Tali ‘ae angi fulipe ‘oua e fili ho lakanga

Senesi 12:1-2, “Pea folofola ʻa Sihova kia Epalame, ʻo pehe, ‘Hiki koe mei ho fonua, pea mei ho tupuʻanga, pea mei he fale ʻo hoʻo tamai, ki he fonua te u fakaha kiate koe. Pea te u ngaohi koe ko e puleʻanga lahi, pea te u fakamonuʻia koe, pea te u fakatauʻolunga ho hingoa.” 
 
Kaveinga: Tali ‘ae angi fulipe ‘oua e fili ho lakanga…”
 
‘Oku ‘i ai ha ongo ui lalahi ‘e ua (2) heni ‘oku malava ke tau tomu’a vakai ki ai mei he maama ‘oe ngaahi potu tohi ni pea ke ne fakataukei kitautolu ki he “mo’oni ‘oe tui” na’e fai’aki ‘e ‘Epalame ‘ene “talangofua.”
·         Koe ‘uluaki ui: “Pea ‘ave ‘e Tela hono foha ko ‘Epalame mo hono mokopuna ko Lote koe foha ‘o Helani pea mo Selai ko hono ‘ofefine he koe uaifi hono foha ko ‘Epalame pea na’a nau ‘alu fakataha mei Ua ‘oe kau Kalitia ko ‘enau fononga ki he fonua ko Kenani pea nau a’u ki Kalana ‘o nofo ai.” Lolotonga ‘enau nofo ko ia ‘i Kalani kuo pekia ‘a Tela (11:32).
·         Koe ua ‘oe ui: “Pea folofola ‘a Sihova kia ‘Epalame ‘o pehe, hiki koe mei ho fonua pea mei ho tupu’anga pea mei he fale ‘o ho’o tamai, ki he fonua (γην, a land) te u fakaha kiate koe.” (Senesi 12:1)
·         Koe ha leva ha lau ‘ae Fuakava Fo’ou ki he ongo ui ni “Pea pehe ‘e ia Kainga matapule mo hou’eiki mou me’a mai koe ‘Otua ha ‘i he sikaina na’a ne fakaha ia ki he’etau kui ko ‘Epalahme lolotonga ‘ene nofo ‘i Mesopitemia pea te’eki ke ne nofo ‘i Kalani pea ne folofola kiate ia hiki pea mei he fonua pea mei ho kainga, pea ha’u ki he fonua te u toki fakaha atu. Toki ‘alu atu ia mei he fonua ‘oe kakai Kalitia ‘one nofo ‘i Kalani pea hili ‘ae pekia ‘a ‘ene ‘eiki, na’e hiki mei ia ‘e he ‘Otua ki he fonua ko ‘eni ‘a ia kuo hiki ki ai ‘e kimoutolu foki ‘o mou nofo ki ai.” (Ngaue 7:3-4).
Ko hano ki’i lave’i he ongo “ui” ni ‘oku ange pehe ni. Ko ui ‘uluaki ki he fonua ‘oku “haa mai”/ Kenani/ Senesi 11:31) pea koe ui hono ua ki he fonua (הארץ‎/ Septuagint, ΤΗΝ γην) ‘oku “ta’ehaa mai” te u fakaha kiate koe… (Senesi 12:1). ‘Oku ha mahino mei he ongo ui ni koe fonua ‘e taha na’e fa’u ia ke fakataimi mo ta’epau hono nofo’anga (indefinite) pea koe fonua ‘oku talanao ki ai ‘ae ui hono 2 ‘oku pau mo ta’engata hono nofo’anga (definite). Pea ‘i he talanoa ni na’e mahu’i ‘a ‘Epalame mei Kalani ko ‘ene talangofua ke ne fononga ki he fonua “ta’ehaa” ‘o fakatatau ki he tu’utu’uni ‘ae “Ta’ehamai.” Na’e ‘ikai ke fakahaange ‘e he ‘Otua pe koe fonua fefe telia na’a ne hiki’aki ‘ae manako hono mata / lahi ai hono kainga/ nofo’anga lelei pea toe ‘uhila foki, ka koe “tui” pe ‘oku a’u’aki ki he fonua! “tali ‘ae angi fulipe ‘oua e fili ho lakanga…” Matamata pe ‘e ala tokoni pe ‘ae fakataulama ‘oe ‘uluaki ui ki he fu’u talangofua ta’e toe fehu’ia ko ‘eni na’e fai ‘e ‘Epalame he ui hono 2.
Pea mei he maama ‘oe ki’i fakakaukau ‘oku ha atu ‘i ‘olunga ‘oku ho’ata mai ai ha ngaahi fakakaukau mei he Tui ‘a ‘Epalame.
 
·         Kia ‘Epalame koe tui koe “malava” (Faith has to do with possibilities). Ko Selai na’e pa’a (Senesi 11:30) lolotonga ia ‘ae mahu’inga faufau ki he kakai ‘oe kuonga ko ia ke ‘i ai ha hako. ‘I he ‘uhinga ko ia koe hisitolia ‘oe ki’i famili ko ‘eni na’e kamata ke mole ‘ae fakatu’amelie pea kuo ofi ‘ae ngata’anga he ‘oku ‘ikai ha hako. Matamata koe natula mo’oni ‘eni na’e ‘i he mamani ‘oku talanoa ki ai ‘ae ‘uluaki vahe ‘e 11 ‘oe Tohi Senesi: Koe too ‘ae ‘uluaki matu’a, koe tamate’i ‘e Keini ‘a ‘Epeli, koe hulu tu’a ‘ae angahala pea hoko ai e lomaki pea moe langa taua ‘o Pepeli. Kuo pa’a ‘ae mamani (‘alu ki he ngata’anga), Langii ne ta’e’iloa, sio koe fai pe ki fa’itoka. Ka koe ha e ‘uhinga na’e faingofua ai ke liliu ‘ae pa’a/ ‘auha ko ia? Matamata na’e matangofua pe ke malava hange koe malava ke fanau ‘ae pa’a ko ‘eni ko Selai. Ta koe tui ko koe “malava.” Hangee koe lea ‘ae ‘Angelo kia Mele “’Oku ‘ikai ha fo’i Folofola ‘ae ‘Otua ‘e ta’emalava (Luke 1:37).
 
·         Kia ‘Eplame koe tui koe “Palomesi ‘ae ‘Otua” (Senesi 12:1-3): ‘Ikai ha pa’a… hoko ko tamai ‘oe ngaahi pule’anga... pea fakatau’olunga hono hingoa ‘i mamani …pea tapuaki’i ia ‘ehe ‘Otua pea tofuhia ai mo mamani (‘ia Sisu Kalais mo ‘ene pekia). Na’a ne 75 ta’u lolotonga ia ‘oku kei ta’u si’i pe ‘a Selai pea koe feingatau lahii koe ‘ene fononga ta’ehela ‘i he tui ‘o tatali tu’u ma’u mo ta’e ngaueue he ta’u ‘e 24 pea toki fanau ‘a Selai ‘ia ‘Aisake. Kainga tau faka’utuange ki he sitohake mo sitohifo ‘ae tui ‘ae tangata’eiki ni mo hono hoa he fu’u ta’u ko ‘eni ‘e 24 ka na’e ‘osi kotofa pe ha taimi ke fakaai ai ‘ae Palomesi ni.
 
·         Kia ‘Epalame koe ‘imisi ‘oe tui ke “ta’engata.”  Ko ha feingatau ta’etuku pea ‘ikai ke fakakuonga mo fakato’utangata pea ‘oku ‘ikai tuku ‘i ha tau pe afe ha koloa. ‘Oku ‘ikai ala faitu’utu’uni ki ai ha tukunga ngata pe ‘i he ‘Otua. Na’e ‘i ai pe ‘ae ngaahi palomesi ma’a ‘Epalame na’e te’eki hoko kuo ne ‘osi pekia ka ‘oku tau ma’u mei he Tohitapu ne fakakakato kotoa pe ‘ehe ‘Otua. Na’e palomesiange ha fonua ka na’a ne fakatau pe ha konga fonua ke tanu ai ia mo Selai. ‘Oku ‘ikai ke puli ‘a ‘etau fakangatangata ki he’etau tauhi tu’u ma’u ‘oe “haohaoa ‘oe Tui” pea he’ikai te tau ma’u hono kakato kae ‘oleva kuo tau femataaki tonu mo hono fofonga ke tau ma’u ai hono tatau. Koe taha ia ‘oe fatongia ‘oe hoko mai ‘ae Laumalie Ma’oni’oni ke “feohi tu’u ma’u” mo ne faka’aa e fofonga ‘oe tangata tui ke fakamama’u kia Kalaisi koe kakato’anga ia ‘oe palomesi “Mo’oni kuo fuoloa ‘a ‘etau ‘alu he toafa: Ka koe fe ‘ae tala’ofa ke hu ki he malolo’anga? ‘A ‘oua na’a tau launga kuo ofi ‘eni ‘ae fonua.” (Himi 537:3). Ta koe “tui” koe “malava” tu’unga he “ngaahi tala’ofa” ‘ae ‘Otua.

 

Kia ‘Epalame koe tui koe “talangofua” (faith shows itself in obedience). Na’e ‘ikai te ne ‘ilo ‘ae feitu’u pea na’e ‘ikai ke fakahaange ia ‘ehe ‘Otua ka na’e fe’unga’anoa pe ‘ene ki’i ‘ilo ki he ‘Otua ke ne talangofua ai ki he ‘Otua “Pea hiki ‘a ‘Epalame ‘o hangee koe folofola ‘a Sihova kiate ia…” Ko ha talangofua matu’aki mafatukituki hono ngaahi pole (costly obedience) he koe hiki mei he mahino ki he ta’e mahino/ pau ki he ta’epau! ‘Io “’Kau fai ta’e’ilo mu’a ‘o fafa hoku hala koe tui ‘oku faingofua he ‘alu ‘o mamata koe oo po’uli moe ‘Otua he maama kae tokotaha, ‘Oku ‘ilo ‘eku Tamai…” (Himi 503:4). Kainga ka fai atu ‘o kaupo’uli ‘ae fekau pea kapau koe fekau ia keu tuenoa… masiva he me’a manakoa…keu fou pe ‘i ha fu’u mamahi..tukuange ‘eku koloa ‘a ‘Aisake..to’o ‘a ‘eku ‘amanaki pea tapu moe me’a neu fie fai! (Himi 603) ‘Oku ou fakamanatu atu Kainga! “Ke mou kikitaki atu ‘oua ‘e fiu he faingata’a; lau ‘ae Tohi ‘o manatu ki he kau fononga mu’a. Na’a nau ma’u ‘ae tala’ofa; na’a nau ngaue pe ki ai ‘o nau malolo ki langi ki he ‘api ‘oe Tamai. (Himi 624:2). Pea kapau ‘oku ‘i ai ha’atau mamahi/ faingata’a’ia “Fakaha ia ki he ‘Otua” he te ne kau ‘i hono fua he ko fekau ‘a ‘ana. Koe fekau ke hiki ‘oku ‘alu fakataha moe mafai ke hiki’aki.

 
Ko e Tui kia ‘Epalame koe hala fetaulaki'anga ia mo e me'a'ofa haohaoa 'a e 'Otua. Tui ko hotau piki'anga ki he ngaahi monu'ia Fakalangi. 'Io, ko e piki'anga 'o ha'a Tangata ki he me'a'ofa 'a e 'Otua. Fakamatala 'o e Tui ko e me'a 'oku fai'aki 'a e loto'aki. 'Oku te falala ki he me'a 'oku te Tui ki ai – koe'uhi pe ko 'ene Pau. 'Oku tau laka atu ai mei hotau fakangatangata ke feiloaki mo e ngaahi mo'oni ta'e-ha 'o e kaha'u. 'Io, ko e Tui 'oku tu'u ai 'etau 'Ilo ki he Hala 'o e Mo'ui. Ko e Tui ki he 'Alo 'o e 'Otua – ko e ma'u ia 'a e Mo'ui Ta'engata. Ko e mole 'a e Tui, ko e kaiha'asi ai pe ia 'o e mo'ui Ta'engata mei hotau lotolotonga mo e kaha'u. 'Oku mo'ui 'a e Tui, ko e mahino 'a e Tala'ofa 'o e Mo'ui Kaha'u.
 
‘Oku ‘ikai ko hono ngata’anga ia hono ngaahi pole/ feinga’anga tau fakalaumalie ‘oe tui ka ko hono pole lahi taha koe puke tu’u/ tauhi tu’u ma’u ‘ae talangofua ko ia (continuing, long-term obedience). Neongo na’a ne ‘alu ‘o ma’u ‘a Kenani ka na’e ‘ikai koe ngata’angta ia ‘ene fononga he na’a ne fononga mei he feitu’u ki he feitu’u ‘o fakatatau ki he fakahinohino ‘ae ‘Otua. Ko e Tui kia ‘Epalame koe hala fetaulaki'anga ia mo e me'a'ofa haohaoa 'a e 'Otua. Tui ko hotau piki'anga ki he ngaahi monu'ia Fakalangi. 'Io, ko e piki'anga 'o ha'a Tangata ki he me'a'ofa 'a e 'Otua. Fakamatala 'o e Tui ko e me'a 'oku fai'aki 'a e loto'aki. 'Oku te falala ki he me'a 'oku te Tui ki ai – koe'uhi pe ko 'ene Pau. 'Oku tau laka atu ai mei hotau fakangatangata ke feiloaki mo e ngaahi mo'oni ta'e-ha 'o e kaha'u. 'Io, ko e Tui 'oku tu'u ai 'etau 'Ilo ki he Hala 'o e Mo'ui. Ko e Tui ki he 'Alo 'o e 'Otua – ko e ma'u ia 'a e Mo'ui Ta'engata. Ko e mole 'a e Tui, ko e kaiha'asi ai pe ia 'o e mo'ui Ta'engata mei hotau lotolotonga mo e kaha'u. 'Oku mo'ui 'a e Tui, ko e mahino 'a e Tala'ofa 'o e Mo'ui Kaha'u. ‘Oku tau mateuteu nai ke fononga’i ta’etuku ‘ae tui ni? “Koe tui te tau lava ai ‘ae tui moe fa’a kataki koe mahafu ia tau fua kolosi pe ke a’u he hotau kalauni kuo pau ‘oiau ‘ae fiefia” ‘EMEN!