Ko ‘ofa ‘oku ‘ikai ka’anga ia ha taimi

Malanga Sapate 23/02/2014
(…mou kataki ‘o fakatokanga’iange ‘oku ngali loloa ko ‘eku feinga ke fakamaama atu ‘ae ngaahi tefito’i fakakaukau ‘oe talanoa na’a tokoni atu ki he kau teu malanga… ka ‘oku ‘ikai ‘uhinga ia ke lau kotoa…malo)

Ngaahi lesoni : Same 119 :33-40 ; Levitiko 19 :1-2, 9-18 ; 1 Kolinito 3 :10-11, 16-23 ; Matiu 5 :38-48
Ngaahi himi : 535/441/640
Veesi malanga Matiu 5: 44, 45 “….Ka ‘oku ou tala kiate kimoutolu ‘e au, mou ‘ofa’i homou ngaahi fili, pea hufia ‘a kinautolu ‘oku fakatanga’i kimoutolu. Koe’uhii ke mou hokosi ho’o mou Tamai ‘oku ‘i Hevani”

Kaveinga: “Ko ‘ofa ‘oku ‘ikai ka’anga ia ha taimi”

Talateu

Ko ‘etau fai lelei ki ha taha ‘oku fai lelei mai koe fo’i ‘ulungaanga fakaemamani /fakaetangata ia, ka ko ‘etau fai lelei ki ha taha ‘oku ne fai kovi mai koe fo’i to’onga mo’ui fakalangi mo Fakasisu Kalaisi ia. “‘E anga feefee ha’aku fai lelei ki ha taha ‘oku fai kovi mai kiate au? ‘Oku tau mo’ui ‘i he sosaieti ‘oku pule’i ‘e he ngaahi mafai. Pea koe ni’ihi koe malohi/ koloa’ia/ lahi ‘ene kau sotia/ lelei ‘ene ngaahi naunau tau ko ia ia ‘oku pule. Koe ni’ihi ‘i he ngaahi sosaieti ko ia ‘oku nau muimui ki he’enau ngaahi akonaki “Ka fai kovi mai ha taha pea ke te fakangata leva ia na’a hoko ‘o fakalalahi pea toe koviange.” Koe ni’ihi ‘oku nau muimui ki he lao koula ‘oe (ethics) “Fai ki he kakai kehe ‘ae me’a ‘oku ke loto ke fai kiate koe.” Koe kotoa ‘oe ngaahi fakamatala ni ‘oku fakanatula kotoa pe ia ke hoko ki he taha. Ka kia Matiu heni ‘oku ne toe humaki mai ‘e ia ha toe mo’ui ‘oku lahi mo ma’olunga ange hono fakakaukau (supernatural life). Pea pehee ‘e Sisu “Ka ‘oku ou tala kiate kimoutolu ‘e au, mou ‘ofa’i homou ngaahi fili, pea hufia ‘a kinautolu ‘oku fakatanga’i kimoutolu. Koe’uhii ke mou hokosi ho’o mou Tamai ‘oku ‘i Hevani”

Koe vete ‘oe potu tohi

‘I he ngaahi veesi kotoa ‘e 11 he konga talanoa ni (vv 38-48) ‘oku ne fakatoka mai ai ha ongo ‘ulungaanga mo’ui fakatisaipale ‘e 2 ai koe “mo’ui sauni” pea moe “’ofa’i hoto fili.” Koe ngaahi lao ‘oku talanoa ki ai ‘a Sisu he talanoa ni “Kuo mou fanongo na’e folofola’aki mai…” ‘oku ‘uhinga ia ki he ngaahi lao na’e hiki tohi ‘e Mosese hangee ko ia ‘oku ha he ngaahi potu folofola ni (‘Ekisoto 21:23-25; Levitiko 24:19-20; Teutalonome 19:21). Neongo ‘oku ngali fakalilifu nai ‘ene ha ‘ae ngaahi lao ni he ‘aho ni ka ka na’e fe’unga malie ia moe tukunga na’e ‘i ai ‘ae fatu tohi ni. ‘Oku ne ‘oange ‘ae lea koe “fakamaau totonu” ‘o fou ‘i he “lao ‘oe sauna” moe “lao ‘oe fakafe’unga” ki he taha mamahi “…’ae totongi’aki ‘ae fo’i mata ‘ae fo’i mata pe nifo ki he nifo…” pea ke fe’unga foki moe toko taha faihia (Make the punishment fit the crime). Fakatokanga’iange ‘oku vave pea faingofua pea mahino hono anga fai ‘oe fakamaau totonu he kuonga ‘oe fatu tohi ni. Koeha hono ‘uihinga? He ‘oku te’eki ke huu mai ‘ae “Meesi” moe “Kelesi” ia ke ne toe lalanga ha toe fa’unga lao fo’ou ki he lao hangee ko ia na’e ha’u mo Sisu. Koe hoko mai ‘ae meesi moe kelesi “Ka ‘oku ou tala kiate kimoutolu ‘e au, mou ‘ofa’i homou ngaahi fili, pea hufia ‘a kinautolu ‘oku fakatanga’i kimoutolu..” ‘Oku tokanga heni ‘a Sisu ia ki he to’onga mo’ui fakafo’ituiutui ‘ene kauako mo kinautolu kotoa na’e faonogo malanga he mo’unga ‘i he taimi ka fehangahangai ai ‘enau mo’ui moe ngaahi pole ‘oe muimui kiate ia… Ko ‘ofa ‘oku ‘ikai ka’anga ia ha taimi

Koe mahu’ingaange ‘ae mo’ui muimui ‘i he’ete totonu fakafo’ituitui
“Fakangalo’i ho’o totonu/ rights” (38-42)

Ko hano toe fakaleaange koe “tuku ho’ota kae fai ho’ona.” Kia Sisu kapau ‘oku ke fie hoko ko ‘eku tisaipale ‘oku tatau ho’o fakamo’oni ki ai mo ha’o ha’u ke ke mate. Matamata na’e fokotu’u heni ‘e Sisu ‘ae faikehekehe ‘oe “Fakamo’ui” (Salvation) pea moe “Akonga pe muimui ‘o Kalaisi” (Discipleship). Koe Fakamo’uii ma’ae kakai kotoa pe ‘oku nau ma’u ‘ae Tui KA koe akonga pe Fie muimui ‘o Kalaisi koha kakai Tui ‘oku nau vekeveke ke tali lelei ‘ae ngaahi pole (willing to pay a price) ‘o e muimui. Koe Fakamo’ui koe fononga ki he Kolosi ‘i he tui Ka koe “Muimui” koe fua ‘e ia ‘oe Kolosi pea fakatonu ki he angi ‘ae ‘Otua Mafimafi ‘o tatau ai pe. ‘Oku ‘i ai ‘ae lea malie ‘ae kaimelie ko ‘eni he mala’e ‘oe tokateline ko Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) ‘i he’ene tohi koe “The Cost of Discipleship” ‘Oku ne fakalea ‘ae muimui kia Kalaisi koe ha’u ke mate “When Christ call a man he bids himself Come and Die” Ka ‘oka ui ‘e Kalaisi ha taha ko ‘ene ha’u ke mate. Kia Bonhoeffer ko e lea mate ko hono feinga fakatonulea’i ia ‘ae fakakaukau ‘oe “Self deny” pe ko ‘ete faka’ikai’i hoto kita pe tuku hoto kita. Ko ‘eni foki ia ‘ae pole lahi taha mo faingata’a taha ‘oe mo’ui muimui koe li’aki ‘ae me’a ‘e kau lelei kiate kita kae foaki ia ma’a hoto fili. Kia Sisu ‘oku ne fiema’u ‘ene kau muimui ke nau tomu’a mahu’inga’ia ange he’ene nau muimui moe fakamo’oni ki he’ene nau muimui ‘i ha’anau kumi ki ha’anau totonu moe lelei fakafo’ituitui. Ko ‘ofa ‘oku ‘ikai ka’anga ia ha taimi

Koe lao ki he mo’ui sauni
Koe ngaue fakamaile 2.

‘Oku fakanatula pe foki ke tau fehi’a ki ha taha ‘oku fehi’a mai. Pea ‘oku toe ‘i ai pe foki mo ‘etau “totonu/ rights” ke tau mamahi ‘i ha faikovi mai ha taha. Ka kia Sisu koeha ha fakamo’oni ki he taha ko ia pe ko hoto fili koe mateaki pea moe muimui koe ‘o Kalaisi? Te tau fakamo’oni’i feefee ‘ae ngaahi monu’ia ‘e hiva ‘oe malanga he vahe ni (5:3-12)? Koe fa’ahinga sauni feefee ‘oku ‘uhinga ki ai ‘a Sisu? Kia Sisu “Ka ‘oku ou tala kiate kimoutolu ‘e au ‘oua na’a tali teke’i ho fili… mou ‘ofa’i homou ngaahi fili, pea hufia ‘a kinautolu ‘oku fakatanga’i kimoutolu. Koeha hono ‘uhinga ke fai pehee ai ha kau kalisitiane? Koe’uhii ke mou hokosi ho’omou Tamai ‘oku ‘i Hevani…” (v 45). Na’e ‘i ai e totonu ‘ae tangata sotia loma ke ne fekau’i ha tangata’i fonua Siu ke ne fua ‘ene kavenga ‘i ha maile ‘e 1. Na’e matu’aki faingata’a lahi foki moe fekau ki he ngaue fakamaile ‘e 2 ki he Siu koe’uhii he tala ai pe ‘enau mo’ulaloa mo ‘ulutukua ki he pule’anga Loma. Kia Sisu he’ikai te mou feinga ke liukava’i pe fakafepaki’i e pule’anga loma he ‘e ‘ikai te nau fakakakato ai ‘e kinautolu ‘ae palani moe fokotu’utu’u ‘ae ‘Otua.

Kia Sisu ‘oku ‘ikai ko ho’o mou fonua/ pule’anga ‘eni ke mou tau’i ke ma’u mai. Ko ho’o mou fonua ‘ae Pule’anga ‘oe ‘Otua pea ko ‘ene ngaahi fekau ni neongo ‘ene faingata’a ke fai ka ko ‘enau tau’i ia ke nau ma’u honau tofi’a ‘i he langi. “Ka ‘oku ou tala kiate kimoutolu ‘e au ‘oua na’a tali teke’i ho fili. Pea ki he Siu kuopau ke ne fai ia he koe tu’utu’uni ia ‘ae lao ka ‘oku ne fai ia fakatatau pe ki he tu’utu’uni. ‘Oku na fa’a lau pe ‘ae fo’i manga kotoa pe honau va’e ke lava ‘ae maile ‘e 1 pea ko ‘ene kakato pe ‘ae maile ‘e taha ko ‘enau tu’u leva ‘o lii ‘ae kaveinga ‘ae sotia loma ke ne fua ka nau ‘alu kinautolu. Matamata nai koe fakataataa ia ‘etau fai ‘ae lotu he ‘aho ni? Koeha leva ‘ae fakahinohino ‘a Sisu? Pea ka fakafatongia koe ‘e ha talafekau ke ke ‘ave ia ‘i ha maile ‘e taha, pea mole mo ia ‘o maile ‘e ua…” Kainga kia Sisu ‘oua te tau fai fakafatongia pe ‘etau fakamo’oni ka ke tau fakahaa’i ai ki hotau ngaahi fili ‘etau hoko ko ‘ene kau fakamo’oni koe sevaniti talangofua mateaki ‘ae ‘Eiki “’Oku toe ‘i ai nai mo ha toe me’a te u ala tokoni atu ai?” Ka ‘oka faikovi mo ngaohi kovia koe ‘e ho taki ngaue hanga ‘o fakalangilangi’i ia ‘aki ha’o talangofua kakato fakamaile 2 kiate ia mo fai ‘ofa kiate ia. Tala atu kainga ka tau ka lava ai ia ‘oku tau “hokosi ai ‘etau Tamai ‘oku ‘i Hevani.”

“..ka paa’i ho kou’ahe to’ohema…kataki ‘o toe fulihi atu moe to’omata’u…”

Ki he Siu koe fakakaukau hala ‘eni mo vaivai he ‘ilonga ha Misaia te ne toe fulihi atu hono kou’ahe ki ha taha koe faka’ilonga ia ‘o ha taki fo’i ke nau ikuna’i’aki ha’anau liukava’i ‘ae pule’anga Loma. He koe lolotonga ‘enau nofo taaufehi’a ki he pule’anga loma koe’uhii ko ‘enau fakaehaua’i kinautolu kuo tala mai ‘e Sisu ke nau ‘ofa’i honau ngaahi fili. Fakatatau ki he lao fakasiu (Jewish Law) ko ha taha kuo ne paa’i ha fofonga ‘o ha taha ‘oku ne mo’ua lahi pea koe ‘ulungaanga ma’olalo mo’oni he sosaieti ‘oe Siu. ‘Oku malie foki hono ngaue’aki ‘e Sisu ‘ae nima mata’u heni koe meimei koe lahi taha ia he mamani ‘oku nau malohi ki honau to’omata’u. He koe paa’i ‘o ha kou’ahe hema kuopau ke fai ‘aki ia ‘ae nima mata’u. Pea ka tau lelei pe ha fu’u paa ‘aki hoto to’omata’u pea malo pe ‘ete mo’ui. Kae lolotonga ia ‘oku toe talamai ‘e Sisu ia ke toe fulihi hake moe to’ohema? Kohai leva kainga ‘e kei malava ke kataki ai? Koe lao ‘oku nofo ke tokoni’i ma’u pe ‘ae taha mamahi pea ke ne tautea foki moe maumaulao. Ka kia Sisu mo ‘ene founga heni ‘oku ‘ikai ke ne fakata’e’aonga’i e lao ka ‘oku ne toe tanaki mai ‘e ia moe fo’i founga ke ne fakangata ai ‘ae hoko atu ‘ae maumaulao “Ka ‘oka sipi’i ‘e ha taha ho kou’ahe to’omata’u hanga ‘e koe ‘o fulihi ki ai ho to’ohema. He ‘oku hanga ‘e ho’o to’onga ko ia ‘o fakangata ai ‘ae mamahi.

‘Oku ‘ikai hanga ‘e he lao ‘oe fai sauni ni ‘o fakangata ‘ae tolonga ‘o ha mamahi (law limited retaliation for the offended). He kapau te ke tu’usi ‘ae nima ‘o ha taha…te ne ha’u ia ke tu’usi ho nima mo ho telinga….’e ha’u hoku tokoua ia ‘o ‘oku tamate’i koe….pea ha’u leva ho famili ‘o ‘ohofi kimautolu….pea kamata ai hotau ngaahi vaa fakafamili. Kapau te tau fakatokanga’i na’e kamata ‘ae maumau mei he toko taha pe …hoko atu ki ai mo hoto famili…hoko atu ki ai moe kainga kotoa…hoko atu ki he moe kee fakakolo. Koe malie’anga foki moe malohinga ‘oe ngaahi fekau ‘a Sisu he ‘oku ne toe taki mu’a pe ai hono fakahoko ‘oe fekau ko ia hangee ko ia na’e fai kiate ia lolotonga hono taki holo ke fakamaau’i (26:67; ‘Aisea 50:6; 1 Pita 2:23). Koe fo’i ‘ulungaanga ‘oku piuaki ‘e Sisu heni ma’a hono kau muimui “ke ta’e siokita ho’o mou to’onga mo’ui fakalotu.” He neongo ‘ae mamahi hono ‘ofa’i hoto fili pea faingata’a fau ke tauhi ‘ae ngaue fakamaile 2 ka ‘oku ne ‘osi humaki mai pe mei mu’a ‘ae fekau “ te ne foaki kiate kimoutolu ho’omou totongi koe hu ki he malolo’anga ‘oe ‘Otua.” Kia Sisu ‘oku mahu’ingaange ke nau ‘oange ki honau fili ‘ae “meesi” ‘i ha’anau ma’u ‘ae tau’ataina ‘i he funga ‘oe lingitoto. ‘Io ‘oku kei ongo mai pe ‘ae hikuhikule’o ‘oe malanga he mo’unga “Monu’iaa ‘a kinautolu ‘oku fakatupu melino he ui kinautolu koe ngaahi foha ‘oe ‘Otua” (v 9).

Koe akonaki ki he ‘Ofa

“Kuo mou fanongo na’e folofola’aki te ke ‘ofa’i ho kaungaa’api kae fehi’a ki ho fili: Ka ‘oku ou tala kiate kimoutolu ‘e au, mou ‘ofa’i homou ngaahi fili, pea hufia ‘a kinautolu ‘oku nau fakatanga’i kimoutolu” (vv 43-44). Na’e tupu ‘eni mei hano faka’uhinga hala’i ‘e he kau Falesi ‘a Levitiko 19: 18 “’E ‘ikai te ke fai sauna, pe tauhi ha ‘ita ki ha ni’ihi ‘i ho fa’ahinga , ka te ke ‘ofa ki ho kaungaa’api ‘o hangee ko ho’o ‘ofa kiate koe: ko Sihova au” Ki he falesi te ke ‘ofa pe ki ha taha ‘oku ‘ofa mai. Koe nautula fakatanaki tukuhau (tax collector) he kuonga ‘o Sisu ‘ae ‘ofa’i pe ha taha na’e ‘ofaange kiate kinautolu. Ka koe uki koee ‘a Sisu ke ‘ai ‘etau to’onga mo’ui fakalotu he ‘ofa ke kehe ia mei he fa’ahinga ‘ofa ‘oku fai ‘e he kau tanaki tukuhau. Koe ‘ofa fetongi mo sio koloa pe. Kainga te tau hokosi feefee ai ‘etau Tamai ‘oku ‘i Hevani? Koe ‘ofa ‘ae kau muimui ‘o Kalaisi ‘oku ‘ikai fai tu’unga ka ‘oku tu’unga’a pe. “…ka loto ha taha ke noo meiate koe, ‘oua na’a ke fulitu’a ki ai.” Na’e ‘ikai ha noo pa’anga ki he ngaue project ‘i he kuonga ‘o Sisu ka na’e meimei koe fiema’u pa’anga pe ke fakatau me’akai. ‘Oku ‘ikai ‘uhinga heni ke tau ngaue’aki e faingamalie ko ‘eni ‘oku lea ki ai “..ka loto ha taha ke noo meiate koe, ‘oua na’a ke fulitu’a ki ai.” Ko ha faingamalie ia ki he kakai loi ke nau pa’usi ‘etau fai talangofua ki he fekau ni. ‘Oku tau tui pe ‘oku fu’u ta’e fakapotopoto fau ki ha pangikee ke ne tali ha noo pa’anga ‘a ha taha ‘oku mahino lelei ‘e ‘ikai lava ke ne fai ‘ae taa fakafoki. Ka ‘oku ‘uhinga heni ‘a Sisu ia ‘oku ‘i ia ‘ae totonu ‘ae kalisitiane ke ne ‘ofa ki ha taha ‘o foakiange ha me’a ‘oku ne fiema’u kapau ‘oku te ma’u. He te tau maumau’i ai ‘ae lao he’etau loi ‘oku ‘ikai ke tau ma’u lolotonga ia ‘oku te ma’u ‘ae me’a ‘oku fiema’u ‘e he toko taha kole.

Fakaakonaki

Te tau hokosi fefe ‘a ‘etau Tamai fakalangi? ‘Oku ‘ikai foki ke fakanatula ke tau kaungaame’a ki ha kakai ‘oku nau fakatu’utamaki ki he anga ‘oe nofo. ‘Oku ‘ikai uki ‘e Sisu ke tau ‘ofa’i (agape) hotau fili koe’uhii ko ‘enau ngaahi ngaue kovi pea ke tau fiefia ‘i ha’anau to’onga ta’e taau. Ka ‘oku ne uki kitautolu ke tau ‘ofa kiate kinautolu ‘oku fai kovi he ‘oku malava ai ‘e he fai kovi ke ako ‘ae fai lelei mei he’etau to’onga mo’ui lelei. Pea ke fakahaa ‘etau ngaahi to’onga mo’ui lelei ko ‘etau hokosi ia ‘etau Tamai ‘oku ‘i Hevani. Koeha leva ha founga te ke lau ai ‘oku ke ‘ofa’i hoto fili? “Mou hufia kinautolu ‘oku nau fakatanga’i kimoutolu.” Lotu ma’a hoto fili pea fa’a ‘aukai ma’ana he faifai pea tolona ‘ae fu’u loa ko ia kae hoko ‘ene mo’ui koe koto fa’u fo’ou. Kia Sisu koe kaveinga fisifisimu’a ia ‘o ha kalisitiane koe mo’ui faitotonu pea mo ma’oni’oni. “…He ‘oku ne fakahopo ‘ene la’aa ki he kovi moe lelei pea ‘oku ne faka’uha ki he faitotonu moe faihala…” (v 45). Kia Sisu ‘oku ne uki ‘ae mo’ui ‘ae kau muimui ke fakakainga’i moe fa’ahinga mo’ui ‘oku hoifua mai ki ai ‘ae ‘Otua. Kapau leva ‘oku ne fakahaa’i mai ‘ene ‘ofa ta’e filifilimanako pea kia Sisu koe fotunga totonu taha pe ia ke fotu atu mei he’ene kau muimui. Koeha nai hono ‘uhinga ‘oe fekau ke tau ‘ofa’i hotau ngaahi fili? Koe’uhii he ‘oku tau fakahaa’i ai ‘etau makahe mei he toenga ‘oe mamani he ‘oku tau fakahaa’i ai ‘etau taliui ki hono finangalo. He koe ‘ofa ia koe ngaue pe ia ‘oku toe lava ‘e he faka’otua mate ka koe ‘ofa’i honau fili ‘oku ‘ikai ke nau malava ia ngata pe ‘iate kitautolu ‘oku talangofua pea mo muimui ki he ‘Eiki te tau malava ia.

Fakama’opo’opo

‘Oku hiki heni ‘e Sisu ‘etau tokanga ki he lao ‘oku ne kumi ‘etau totonu kae tokanga taha ange pe kiate ia mo ‘ene fakahinohino. Ko ‘etau fe’ofa’aki pea mo fehufia’aki mo hotau ngaahi fili ‘oku tau “fakamo’oni mo’oni ai” ‘etau tauhi hotau vaa mo ‘etau Tamai fakalangi. ‘Oku tau fakasino ai ‘ae ‘ofa’i ‘e he ‘Otua ‘ae mamani fonua angahala ni pea pehee ki he’ene ikuna’i’aki ‘ae “kovi’aki ‘ae lelei.” Kainga mahalo koe fa’ahinga ‘ofa lahi taha ‘eni ‘oku tau fai he lotu he ‘aho ni koe ‘ofa pe ki he kakai ‘e ala toe fai mai ha ‘ofa mei ai. ‘Oku ako’i heni ‘e Sisu ‘ene kau muimui kuopau ke nau mo’ui ‘i ha fa’ahinga tukunga mo’ui ‘oku mahuluange pea mahinoange pea moe toe maamaange mei he to’onga mo’ui ‘oku ‘amanaki atu ki ai ‘ae mamani mo honau ngaahi fili. Ko ‘ene mahuluange koe ‘ene matu’aki faingata’a ka neongo ia ‘oku ngaue mai ‘ae laumalie ‘oe ‘Otua ke ne tokoni’i hotau vaivai (Loma 12:14-21). Koe lea sauni kia Sisu koe ‘ofa ‘ata’ataa pe hangee ko ia na’e fai ‘e mamani kia Sisu hono tukuaki’i loi ia. Ka neongo na’e ‘ikai ke ne si’i fai pehee ka na’a ne ‘ofa lahi mai pe.. Koe’uhii ke haa? Koe’uhii he te tau lava ai ke hokosi ‘etau Tamai ‘oku ‘i he langi Ko ‘ofa ‘oku ‘ikai ka’anga ia ha taimi” Tatau he me'a kotoa; Ka tafitonga 'eni langi, Pe hake ha fu'u loa. Pea ne'ine'i langilangi'ia 'A 'OFA tu'u ki mu'a? He "ko e 'OTUA Ko 'OFA" Ia, Talu mei mu'a 'i mu'a. 'E! ke tau fa'ufua ē Koloa ni fu'u masani: 'O tauhi tauhi ma'u ai pe Kelesi ta'engata ni!…’Emeni

Fakamalo lahi atu he’etau kei kau mai…fakamanatu atu ai pe ‘etau polokalama lau folofola/ lotu lilo/ lotu fakafamili moe ‘aukai…pea mo’ui ‘aonga foki….’ofa atu

Kavauhi