Ngaahi lēsoni ki he Sāpate 28

KO ‘ETAU NGAAHI LESONI ‘ENI KI HE SAPATES 28/09…Ka ke faingamalie pea ke laulau atu pe ‘i ha’o taimi ‘ataa….malo

Ngaahi Lesoni : Same 78 :1-4, 12-16 ; ‘Ekisoto 17 :1-7 ; Filipai 2 :1-13 ; Matiu 21 :23-32

(Ko e Hivaako ʻa Esafe.)

1 TOKANGA, ʻa hoku kakai, ki he lao ʻoku ou ʻatu: Fokotuʻu telinga mai ki he ngaahi lea ʻa hoku ngutu. 2 Kau toʻo hoku ngutu ʻi ha palovepi; Kau puʻaki ʻani misiteli ʻo e muʻaki taimi: 3 Ko e ngaahi meʻa kuo tau ongona mo ʻiloʻi, Pea kuo fakamatala mai ʻe heʻetau ngaahi kui. 4 ʻE ʻikai te tau fufū ia mei heʻenau fanau, Kae tala ki he toʻutangata kahaʻu ʻA e ngaahi mālō ʻo Sihova, Mo hono fuʻu ivi, mo e ngaahi ngaūe fakaofo kuo ne feia. …..11 Pea naʻe ngalo ʻiate kinautolu ʻene faʻa fai, Mo e ngaahi meʻa fakaofo naʻa ne tuku ke nau mātā ʻi. 12 ʻi he ʻao o ʻenau ngaahi kui naʻa ne fai meʻa lalahi, ʻi he fonua ko Isipite, ʻi he tukuʻuta ʻo Soatani. 13 Naʻa ne vaeua ʻa e tahi, ʻo ne tuku ke nau haʻele ai: Pea ne fokotuʻu hono vai hange ha ʻesi. 14 Pea ne taki kinautolu ʻaho ʻaki ha ʻao, Mo e maama afi ke ʻosi ʻa e po. 15 Naʻa ne foa ʻani maka ʻi he Toafa, Pea ko ʻene fakainu kinautolu ko e ngaahi moana ʻatā. 16 Naʻa ne ʻomi vaitafe mei he makatuʻu, ʻO ne ʻai ke ʻoho hifo hange ko e ngaahi vaitafe ʻoku ʻau.

‘EKISOTO 17:1-7

1 PEA hiki ai ʻa e nofoʻanga kotoa ʻo Isileli mei he Toafa ʻo Sini, ʻo nau fononga ʻi he angi ʻa Sihova, ʻo nau! fokotuʻu tenite ʻi Lefitimi: pea naʻe ʻikai ha vai ke inu ʻe he kakai. 2 Pea naʻe lau fakamamahi ʻa e kakai kia Mosese, ʻo nau pehe, Fei mo ʻomi hamau vai inu. Pea tali ʻa Mosese kiate kinautolu, Ko e ha ʻoku mou fai hoʻomou mamahi kiate au? ko e ha ʻoku mou alaʻaki 3 ai kia Sihova? Pea naʻe feinga vai ʻa e kakai ʻi he potu ko ia; pea naʻe lāunga ʻa e kakai kia Mosese, ʻo pehe, Ko e ha kuo pehe ai, hoʻo ʻomi kimautolu mei Isipite ke tamateʻi kita mo ʻete fanau mo ʻete fanga manu ʻaki ʻa e fie inu? 4 Pea tautapaʻa Mosese kia Sihova, ʻo pehe, Ko e ha te u fai maʻa e kakai ni? ʻoku toe siʻi pea nau tolongi au. 5 Pea folofola ʻa Sihova kia Mosese, Laka atu ʻi he ʻao ʻo e kakai, pea ke ʻalu mo koe ʻa e Kau Matuʻa ʻo Isileli; pea ko ho tokotoko, ʻa ia naʻa ke taaʻi ʻaki ʻa e vaitafe, toʻo ia 6 ʻi ho nima, pea ke ʻalu. Ko au ʻeni te u ʻi he potu ko ia, ʻo tuʻu ʻi ho ʻao ʻi he maka ʻi Holepi; pea te ke taaʻi ʻa e maka, pea ʻe ʻalu atu ha vai mei ai ke inu ʻe he kakai. Pea naʻe fai pehe ʻe Mosese ʻi he ʻao ʻo e kau Matuʻa ʻo Isileli. 7 Pea naʻa ne fakahingoa ʻa e potu ko ia ko Masa (ʻAhiʻAhi), mo Melipa (ko Ke), koeʻuhia ko e kē ʻa haʻa Isileli, pea koeʻuhi ko ʻenau alaʻaki kia Sihova; heʻenau pehe, Pe ʻoku ʻi hotau lotolotonga ʻa Sihova pe ʻikai?

FILIPAI 2:1-13

1 KO ia, kapau ʻoku ʻi ai hamou akonaki ʻia Kalaisi, kapau ʻoku ʻi ai haʻamou fiemalie mei he ʻofa, kapau ʻoku ʻi ai haʻamou feohi ʻi he Laumalie, kapau ʻoku ngaūe homou fatu ʻi he ʻofa, pea ai haʻamou fai 2 meesi, ʻe, mou fakakakato ʻeku fiefia, ʻi hoʻomou loto taha: ke taha hoʻomou ofa, pea mou uouangataha, pea huʻufa taha hoʻomou feinga: 3 ʻo ʻoua ʻe feinga ki ha meʻa ko e fakafekākeʻi, pe ko e fieongoongoa; ka ʻi hoʻomou loto taʻehiki mou taki taha lau ʻoku lelei hake ʻa hono kainga ʻiate ia: 4 pea ʻoua naʻa taki taha tokanga ki heʻene meʻa aʻana pe, ka ki he meʻa ʻa e kakai kehe foki. 5 ʻIo, ke ʻiate kimoutolu ʻa e loto pehe, ʻa ia naʻe ʻia Kalaisi Sisu foki. 6 ʻA ia, neongo ʻene ʻafioʻi he anga ʻo e ʻOtua, ka naʻe ʻikai te ne lau ʻene tatau mo e ʻOtua ko e meʻa ke 7 haʻaki puke ki ai: kaekehe naʻa ne fakamasivesiva ʻi ʻe ia ia, heʻene toʻo ʻa e anga ʻo e tamaioʻeiki, mo ʻene 8 hoko ʻi he tatau ʻo e tangata: pea ʻi he ʻiloange naʻe ha ʻiate ia ʻa e toʻonga ʻa e tangata, naʻa ne fakamoʻulaloa ʻi ia, heʻene hoko ko e fai talangofua ʻo aʻu ki heʻene mate, ka 9 ko e mate ʻi he kolosi. Ko hono ō pe ia foki naʻe matuʻaki hakeaki ʻi ai ia ʻe he ʻOtua, mo ne foaki kiate ia ha hingoa ʻoku maʻolunga ʻi he 10 hingoa kotoa pe: koeʻuhi ke ʻilonga ha tui ʻi Langi mo Mamani mo Lolofonua pea peluki ʻi he huafa ʻo 11 Sisu; pea ʻilonga ha ʻelelo, pea fakamoʻoni KO E ʻEIKI ʻA SISU KALAISI — moʻo fakalangilangi ʻi ʻa e ʻOtua ko e TAMAL 12 Pea ko eni, siʻoku ʻofaʻanga, kuo mou fai talangofua ai pe, ko ia ʻoua te mou ngaūe ʻo hange ko ha meʻa ia ke fai ʻi hoku ʻao pe, ka ke fakautuutu ʻaupito ʻi heʻeku mamaʻo ni hoʻomou ngaūe ke lava ʻi homou fakamoʻui ʻomoutolu, ʻo fai 13 ʻapasia pe mo tailiili: he ko e ʻOtua ia ʻoku ngaūe ʻiate kimoutolu ke fakatupu ʻa e fiefai mo e mafai fakatouʻosi, koeʻuhi pe ko ʻene tokanga ʻofa mai.

MATIU 21:23-32

23 Pea kuo ne hu ki he Temipale, pea ko e houʻeiki taulaʻeiki mo e kau matuʻa ʻo e kakai Siu naʻa nau ʻunuʻunu kiate ia ʻi heʻene faiako, ʻo nau pehe, Ko e ha ho tuʻunga ʻoku ke fai ai ʻa e ngāhi meʻa ko eni? pea ko hai naʻa ne tuku kiate koe ʻa e tuʻunga ko ia? 24 Pea taʻi ʻe Sisu, ʻo ne pehe kiate kinautolu, Kau fai atu mo au haʻaku fehu ʻi ʻe taha, pea kapau te mou tali mai, pea te u toki fakaha atu pe ko e ha hoku tuʻunga ʻoku ou fai ai ʻa e ngāhi 25 meʻa ko eni. Ko e fai papitaiso ʻa Sione naʻe mei fe ia? mei he langi, pe mei he tangata? Pea nau fekihiaki, ʻo pehe, Kapau te tau tali, mei langi; te ne pehē mai, Pea ko e ha ai naʻe ʻikai te mou tuitala kiate ia? 26 Pea kapau te tau pehe, Mei he tangata; kae telia ʻa e kakai; he ʻoku nau lau kotoa pe ko e palofita 27 ʻa Sione. Pea nau tali kia Sisu ʻo pehe, ʻOku ʻikai te mau ʻilo. Pea lea ai mo ia kiate kinautolu, Pea ʻe ʻikai ā te u talaatu ʻe au, pe ko e ha hoku tuʻunga ʻoku ou fai ai ʻa e ngāhi meʻa ko eni. 28 Ka ko e ha hoʻomou poa ki he meʻa ni? Tokua naʻe ai ha tangata mo hono ongo foha; pea ne ʻunuʻunu atu ki he ʻuluaki, ʻo ne pehe, Tama, ke ke ʻalu ʻo ngaūe 29 he ʻaho ni ʻi he ngoue vaine. Ka ka tali ʻe ia, ʻo ne pehe, ʻE ʻikai: ka naʻe tautea ia ʻe hono loto 30 ki mui, ʻo ne ʻalu. Pea ne ʻunuʻunu ki he tama ʻe taha, ʻo ne lea ki ai ʻo hange ko e ʻanenai. Pea tali ʻe ia, ʻo ne pehe, ʻOku lelei, Tangataʻeiki: ka naʻe ʻikai ʻalu 31 ia. Ko e fe nai ʻi he ongo tama ne ne fai ʻa e tuʻutuʻuni ʻa ʻena tamai? Pea nau pehe, Ko e ʻuluaki. Pea pehe ʻe Sisu kiate kinautolu, Ko au e, ʻoku ou tala atu, Ko e kau popilikane mo e kau feʻauaki ʻoku nau takimuʻa kiate kimoutolu ʻi he hū ki he Puleʻanga ʻo e ʻOtua. 32 He naʻe haʻu ʻa Sione kiate kimoutolu ʻi he hala ko e tauhi tuʻutuʻuni, pea naʻe ʻikai te mou tuitala ki ai: ka ko e kau popilikane mo e feʻauaki naʻa nau tuitala ʻe kinautolu: pea ko kimoutolu, ne ongo naʻa mou sio ki ai, ka naʻe ʻikai tautea homou loto kimui ke mou tuitala kiate ia.

 

“….KOE FOLOFOLA TONU IA ‘AE ‘EIKII….”