Palomesi kuo kakato funga ‘i he meesi pe ‘ae ‘Otua.

!!!!MALANGA SAPATE 24-11-2013!!!
Ui ki he lotu: (Same 95:1-3)
Lotu : “‘E ‘Otua ‘oku ke fa’a fekau’i kimautolu ki ha ngaahi me’a faingata’a mo lahi? Tokoni mai ‘Eiki ke mau tui ta’e teteki ‘oku ‘ikai ha fo’i folofola ‘ae ‘Afiona ‘oku ta’e malava…’i he huafa ‘oe Tamai mo ‘Alo moe Laumalie Ma’oni’oni…’Emeni”
Ngaahi lesoni: Luke 1 :68-79 ; Selemaia 23 :1-6 ; Kolose 1 :11-20 ; Luke 23 :33-43
Ngaahi Himi 541/641/405/562
 
Veesi malanga Luke 1 : 68 ““Ha taha aa ke fakamaloo’i, Pea koe ‘Eiki koe ‘Otua ‘o ‘Isileli! He kuo ne ‘a’ahi mai mo fai huhu’i ma’a hono kakai
Kaveinga: “Palomesi kuo kakato funga ‘i he meesi pe ‘ae ‘Otua.”
 
Talateu
 
Koe sapate ‘eni ‘oku kamata ai ‘oe fa’ahi ta’u fakalotu ‘oe “‘Etiveni/ Advent” pe koe fa’ahi ta’u ‘oe nofo ‘amanaki ‘ae tangata moe fefine kotoa pe ki he hoko mai ‘ae ‘Otua ki mamani ‘i hono ‘Alo ‘a Sisu Kalaisi koe ‘Otua ‘oe kuo hili, lolotonga moe kaha’u. Hangee ko ia koe mo’oni ‘ae pau ke fanau ‘ae pa’a ko ia ko Sela ‘ia ‘Aisake ki he motu’a a’ua’u ko ia ko ‘Epalahame ‘ae mo’oni moe pau ko ia ‘ae fanau ‘ae pa’a mo motu’a ko ‘Ilasapesi ‘ia Sione ki he motu’a a’ua’u ko ia ko Sakalaia (Luke 1:7). Ko Sione ‘eni kuo fanau’i pea kuo ne hoko koe lahi taha ‘i he kau palofita ki he ‘Otua (v 76). Pea te ne talaki ‘ae pau ke matu’aki liliu mo tataki ‘ae mo’ui ‘ae ‘Isileli ki he ‘Otua. Pea ko hono fakakakato ‘eni ‘a hono ‘aho 8 pea ko hono ‘omi ‘eni ‘e he’ene ongo matu’a ki he Temipale ke fakakakato hono ouau koe “fakahingoa” mo hono “kamu/ circumcision” pea moe fakaongoongo ‘ae kakai pe koeha nai ‘ae me’a ‘e hoko ki he tama ni he na’e fakaofo ‘ene hoko mai (Luke 1:65-66). Pea ki mu’a pea hanga ‘e he’ene tamai (Sakalaia) ‘o fai ha talanoa ki he ‘uhinga ‘oe tamasi’i ni kuo pehee ‘e he veesi 67 “Pea fonu ai ‘ene tamai ko Sakalaia ‘i he Laumalie Ma’oni’oni pea ne palofisai ‘o pehe “Ha taha aa ke fakamaloo’i, Pea koe ‘Eiki koe ‘Otua ‘o ‘Isileli! He kuo ne ‘a’ahi mai mo fai huhu’i ma’a hono kakai” ko ia foki hotau veesi malanga.
 
Koe vete ‘oe potu tohi
 
Koe hiva ‘eni ‘a Sakalaia (Latin: Benedictus/ Benediction which mean Blessing) ‘oku fekau’aki mo ha’ane palofisai ki he teu hoko mai ‘ae Misaia koe ‘Alo ‘oe ‘Otua taupotu koe huhu’i moe fakamo’ui ma’a mamani. Ko hono kaveinga koe “Palomesi funga ‘i he meesi ‘ae ‘Otua.” Ko Sakalaia ‘eni pea ko hono foha ‘eni ‘a Sione pea mo ‘ene fa’e ko ‘Ilisapaesi. Koe foha ‘eni na’e palofisai’i mai ia ke ne mu’omu’a mai ke fakamelomelo pea ke ne matu’aki teuteu’i ‘ae halanga ke fou mai ai ‘ae faka‘amanaki ki ai ‘ae mamani ‘oe Siu ko honau fakatau’ataina moe fakamo’ui (1:76). Kia Luke ‘oku hoko foki ‘ae talanoa ni ko hano fakasino mai ‘ae palani fai fakamo’ui ‘ae ‘Otua mei he kamata’anga. Koe ‘uhinga nai ‘eni ‘ae pehee ‘e Sakalaia he veesi 76 “Pea ko koe tamasi’i, ‘e lau koe palofita ‘oe ‘Eiki Taupotu” koe’uhii koe toe ongona ‘eni ha toe le’o ‘o ha palofita ‘i Selusalema hili ha ngaahi laungeau’i ta’u (400)?   Ko hano fakakakato nai ‘eni ‘ae palofisai ‘ae palofita ko Malakai 3:1 “Vakai ‘oku ou tuku atu ‘eku talafekau ke ne teuteu ‘ae hala ‘i hoku ‘ao…Ko au ‘eni ‘oku ou teu fekau atu ‘ae palofita ko ‘Ilaisia ‘i he te’eki ke hoko ‘ae ‘aho ‘o Sihova ‘ae ‘aho lahi mo fakaliliu. Pea te ne fakafoki mai ‘ae loto ‘ae matu’a ki he fanau moe loto ‘oe fanau ki he’enau matu’a; na’a ‘iloange te u ha’u ‘o taa’i ‘ae fonua ‘aki ‘ae mala.” (Malakai 3:1; 4:5-6). Ko hono fakaa’u mai nai ‘eni ‘oe fekau ‘oe “mo’ui teuteu” ki he teu ‘oe ‘aho lahi ‘oe ‘Otua hangee na’e lea ki ai ‘a Malaki?
Koe lea Huhu’i/ Redemption
Talu ‘ae too ‘ae ‘uluaki ongo matu’a moe hoko ‘ae angahala koe kupu ta’e mavae ‘oe tangata. Pea ‘oku hoko leva ‘ae tangata koe popula ‘ae Angahala. Koe lea “huhu’i /Redemption (tongan context) ‘oku fatu ia mei ha ongo lea ‘e ua koe “hu” pea moe “hu’i.” Koe ongo ki’i lea ngaue (verb) ‘eni pea ‘oku na fakatou ngaue fakataha ’i ha fo’i kaveinga pe ‘e taha ke fai ‘ae “fakatau’ataina.” Koe ‘uluaki ngaue koe “hu” ‘i ha vaha’a ‘o ha ongo me’a ‘e ua ‘oku fiema’u ke to’o/ tatala. Pea koe ngaue leva hono ua ‘i he’ene hu ko ‘ene “hu’i” ai ‘ae taha ‘oku fiema’u ke to’o kae fakamo’ui leva ‘ae taha na’e fiema’u ke fakamo’ui. Ka fakataha’i leva  ‘ae ongo ngaue ni ‘ae “hu” moe “hu’i” pea ‘oku hoko leva ‘ae lea “huhu’i” koe “Fakatau’ataina moe fakamo’ui” ki he tokotaha ko ia. Koe tomu’a ngaue ‘eni ke fai pea toki hoko ‘ae “Fakatau’ataina” koe pau ke tomu’a “hu-hu’i” ‘ae angahala kae toki “mo’oni ‘ae fakatau’atina.”  ‘I he maama ‘oe fuakava motu’a koe lea “huhu’i” ‘oku ‘uhinga ia ki hono fakahaofi ‘e he ‘Otua kinautolu mei ‘Isipite pea mo hono toe fakafoki kinautolu ki honau fonua hili ‘ae fakahee ki Papilone (Teutalonome 7:8; Selemaia 31:11).
 
Neongo na’e nofo ‘amanaki ‘ae kakai Siu ki ha fa’ahinga fakatau’ataina pe fakahaofi mei he nima malohi ‘oe Pule’anga Loma, ka na’e ‘ikai ko ia ia ‘ae kaveinga ‘oku hoko mai moe Misaia. ‘Oku fakamatala ‘e he veesi 71 “Koe fakahaofi mei hotau ngaahi fili, moe malohi ‘oe kakai ‘oku fehi’a mai…” koe natula ia totonu ia ‘oe mo’ui na’e ‘i he sosaieti ‘oe Siu pea mo Sakalaia he mamani ‘oe ‘aho ko ia. Pea koe ‘uhinga ia na’e ongo malie lahi ai ‘ae ngaahi lea ni ki he telinga ‘oe Siu koe’uhii koe ‘amanaki ke hoko mai ha taha ke ne fakatau’ataina kinautolu mo fakahaofi mei he nima malohi ‘oe Pule’anga Loma. Koe taha ia ‘ae ngaahi ‘uhinga na’e ‘ikai ai ke tali ‘e he kakai Siu ‘a Sisu lolotonga ‘ene ngaahi ngaue ‘i mamani koe ‘ikai ke hoko mai he ‘uhinga na’a nau nofo ‘amanaki atu ki ai koe faka’auha honau ngaahi fili (Pule’anga Loma) pea fakatau’ataina kinautolu. Koe Misaia ia ko ‘eni ko ‘ene ngaue ‘a’ana ia koe tomu’a “huhu’i” pea toki fakatau’ataina ‘o ‘ikai mei he nofo popula ki he pule’anga Loma ka koe fakatau’ataina mei he’enau mo’ui angahala’ia. Pea ko ‘ene me’a ngaue ke fai’aki ‘ae huhu’i ko ia koe pau ke ne “pekia.” Pea ‘i he’ene pekia pea ‘oku toki “hu” mai hono ta’ata’a ‘o “hu’i kotoa hotau mala” ka tau nofo moe loto ma’a.
 
Koe palomesi funga ‘oe meesi pe ‘ae ‘Otua
Kae fakafeta’i na’e ‘ikai pehee foki ‘ae laumalie ia na’e ‘ia Sisu he neongo na’a nau fai pehee ka na’a ne ‘ofa pe. Na’a ne manatua ‘ene Kovinanite mo ‘enau Kui ko ‘Epalahame ki ha tofi’a mo ha fonua te nau ma’u mo tau’ataina kakato ai (Senesi 22:16-18). Kia Luke koe fakakakato ko ‘eni ‘e he ‘Otua ‘ene ngaahi palomesi (Maika 7:20) ‘oku ‘uhinga ia koe malohi ia moe fakamo’oni fakahaahaa ma’ae Siu ke nau “fai ta’e teteki ‘enau ngaue ki he ‘Eiki…’o tau fakafeangai kiate ia ‘aki ‘ae ma’oni’oni moe fai lelei ‘i he ngaahi ‘aho kotoa pe ‘etau mo’ui.” ‘Oku ou toe fakamanatu atu kainga koe ouau ‘uluaki ‘oe fakafeangai ma’oni’oni koepau ke tau tomu’a ma’u ‘ae fakamolemole pea liliu ‘etau mo’ui ke alaanga mo ha to’onga mo’ui ‘o ha kakai kuo ‘osi fai honau huhu’i pe ko ia ‘oku ‘iloa kuo nau ‘osi “tali ‘a Sisu Kalaisi ki he’enau mo’ui.” ‘Oku fakamatala ‘e he lea “fakamo’ui heni” ‘ae lea “fakamolemole angahala” he koe uho’i fekau pe ia ‘ae tamasi’i kuo fa’ele’i ni ‘a Sione koe “fakatomala pea tafoki ‘o tui ki he Kosipeli” ‘ae matapaa pe ‘e taha ma’ae angahala ki he mo’ui ta’engata (Luke 3:3-18) tu’unga ‘i he kelesi pe moe meesi ‘ata’ataa pe ‘ae ‘Otua.
 
Koe pehee ko ia ‘e Sakalaia he veesi 78 “…ke hulu’aki he nofo he po’uli moe malu ‘oe mate…” Koe lea “hulu’aki he nofo po’uli….” koe fakakaukau ia ‘oe ‘a’ahi mai ia pe koe a’u mai ia ‘ae ‘Otua ki he mamani angahala ‘ia Sisu Kalaisi koe “Misaia” ke fakakakato ‘ae palani fakamo’ui na’e talu hono faloo mai mei he kamata’anga ‘oe mamani. Koe “malu -‘oe – mate” koe konga popo’uli ia he’etau angahala ‘oku ne fakapuliki ‘ae fofonga ‘oe meesi moe fakamolemole ‘ae ‘Otua. Pea ki he angahala leva koe langi ne ta’e’iloa koe sio koe fai pe ki fa’itoka. Ka ko eni ‘oku ‘amanaki ke fai ‘e he ‘Otua ha fakatupu fo’ou. He ‘e toe ulo ha maama he loto po’uli pea te ne tatala ‘a Mate, ‘a e ‘ao ko ia ‘oku ne ‘ufi’ufi ‘a e kakai kotoa pe (Aisea 25:7), kae hā ‘a e la’ā mo’oni ‘o e fakatu’amelie. Fakafeta’i ‘etau a’usia ‘a Sisu ‘oku ne maheni, he ko Ia kuo ne to’o hotau popula, ko e nofo manavahe ki he mate (Hepelu 2:15).
 
Koe Maama lahi ia, Maama ia ‘o mamani ‘oku ne ulo hangatonu pe mei he langi kiate koe mo au koe fakamatala ai pe ‘ene ‘ofa mai. Pea koe maama pe ia te ne malava ke sese’e ‘ae po’uli pea maamangia foki ai ‘a kitautolu ‘oku kei toitoi he po’uli tu’u ‘oe Angahala moe malu ‘oe mate (‘Aisea 9:2-3). ‘Oku malohi pehee ‘ene ulo he koe taumu’a pe ia ‘ene hoko mai ke maamangia ‘ae po’uilia pea ke nau fakatomala pea ‘unu mai ke kau he maamangia he maama ko ia…’io “La’a ‘o hoku laumalie neongo he po’uli e ka koe Sisu hoku loto kuo ‘aho ai ‘ae tu’apoo” (himi 473:1)…Pea koe kakai kuo nau maamangia he Maama lahi ‘oku “… tataki ki he hala ‘oe fiemalie hotau va’e” (v 79). Kainga taha matee pe ‘ae hala ‘oku tataki kitautolu ki ai ‘e he Maama ‘oku lea ki ai ‘ae hiva ‘a Sakalaia pea mo ia ‘oku tau teu fakamanatua he 25 ‘o Tisema koe hala ki he “fiemalie.” Kainga kuo ‘osi kakato mai ‘ae ngaue ko ia ‘i he pekia ‘a hono ‘Alo ko Sisu Kalaisi koe toe pe ‘eni koe mo au pe koeha leva ‘eta lau? Manatu ‘oku te’eki ke ‘asi mai ha’atau ngaue lelei heni ke makatu’unga ai hano fakamolemole’i ‘etau ngaahi angahala ngata pe ‘i he’ene anga faitotonu ki he’ene lea mo ‘ene mohu meesi mo ‘alo’ofa ‘oku tau kei tolonga ni ai ‘io “Koe me’a ‘i he ‘alo’ofa ‘a hotau ‘Otua, ‘a ia ne ‘a’ahi mei ai ‘ae pongipongi mei ‘olunga” (v 78).
 
‘Oku malava ‘ae fai ta’e teteki koe tomu’a lava’i ‘ae huhu’i
 
‘Oku fakamatala ‘e he lea “fai ta’e teteki” ‘ae afo koula ‘oe “Fakatau’ataina” he ko hono fehangahangai pe ia ‘oe “fai ta’e teteki” koe “fai teteki.” ‘Oku toe fakamatala foki ‘e he “fai ta’e teteki” ‘ae fa’ahinga naunau ‘oe feitu’u ‘oku hoko ai ‘ae fai ta’e teteki ‘a ia koe fonua fo’ou ia pea ‘oku kehe ‘a hono me’a kotoa. He ‘ikai toe hoko ai ha naunau mo ha to’onga ‘o ha fonua motu’a ‘a ee ‘oku hoko ai ‘ae teteki ‘ae tangi, mamahi moe mate. Ko e tapuaki eni na’e ‘amanaki ‘a Isileli te nau ma’u he’enau a’usia’ a e fonua ‘o e tala’ofa. He ko e fonua ‘o e tala’ofa, ko e me’a’ofa ‘a e ‘Otua, ‘o ha feitu’u e fakakakato ai ‘a e ngaahi me’a na’e a’usia ‘e he tangata ‘i ‘Iteni. Ko e fonua ‘o e tala’ofa, ko e feitu’u ia na’a nau ‘amanaki ‘a fakamālolo’i ai kinautolu mei honau ngaahi fili, pea ‘e toki fai-ta’eteteki ai ki he ‘Eiki ‘enau ngaue. Na’e ‘ikai lava ke fai pehe ‘a Isileli mei ha potu ‘i tu’a he fonua ‘o e tala’ofa he na’e te’eki lava honau huhu’i. Koe ‘uhinga ia ‘oe ‘ikai malava ke nau fai tau’ataina ‘enau ngaahi hiva hiva moe lotu mei he ngaahi fonua na’a nau nofo popula ki ai he ‘oku ‘ikai ko honau kolo ia mo tofi’a ia na’e foakiange ‘e he ‘Otua. Hangee ko ia kuo fakamahino mai ‘e he tohi Hepelu ‘oku ‘ikai ko e kolo ‘eni ‘oe ‘Otua mo hono tofi’a ka ko Langi ia ‘a Selusalema fo’ou. Ko e fonua ‘o e tala’ofa pe, pea ko e tofi’a totonu pe ia ‘o e ‘Otua ma’a hono kakai, ‘e toki lava ai ke fai ‘a e fakafeangai ma’oni’oni ki he ‘Otua. ‘Ikai ngata ai, ka ko e kakai pe kuo ‘osi fakahaofi ‘e he ‘Otua mei honau ngaahi fili fuape, ‘a ia ‘oku ‘uhinga eni, kuo ‘osi huhu’i ‘e he ‘Eiki, te nau lava ke fakahoko ‘a e fakafeangai ma’oni’oni ki he ‘Otua. Kainga ko ha kakai pe kuo ‘osi fai honau huhu’i ‘e Kalaisi te nau mafai ke ta’e manavahe pea fai ta’e teteki ‘a ‘enau talangofua ki he finangalo ‘oe ‘Otua. Koe’uhii koeha? Koe’uhii he kuo ‘osi fai ia ‘e Sisu honau huhu’i ‘aki hono ta’ata’a ‘i he kolosi koe ngaue faingata’a taha ia ke lava. Koe me’a pe ‘eni ‘oku toe ke nau tuii pe kae kakato honau huhu’i ko ia.
Fakaakonaki
 
Ko hono pole ‘oe ki’i ngaue ni koe ‘ikai fa’a ngaue fakataha ‘ae ongo ki’i lea ngaue ni. ‘Oku tau fa’a lava pe ‘ae taha kae ‘ikai ‘ae taha. ‘Oku tau malava ke kau (Hu) ki ha Siasi kae ‘ikai malava ke liliu (hu’i) ‘etau to’onga mo’ui kovi. Koe lea “Huhu’i/ “Redemption” kia Luke koe ngaue “fakamo’ui kuo kakato.” Ki ha mo’ui kuo ne tali ‘ae huhu’i na’e fai ‘e Kalaisi ki he’ene mo’ui kuopau ke ne matu’aki hoko koe tangata fo’ou ia mo kakato. Koe mo’ui ia na’e hu’i mei ai ‘a hono mamahi’anga moe maa’anga. Koe tangata kuo ne tu’u kuo ‘osi sauni ‘e he ‘Otua pea ‘oku ne fai ta’e teteki leva ‘ene fakamo’oni ki hono ‘Eiki ‘i he mo’ui lotolu ‘ae sino, ‘atamai moe laumalie. Koe ngafa fakataula’eiki lolotonga pe ia ‘oe ‘Eiki huhu’i ko ‘ene tu’u ‘i he vaha’a ‘oe ‘Otua moe tangata ke fakakolekole ‘ae Tamai ke lolou aa mu’a pea foaki meesi ma’ae tangata “’Oku ne tu’u ‘i he ‘ao he ‘Otua ko si’i Taula’eiki ‘oe maama ko kotoa; ‘o tuhu ki si’i ngaahi mata monuka ‘o kole he Tamai ke ‘oua ko aa he hufia koe ‘a koe ‘alaa” (himi 504:2).
 
Fakama’opo’opo
Palomesi kuo kakato funga ‘i he meesi pe ‘ae ‘Otua. Koe hiva ko ‘eni ‘a Sakalaia ‘oku ‘ikai ngata pe ‘i hono fakahaa’i ‘ae fanau’i ‘o Sione koe fai Papitaiso ka ko hono fakahaa’i ‘ae anga faitotonu ‘oe ‘Otua ki he’ene lea kotoa pe, fakahaa’i ‘ae Fai fakamo’ui ‘ae ‘Otua pea mo ‘ene fakahaa’i ‘ae te u hoko mai ‘ae Melino ‘ae ‘Otua ki Mamani ‘ia Kalaisi Sisu tu’unga ‘i he’ene Meesi ‘ata’aa pe. Kainga ‘oku uki kitautolu pea koe pole ia ‘oe malanga ni he lolotonga ‘etau fononga atu he fa’ahi ta’u ‘oe ‘Etiveni pea mo ‘etau nofo ‘amanaki atu ki he teu hoko mai ‘ae Fakamo’ui ma’a kitaua pea moe Pilinisi ‘oe Melino ma’ae mamani ‘oku makatu’unga kotoa pe ia he meesi moe kelesi ‘ae ‘Otua. Pea koe’uhii koe ‘uhinga ko ia kau fakataha mu’a pea mo Sakalaia he fai ta’e teteki ‘etau tatali pea ke hua’aki ‘e hotau ngutu ‘ae hiva ni “Ha taha aa ke fakamaloo’i, Pea koe ‘Eiki koe ‘Otua ‘o ‘Isileli! He kuo ne ‘a’ahi mai mo fai huhu’i ma’a hono kakai….’Emeni!
 
“malo ‘etau ma’u ‘ae uike ni kau laukonga…pea malo hono fai ‘etau ngaue ma’a hotau ‘Eiki….fakamanatu atu ai pe ‘etau lau folofola/ lotu fakafamili moe lotu lilo pea mo’ui ‘aonga foki…’ofa ke mou ma’u ha uike lelei….malo
Kavauhi