NGAAHI FOLOFOLA KI HE SAPATE NI 09-11-2014

NGAAHI FOLOFOLA KI HE SAPATE NI 09-11-2014
(…Tau kamata leva hono laulau atu ‘etau ngaahi lesoni…..ka ‘oka ke faingamalie…malo)
SAME 78:1-7
(Ko e Hivaako ʻa Esafe.)
TOKANGA, ʻa hoku kakai, ki he lao ʻoku ou ʻatu: Fokotuʻu telinga mai ki he ngaahi lea ʻa hoku ngutu. 2 Kau toʻo hoku ngutu ʻi ha palovepi; Kau puʻaki ʻani misiteli ʻo e muʻaki taimi: 3 Ko e ngaahi meʻa kuo tau ongona mo ʻilo ʻi, Pea kuo fakamatala mai ʻe heʻetau ngaahi kui. 4 ʻE ʻikai te tau fufū ia mei heʻenau fanau, Kae tala ki he toʻutangata kahaʻu ʻA e ngaahi mālō ʻo Sihova, Mo hono fuʻu ivi, mo e ngaahi ngaūe fakaofo kuo ne feia. 5 He naʻa ne fokotuʻu ʻI haʻa Sekope ha fakamoʻoni, Pea ne tuʻutuʻuni ha lao ʻI haʻa Isileli, ʻA ia naʻa ne tuʻutuʻuni ki he ngaahi kui ʻatāutolu, Ke nau faka ʻilo ki heʻenau fanau: 6 Koeʻuhia ke ʻilo ia ʻe he toʻutangata kahaʻu, ʻA e fanau toki faʻeleʻi; ke nau tuʻu ʻo fakamatala ki he fanau ʻanautolu: 7 Ka nau tuʻu ʻia Elohimi ʻenau falala, ʻO ʻikai ngalo ʻa e ngaahi ngaūe ʻa Ela, Pea nau tauhi ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni aʻana:
 
SIOSIUA 24:1-3, 14-25
 
1 PEA fakataha ʻe Siosiua ʻa e ngaahi matakali kotoa ʻo Isileli ki Sikemi, ʻo ne uiange ʻa e kau matuʻa ʻo Isileli, ko honau houʻeiki mo honau kau fakamāu mo honau kau ofisa: pea naʻa nau fakatefua mai ki he ʻao ʻo Elohimi. 2 Pea lea ʻa Siosiua ki he kakai kotoa, ʻo pehe, Ko eni ʻa e folofola ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli, Talu mei tuai mo e nofo hoʻomou ngaahi kui ʻi he tuʻa Vaitafe, ʻio ʻa Tela ko e tamai ʻa Epalahame, mo e tamai ʻa Nehoa: pea naʻa nau tauhi ʻotua 3 kehe. ….Pea ko ia mou ʻapasia kia Sihova, pea tauhi lototo mo moʻoni kiate ia; pea hu ʻihu ʻi ʻa e ngaahi ʻotua naʻe tauhi ʻe hoʻomou ngaahi kui ʻi he tuʻa Vaitafe, pea ʻi Isipite; 15 ka mou tauhi ʻa Sihova. Pea kapau ʻoku ha kovi kiate kimoutolu ke tauhi ʻa Sihova, mou fai hoʻomou fili he ʻaho ni pe ko hai te mou tauhi ki ai; ʻa e ngaahi ʻotua naʻe tauhi ʻe hoʻomou ngaahi kui naʻe nofo ʻi he tuʻa Vaitafe, pe ko e ngaahi ʻotua ʻo e kakai Amoli, ʻa ia ʻoku mou nofo ʻi honau fonua: ka ko au mo hoku fale te mau tauhi ʻa Sihova. 16 Pea naʻe tali ʻe he kakai, ʻo pehe, Mole ke mamaʻo haʻamau liʻaki ʻa 17 Sihova ke tauhi ʻotua kehe; he ko Sihova ko hotau ʻOtua, ko ia ia naʻa ne ʻohake kitautolu mo ʻetau ngaahi kui mei Isipite, mei he fale popula, mo ne fai ʻa e ngaahi fuʻu meʻa fakaofo ko ia naʻa tau mamata ki ai, mo tauhi kitautolu ʻi he hala kotoa naʻa tau fononga ai, pea ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi kakai naʻa 18 tau laka atu ai; pea naʻe kapusi ʻe Sihova mei hotau ʻao ʻa e ngaahi kakai, ʻio, ʻa haʻa Amoli naʻe nofo ʻi he fonua ni: ko ia ko kimautolu foki te mau tauhi ʻa Sihova, he ko hotau ʻOtua ia. 19 Pea lea ʻa Siosiua ki he kakai, ʻE ʻikai te mou lava ke tauhi ʻa Sihova, he ko e ʻOtua maʻoniʻoni ia; ko e ʻOtua fuaʻa ia; ʻe ʻikai te ne fakamolemole hoʻomou ngaahi angatuʻu pe ko hoʻomou ngaahi angahala. 20 Kapau te mou liʻaki ʻa Sihova, ʻo tauhi ʻotua muli, te ne toki liliu ai, ʻo fai kovi kiate kimoutolu, mo fakaʻauha kimoutolu, hili ʻene fai lelei kiate kimoutolu. 21 Pea lea ʻa e kakai kia Siosiua, ʻOua foki; ka ko Sihova te mau tauhi ki ai. 22 Pea tali ʻe Siosiua ki he kakai, Ko e kau fakamoʻoni kimoutolu kiate kimoutolu kuo mou fili maʻamoutolu ʻa Sihova ke mou tauhi ki ai. (Pea naʻa nau pehe, Ko e kau fakamoʻoni kimautolu.) 23 Pea ko eni ke mou hu ʻihu ʻi ʻa e ngaahi ʻotua muli ʻa ia ʻoku ʻi homou lotolotonga, pea ofe ʻi homou loto kia Sihova ko e ʻOtua ʻo Isileli. 24 Pea tali ʻa e kakai kia Siosiua, Ko Sihova ko hotau ʻOtua, ko ia te mau tauhi ki ai, pea ko hono 25 leʻo te mau fakaongo ki ai. Ko ia naʻe fai ʻe Siosiua ʻi he ʻaho ko ia ha kovinanite maʻa e kakai, ʻo ne fokotuʻu honau tuʻutuʻuni mo e konistutone ʻi Sikemi.
 
1 TESOLONAIKA 4:13-18
 
13 Oku ʻikai te mau loto foki ke mou mūnoa, kainga, ʻi he meʻa ki he kakai kuo mohe; ke ʻoua te mou mamahi ʻo hange ko e kakai kehe, ʻa ia ʻoku ʻikai 14 haʻanau ʻamanaki. He kapau leva ʻoku tau tui ne pekia ʻa Sisu, pea toetuʻu, pehe foki ko e kakai naʻe fakamohe ko e meʻa ʻia Sisu, ʻe ʻomi kinautolu ʻe he ʻOtua fakataha mo ia. 15 He ko e meʻa ni ʻoku mau talaatu ko e folofola tonu ʻa e ʻEiki, Neongo kitaua ʻe tolonga ʻo aʻusia ʻa e hoko mai ʻa e ʻEiki, mole ke mamaʻo haʻatā muʻomuʻa ʻiate kinautolu kuo mohe. 16 Koeʻuhi ʻe haʻele mei he langi ʻa e ʻEiki ʻe ia, pea ai ha vakavakaō, ʻa e angi ʻa ha angelopule, mo e ifi ʻa e talupite ʻa e ʻOtua: pea ko e pekia ʻia Kalaisi ʻe tomuʻa 17 tuʻu: hili ia, ko kitaua kuo ta tolonga ʻo aʻusia, ʻe punakaki kitaua fakataha mo kinautolu ʻi he ngaahi ʻao ki he ʻatā, ke fakafetaulaki ki he ʻEiki: pea hili ia te taʻi he ʻEiki 18 maʻu ai pe. Ko ia ke mou fetokoniʻaki kimoutolu ʻaki ʻa e ngaahi lea ko eni.
 
MATIU 25:1-13
 
1 ʻI he taimi ko ia ko e fakatātā ʻo e Puleʻanga ʻo Hevani ko e tuʻunga tāupoʻou ʻe toko hongofulu, ʻa ia naʻa nau taki taha toʻo ʻene maama, ʻo ʻalu mei ʻapi ke kau ʻi fakafetaulaki ʻo e ʻeikitaʻane. 2 Pea ko honau toko nima ko e kau fai vale, ka ko e toko nima 3 ko e kau fai fakapotopoto: he ko e kau fai vale naʻa nau toʻo ʻenau ngaahi maama, ka naʻe ʻikai 4 haʻu mo kinautolu ha lolo; ka ko kinautolu naʻe fai fakapotopoto naʻe haʻu mo kinautolu ha lolo ʻi he ngaahi hina naʻe kau ki 5 heʻenau ngaahi maama. Pea ʻi he fakatotoka ʻa e ʻeikitaʻane, naʻa nau tulemohe kotoa pe ʻo mohe. 6 Ka ʻi he tuʻuapo naʻe pa mai ha kalanga, Ko e ʻeikitaʻane ʻeni, mou ʻalu atu ʻo fakafetaulaki 7 kiate ia. Toki ʻā hake kotoa pe ʻa e kau tāupoʻou ko ia, ʻo taki 8 taha ngaohi ʻene maama. Pea lea ʻe he kau fai vale ki he kau fai fakapotopoto, Tuku mai ha meʻa mei hoʻomou lolo, he ʻoku tei 9 mate ʻemau ngaahi maama. Ka ka tali ʻa e kau fakapotopoto ʻo nau pehe, Ka naʻa ʻiloange ʻe ʻikai feʻunga mo kimautolu mo kimoutolu fakatouʻosi: mou ō muʻa ki he kau fakatau, ʻo fakatau maʻamoutolu. 10 Kae lolotonga ʻenau ʻalu mei ai ke fakatau, mo e haʻu ʻa e eikitaʻane; pea ko kinautolu kuo ʻosi ʻenau teu naʻa nau ʻalu atu mo ia ʻo hu ki he kātoanga, 11 pea tapuni ʻa e matapa. Pea haʻu tomui ʻa hono toe ʻo e kau tāupoʻou, ʻo nau pehe, ʻEiki, ʻEiki, 12 toʻo kiate kimautolu. Ka ka tali ʻe ia ʻo ne pehe, Ko au ʻe, ʻoku ou tala atu, ʻOku ʻikai te u ʻiloa kimoutolu. 13 Ko ia mou leʻo, he ʻoku ʻikai te mou ʻilo hono ʻaho, ʻumaʻa hono houa.
 
……………KOE FOLOFOLA TONU IA ‘AE ‘EIKII…………..!