mou puputuʻu ai? pea ko e hā ʻoku ake ai ʻa e ngaahi fifili 39 pehē ʻi homou loto? Vakai mai ki hoku ongo nima ni, mo hoku vaʻe, ko au moʻoni ia: fāfa au ʻo ʻilo; he ʻoku ʻikai kakano mo hui ha faʻahikehe, ʻo hangē ko ia ʻoku mou sio ai ʻiate au.
 
Kaveinga: Ko kitautolu ko e kau fakamoʻoni ki he ngaahi meʻa ni.
 
Himi 590/503/594/382 (414)/611/388/ 610
 
TALATEU
 
Koe taimi pe ‘oku tau ongo’i puputu’u pea tukuhausia koe’uhii nai ko ha’atau mama’o mei he ‘Otua koe taimi ia ‘oku tau kaungaa fononga ai moe ‘Eiki toetu’u ‘i hotau lotolotonga. Koe mo’oni ‘oe toetu’u koe tefito’i tama’i mata ia ‘oe tokateline ‘o ‘etau tui fakakalisitiane. He kapau na’e ‘ikai ha toetu’u pea taa ‘oku kaupo’uli kotoa ‘ae toenga ‘oe fakamo’oni ‘oe Tohitapu. Koe mo’oni ‘oe toetu’u ‘oku hulu atu ia ‘i hono fakamatala’i ‘e he’etau tokateline. Koe mo’oni ‘oe toetu’u ko ia ‘ae ivi ngaue ‘oe sino ha mai ‘o Kalaisi ka koe Siasi. Koe mo’oni ‘oe toetu’u ‘oku ‘ikai ko ha mo’oni ia ke fakamatala mei loto fonua loto ki tu’a fonua loto, ka koe mo’oni ia ‘oku fakamatala atu pe ia mei tu’a fa’itoka ki loto fonua loto. Pe koe mo’oni ko ia ko ia ko kitautolu ko e kau fakamoʻoni ki he ngaahi meʻa ni…”kuo toetu’u ‘ae ‘Eiki pea kuo toetu’u mo’oni. “Pea ne pehē kiate kinautolu, …Vakai mai ki hoku ongo nima ni, mo hoku vaʻe, ko au moʻoni ia: fāfa au ʻo ʻilo; he ʻoku ʻikai kakano mo hui ha faʻahikehe, ʻo hangē ko ia ʻoku mou sio ai ʻiate au” pea ko ia foki ‘etau veesi malanga.
Koe vete ‘oe potu tohi
 
‘Oku ‘ikai fakafalala ‘a ‘ete fakamo’oni ‘i he mo’oni kuo te fakapapau’i ka koe mo’oni ‘oe me’a na’e hoko ‘oku ne fakatupu ‘i hoto loto ‘ae mahu’inga ke fai ‘a hono fakamo’oni’i. ‘Oku mu’a mai ‘ae mo’oni ‘o fakatupu ‘etau tui, ‘o ‘ikai ko ‘etau tuii ‘oku ne fakatupu ‘ae mo’oni ‘o hangee ko ia na’e mo’ua ai ‘a Tomasi. Koe ngaahi fakamo’oni ‘oe toetu’u ‘a Sisu koe Fonua loto maha…Koe ongo ‘Angelo…Ko ‘ene ngaahi haahaa holo. Kuo mahino eni kuo toetu’u ‘a Sisu, pea ‘oku lea leva ‘e he potu folofola ni, ‘o kau ki ha taha ‘o e ngaahi hāhā holo ‘a Sisu he hili ‘o ‘ene toetu’u. ‘Oku mahino na’e kei ta’etui pe ‘a e kau ako ki he ngaahi fakamo’oni ‘o kau ki he toetu’u he’enau fai ‘ae to’onga ni “Pea nau lilika mo manavahe tuʻu, ko ʻenau mahalo ko ha faʻahikehe ʻoku nau sio ki ai.” Na’e totonu foki ke ‘oua toe haa mai ha to’onga mo’ui pehee ‘e ha kakai kuo nau mamata mo sio tonu ‘ia Kalaisi ‘isa mo kitautolu kuo tau feohi fuoloa moe lotu lelei ‘ae ‘Eiki. Pea ko e ‘uluaki fetaulaki eni ‘a Sisu mo ‘ene kau ako pea ‘oku mahino ‘a e tokanga ‘a Sisu ki he’enau kei tōtō’ohi ke tui ki he ngaahi fakamo’oni ‘o ‘ene toetu’u mei he pekia. Ka neongo ‘ae ngaahi fakamo’oni fakahaahaa ‘oe toetu’u ‘ae ‘Eiki ka he’ikai fe’unga ia ke ngata ai. He ‘ikai fe’unga pe ia ke tau malanga’aki mo lea’aki “Kuo toetu’u ‘ae ‘Eiki pea kuo toetu’u mo’oni. ‘Oku ‘ikai fe’unga ai pe ia ke tau tui ki he mo’oni ‘oe toetu’u. Ki he fakahoha’a malanga ni ‘oku too ‘ene fakamamafa ki he hiki mei he fakamanatua ‘oe ngaahi me’a na’e hoko he hisitolia ‘oe lotu ki he a’usia moe mo’ui’aki ‘ae mo’oni ‘oe toetu’u. He ko hono a’usia ‘oe mo’oni ‘oe toetu’u koe tefito’i fakamo’oni pe ia moe me’a’ofa ‘oe toetu’u. Pea koe mo’oni ‘oku feinga ‘a Luke ke ‘omai – koe fakamo’oni ki he mo’oni ‘oe toetu’u koe fo’i ngaue ia ‘oku hoko ‘i he funga ‘oe toumu’a lave mai ‘ae ‘Eiki toetu’u ki hoto loto. Ko kitautolu ko e kau fakamoʻoni ki he ngaahi meʻa ni
 
Koe mo’ui puputu’u moe manavahe
Koe fotunga ia na’e mamata ki ai ‘a Sisu Toetu’u mei he’ene kauako. Koe fotunga ‘oe mole pea siva moe ‘amanaki ‘io ‘amanakinoa ‘ae iku’anga…po’uli pe kotoa nge’esi mo anganoa. Pea ‘oku fatu ‘e he ngaahi ongo ni ha halanga faingata’a ki he femahino’aki ‘i he vaha’a ‘o Sisu Toetu’u mo ‘ene kauako. Kae lolotonga ‘ae fu’u puputu’u ko ia he me’a kuo toki hoko ni kuo tu’u ‘a Sisu ‘i honau lotolotonga ‘o fai atu ‘e Sisu ‘ae fakaloto lahi ni “Si’oto ‘ofa atu!” koe lea kainga mo ia ‘i he lea fakahepelu ki he “Melino” (šālôm) koe lea ‘oku ne lolo ‘ae manavahe pea se’e se’e ki tu’a moe kau po’uli ‘oe loki ne nau tefua ai kae fakahopo mai ‘ae maama fo’ou ‘oe tui ‘io ko honau maama’anga ia koe ‘i honau lotolotonga ‘ae ‘Eiki toetu’u. Koe mo’oni ‘oe toetu’u kia Luke koe huu ki tu’a mei he fakakaukau fakaetangata kae malava ke mo’oni ‘ae mo’oni ‘oe toetu’u.
 
Ka ‘oku fakatupu fifili koe lolotonga ‘ae ‘i honau lotolotonga ‘ae maama kuo nau fai ‘ae ngaue ‘oe po’ulii koe puputu’u. Koe kauako ko ‘eni na’e ‘osi totonu ke nau hoko ‘o tu’u moe lau koe fakamo’oni ki he ngaahi me’a kuo nau mamata mo fanongo tonu ‘ia Sisu lolotonga ‘ae ta’u ‘e 3 ‘ene ngaahi ngaue ‘i mamani. ‘Oku tui pe ‘ae fakahoha’a malanga ni koe me’a tatau pe ia ‘oku tau kei lolotonga fononga’ia koe mahino pe ‘ae fekau moe me’a ke tuku kae fai pe mo fakaongoongo ki hono nunu’a. “Vakai mai ki hoku ongo nima ni, mo hoku vaʻe, ko au moʻoni ia: fāfa au ʻo ʻilo; he ʻoku ʻikai kakano mo hui ha faʻahikehe, ʻo hangē ko ia ʻoku mou sio ai ʻiate au.” Kainga ‘ai ai ‘ene mahino/ vave pea toe faingofua foki. Ko ‘eni ‘ae hui tu’a ‘oe tui. Siasi kapau aa ‘oku mou ‘osi mamata ki he’eku ngaahi akonaki he Tohitapu pea mo ‘eku ngaahi ngaue hono kotoa. Me’a ni kuo ‘ikai fe’unga ia ke ta’ofi’aki ‘etau puputu’u hono fai hotau ngafa totonu ki hotau ‘Otuaa?  Na’a ‘oku tau fai ‘a hono ngaahi me’a kotoa kae ‘ikai ke tau ‘ilo ‘oku toe ‘a honofu’u mata’i koloa? Kainga koehaa hono ‘uhinga ‘oku tau ngaohi ai ‘ae me’a ‘oku faingofua ke faingata’a? Matamata pe kainga koe ‘ikai fa’a tatau ‘ae me’a ‘oku hu’u mai ki ai ‘ae fakahinohino ‘oe Folofola pea moe me’a ‘oku fiema’u pe hu’u ki ai hotau kakano.
 
‘Oku fa’a fakatupu loto hoha’a ‘ae fakakaukau ni koe’uhi ko hono natula. Koe loto hoha’a pe loto puputu’u ‘e ‘ikai te ne ‘osiki ‘e ia ‘ae faingata’a moe mamahi ‘oe ‘a pongipongi ka ‘oku ne fakamaha ‘e ia ‘ae mafai moe ivi ngaue ‘oe ‘aho ni. ‘Oku fakahalahala ‘ae mo’ui puputu’u he ‘oku ne fa’a ‘omai ha faka’uhinga hala ki he mo’ui ‘o tatau pe ki ai moe ‘Otua hangee ko ia na’e fai ‘e he kau ako kia Sisu. ‘Oku hanga ‘e he loto puputu’u ‘o fakahaa’i mai ‘oku ‘ikai hano ‘uhinga lelei ‘oe mo’ui ni. ‘Oku hanga ‘e he mo’ui puputu’u ‘o tala mai ‘oku ‘ikai ha tali ia ‘ae mamani ki he ‘uhinga ‘oe mo’ui ni. Matama ko ‘etau mo’ui ke inu pe mo kai moha feitu’u ke tau nofo malu ki ai. Kae ngalo ‘aupito ‘ae tefito’i ‘uhinga ‘oe mo’ui koe ‘unu mai ‘ae ngata’anga ‘oe me’a kotoa pe moe fakamaau ‘ae ‘Otua ‘i hono kololia (Matiu 6:33). ‘Oku tau monu’ia kainga he koe ‘Otua ‘oku tau lotu ki ai ‘oku ‘ikai ko ha ‘Otua totongi tuha koe’uhii ko ‘etau ngaahi faianga moe mahalo hala kiate ia. ‘Oku lea ki ai ‘a Paula ‘ia ‘Efeso 2:8-9 “He koe kelesi pe kuo mou mo’ui mei ai, koe me’a ‘i ho’o mou tui; ‘io, na’e ‘ikai meia tekimoutolu ia, ka koe foaki mei he ‘Otua;….Na’e ‘ikai tupu mei he ngaahi ngaue koe’uhii ke ‘oua na’a ‘i ai ha taha ‘e fa’a polepole” ‘Oku ‘ikai ke tau fu’u mama’o fau kainga mei he tukunga na’e ‘i ai ‘ae kauako ‘ae ‘ikai malava pe ke tau mafai ke fa’a pukepuke pea ke tu’u ma’u ‘e tau fa’a fakamo’oni ki he ngaahi fakaloto lahi ‘oku fai ‘e he Folofola ma’a ‘etau ngaahi mo’ui. ‘Oku tau fa’a vaivai ngofua pea ‘oku tau tu’u malele ngofua ki he matavaivai koe’uhii koe ‘ikai malava ke fakakainga’i ‘ae ngaahi fiema’u hotau kakano moe fakahinohino ‘ae ‘Otua ki he ngaahi me’a ‘e hoho’ia ia hono finangalo.
 
 
Koe ‘ulungaanga ha ki tu’a ‘oe mo’ui teuteu kuopau ke te tomu’a tui pea ‘oku toki fakafotunga mai ‘ae tui ko ia ‘i he’etau mo’ui talangofua kakato ki he finangalo ‘oe ‘Otua ‘o ha mai ia mei he’etau to’onga mo’ui pea mo fai ta’e teteki ‘ene ngaahi fekau (Loma 6:17-18). Kainga ko ha’atau lau kuo tau tui ‘osiange ‘oku tau nofo mo’ui puputu’u ‘ikai ‘oku tau talangata’a ki hono finangalo?  Kainga ‘oku fakamatala ‘e he’etau ta’e fie fanongo  ki he folofola ‘ae ‘Eiki, hehengi mei he ngaahi ma’u’anga kelesi, ‘ikai malava ke fakavaivai’i ‘etau mo’ui ki he ‘Eiki pea ta’e fie fakamoleki hano taimi ki he ‘Eiki ‘o ‘omi ‘aeloto puputu’u pea “vaivai maha” ‘etau ngaahi maama ‘oku fai’aki ‘etau tatali ki he hoko mai ‘ae ‘aho ‘oe ‘Eiki. Pea ‘i he ‘uhinga ko ia ‘oku fa’a matangofua leva ai ki he fili ke ne lapasi kitautolu pea tau mo’u nofoa ai kae hoko mai ‘ae ngata’anga ia ke ‘ave kitautolu ki he potu na’a ne ‘alu ke teuteu ma’a kitautolu kuo folo fua kitautolu ia ‘e Hetesi moe mate ta’engata. Ko hotau monu’ia’anga kainga he ko Sisu tonu ‘eni na’e ‘a’ana ‘ae fakalolahi ni koe hulu ‘ene ‘ofa ‘ia koe mo au “faafaa ‘o ‘ilo au he ‘oku ‘ikai ha fa’ahi kehe ‘e kai mo inu” Ko kitautolu ko e kau fakamoʻoni ki he ngaahi meʻa ni
 
ʻOku ai haʻamou meʻakai heni?
Kapau ‘e ‘eke mai ‘e Sisu he ‘aho ni pe ‘oku ‘i ai ha’atau me’akai pea mahino lelei ‘etau taliange ‘io ‘Eiki koe pola mu’a ma’au.  Ka koe fehu’i te tau fafanga feefee’i ia? Kainga ‘osi ‘omi pe ‘e Sisu hono founga fafanga ‘a ‘eni ia ko ia ‘oku ne fai ki he si’i hifo ko ‘ene fai ia kiate au “…he naʻa ku fiekaia, pea mou ʻomi haʻaku kai; naʻa ku fie inu, pea mou ʻomi haku inu; naʻa ku ʻāunofo, pea mou fakaafe ʻi au; 36 naʻe ʻikai haku kofu, pea mou fakakofu au; naʻa ku mahaki, pea mou omi hoku vakai; naʻa ku ʻi he pilisone, pea mou aʻahi mai. Pea ʻe tali ʻe he Tuʻi, ʻo ne folofola mai, Ko au e, ʻoku ou talaatu, ʻi hoʻomou fai pehe ki ha taha ʻo hoku ngāhi tokoua mamaʻo ni, naʻa mou fai ia kiate au (Matiu 25:34-40)
 
‘Oku fotunga tatau ‘ae talanoa ni moe talanoa kia Lasalosi mo Taivasi tu’umalie ‘ae fakatomala tomui ke ‘ofa ki he masiva ko Lasalosi kuo hoko mai kiate ia ‘ae fakamaau. Koe ipu vai momoko ko ha me’a’ofa pe ia ‘e ala foaki ‘e ha taha masiva ka ‘oku ne fakafofonga’i atu ‘ae kotoa moe fe’ungamalie pe. Neongo koe me’a ngali ma’ulalo ‘ae ipu vai momoko ka koe me’a mahu’inga taha pe ia ‘oku fiema’u ‘e he taha ‘oku ne fieinua. Neongo ‘oku taku koe koloa ia ‘ae masiva ‘ae ki’i ipu vai momoko ka ‘e hoko ia koe me’a mahu’inga taha ‘ae kakai ma’u me’a hangee ko Taivasi mei heli  (sio ki he’ene kole mai ha me’i vai ke fakamokomoko’aki hono ‘elelo mei heli (Fakaha 3:15-16). Neongo koe ipu vai momoko ka ‘oku mahulu hono mahu’inga ko ‘enau foaki ia he huafa ‘o Sisu Kalaisi. ‘Io, ko ia te ne ‘ange ha inu ki ha taha ‘i si’i fanau ni koe’uhii pe koe tokotaha ia ‘i he’eku kau ako….ko  au ee ‘oku ou tala atu ‘e ‘ikai ‘aupito mole ‘ene totongi ‘a’ana. Pea te ne toki tali kiate kinautolu, ʻo pehe, Ko au e, ʻoku ou talaatu, Ko e ʻikai te mou fai pehe ki ha taha ʻo e faʻahinga mamaʻo ni, ko e ʻikai ia te mou fai kiate au. Ka koeha e ‘uhinga na’e fakamonu’ia’i e fanga sipi ‘oe to’omata’u? Koe’uhii he na’a nau sio he ngaahi matakafo ‘o Sisu ‘i he  Masiva.  “Pea ʻe tali ʻe he Tuʻi, ʻo ne folofola mai, Ko au e, ʻoku ou talaatu, ʻi hoʻomou fai pehe ki ha taha ʻo hoku ngāhi tokoua mamaʻo ni, naʻa mou fai ia kiate au. Ko ‘enau ngaue lelei mo fai ‘ofa ki he masiva na’e ‘ikai koe fakatupunga ia mei honau fakamo’ui (Salavation) ka koe ola/ effect ia ‘o honau fakamo’uii ‘io koe sino ha mai ia ‘oe Folofola ‘ae ‘Otua. Ko kitautolu ko e kau fakamoʻoni ki he ngaahi meʻa ni
 
 
Koe ta’e ‘ilo ‘ae Folofola

‘E ala ‘uhinga ‘eni na’a nau nofo pe ‘i ‘api moli kae fuu hala? Na’e ‘ikai ‘aongaa koaa e fu’u muimui na’e fai? Kainga ko hono faingata’a’anga ‘eni ‘a ‘etau ta’e mahino’i ‘ae Folofola he te ne ‘omi kiate kitautolu ‘ae fa’ahinga fifili ni. Ka ta’e’ilo e folofola: ‘Ikai ha ‘amanaki ki he toetu’u ‘o e pekia- Ka ta’e’ilo e folofola: ‘Ikai ha ‘amanaki ki Tu’afa’itoka – Siasi: Tokanga ke lau e folofola ‘a e ‘Otua. Kau Faifekau tau tokanga ki hono ako’i pea mo fakahinohino’i ‘ae Folofola ke falala’anga ‘ae tefito’i ma’u’anga tala ‘oe kakai lotu koe hulu e Hala ki Tu’a fa’itoka. Pea ‘oku hanga ‘e he to’onga ta’e tui mo puputu’u ‘oe kauako heni ‘o fakafofonga’i kitautolu ‘oku ‘ikai ‘uhinga malie ‘ae ngaahi folofola ‘ae ‘Otua he ‘oku ne fakamatala mai ‘ae ‘ikai ha ‘amanaki ‘ae mo’ui ki tu’a fa’itoka ‘a ia koe toetu’u ki he mo’ui ta’engata. ‘Oku totonu pe kainga ke tau toe ‘aa’aange he ngaahi ‘aho ni he hake ‘uta mai ko ia ‘ae ngaahi lotu na’a ‘oku kei tolonga mai hono faka’uhinga fakasatusi ‘ae Folofola ‘ae ‘Eiki ki he mahino moe a’usia ‘ae tangata taki taha ‘o tau hee mama’o ai mei he mo’oni ‘ene Folofola. Ko kitautolu kau Kalisitiane ‘oku totonu ke ‘oua na’a tau fakamoleki ho tau taimi hono fakafekiki’i ‘ae mo’oni fakatohitapu ni. Ka tau hanganaki hono feinga’i ‘etau ngaahi mo’ui ke hoko ‘o “taau” moe mo’ui kaha’u. Ko kitautolu ko e kau fakamoʻoni ki he ngaahi meʻa ni
 
 
Fakaakoanki
 
Pea ne toki tatala honau loto ke nau ʻilo hono ʻuhinga ʻo e Tohitapu. Kainga koe fakamo’oni ‘oe toetu’u he ‘aho ni koe mo’ui’aki ka ‘oku ‘ikai kei fakatefito ai pe he hisitolia ‘oe ngaahi me’a na’e hoko. ‘Oku malo ‘ae tokoni mai ‘ae ngaahi talanoa ‘oe Tohitapu ke ne toe fakamanatu mai ‘ae ngaahi me’a na’e hoko ka ‘okapau kuo hoko pe ia ko ha me’a angamaheni’aki kae ‘ikai pe ha mai ha liliu he’etau mo’ui pea ta koe koto fakala’a ‘i sia Tamaki ‘etau fakaongosia ‘oku fai. Koe fakamo’oni ia ‘oku mo’oni taha koe ha ‘ae fakamo’oni ko ia he’etau to’onga mo’ui faka’aho. ‘Oku tau sio leva ki ha fiekaia pea ‘oku tau vekeveke ke fafanga ai….ki he tukuhausia ‘oku ofi ke tokoni’i….’oku tau mo’ui fevahevahe’aki pea ke tau fe’aonga’aki mo fefakavaivai’aki. Koe ngaahi kafo ia ne ‘ilo’aki ‘e he kauako ta’etui ni ‘a Sisu ‘ae lavea ‘ae loto mo mamahi koe’uhii ko ha’atau ta’etui ki he’ene folofola. ‘Oku malo pe hono fai ‘oe ngaahi fakamanatu ‘oe pekia moe toetu’u pea koe me’a lelei ia ke fai ‘e he Kalisitiane. Ka ‘oku fiema’u ‘e he malanga ni ke hiki mei he fakamanatu ki he mo’ui’aki mo a’usia ‘ae fakamo’oni kuo tau fai he laui ta’u “Kuo toetu’u ‘ae ‘Eiki pea kuo toetu’u mo’oni.” Ko kitautolu ko e kau fakamoʻoni ki he ngaahi meʻa ni.
 
Fakama’opo’opo
 
Ko kitautolu ko e kau fakamoʻoni ki he ngaahi meʻa ni. Kainga ‘oku lolotonga pe ‘etau mo’ui ‘oku ‘a mate kitautolu pea te tau mafakafuofua fefe ai hono taimii? ‘Oku fokotu’u mai ‘e Sisu ‘ae founga ke mafakafuofua’aki hono taimi koe “Tui pikitai ki he ‘Otua pea tui pikitai foki kiate ia. Ko ia ‘ae faito’o ‘oe mo’ui puputu’u. Luke 21:34 “Ka mou lamasi kimoutolu na’a ‘iloange ‘e mafatukituki homou loto, koe me’a ‘i he fa’a kai, moe fa’a inu moe fa’a loto mo’ua ki he mo’ui ni, pea lapasi kimoutolu ‘i he ‘aho ko ia ‘o hangee ko ha helepuna.” Ko hono fakakoloa ia ‘oe ‘ikai ke tau ‘ilo’i hono houa mo hono taimi ke ‘oua na’a tau “Hanganoa” mo “Fakatoupikoi” he  toka teuteu ki he “fakamaau ‘ae ‘Otua” ‘io kau tau femo’uekina hono teuteu hotau ngaahi Laumalie ‘aki ‘etau ngaue’i ‘ae tui totonu ke hoa moha ‘ahoo pehee. Kainga vakai na’a tau puputu’u he tatali ki hotau ‘api kuo ne ‘alu ‘o teuteu ma’a kitautolu koe’uhii koe mama’o pea hangatamaki fau ‘ae hala…”Mo’oni kuo fuoloa ‘a ‘etau ‘alu he toafa ka koe fe ‘ae tala’ofa ke hu ki he malolo’anga? ‘A! ‘oua na’a tau launga kuo ofi ‘eni ‘ae fonua.” (Himi 537:3)…..”E! tuku mu’a ‘ae fakafoa, ko Sisu kuo foki mai. ‘Ikai mapuke ‘e fa’itoka, hae hono songo ‘e he mafi. ‘E, hiki tuee ‘o mavava, he Hau tupu’a ni kuo liliu; si’i Fanautama ‘a tangata kuo Tu’i Aoniu” (himi 585:4) Tauange mo e ‘Otua ke pehē ‘a e ngāue mai ‘a hono mafimafi ‘iate kitautolu kuo tui mo fakamo’oni ki he Kosipeli …’Emeni
 
Kavauhi