Faka'ali'ali e Fata-'O-Tu'itonga

Na’e faka’ali’ali ‘e he tokotaha ‘atisi Tonga ko Uili Lousi ‘a ‘ene tufunga kupesi ‘e lava ke liliu hono fakalea ki he lea faka-Tonga ko e – Fakalea, ‘ai ke mana pe mahalo e vaa i he vaha’a e nofo ‘a e kakai mo e sosaieti.

Ko e misi ‘eni ‘a Uili kuo hoko ‘o mo’oni ke ‘i ai ha ‘aho kuo ne faka’ali’ali ai ‘ene ngaue ‘i Niu ‘Ioke talaa pea ne ‘ai kakano e ‘anaua ko ia ‘i he uike ni  ‘aho 31 Siulai ni.

Ko ‘ene manako ‘i he kupesi na’e toka mei fuoloa pe ‘aki ‘ene  siofi fakafika e kupesi iloa ko ia ko e Fata-‘O-Tu’itonga.

Ko e uho ‘a hono toe tufunga'i fakaonopooni 'e kupesi 'eiki ni  ko e feinga ke  faka’uhinga’i ‘a hono ngaahi naunau 'oku fatu'aki  i ha vakai mei onopooni ki ono’aho.

Kuo lava ai ke  mahu’inga malie hono faka'uhinga'i 'o e kupesi ni 'aki 'a hono toe siofi 'a hono anga:  tokama’u, hange ko ‘ene tu’u hohoko ‘i he ta mo e va ‘oku folinga mo potupotu tatau pea ke hoko 'ene fotu mai ko ha me'a te ne ue’i kita ke ‘i ai ha’ate ongo makehe ki ai.  

Na’e ‘ikai fa’u noa pe ‘a e kupesi Tonga ka na’e ‘i ai hono ngaahi ‘uhinga loloto mo heliaki ‘e toki tatala’aki pe hano matu’aki ‘analaiso faka’auliliki ‘e ha poto mo taukei makehe ‘o hange ko Uili.

I he'ene lau ko 'ene tu'u hohoko mo toutou taa'i e fo'i peteni 'o e kupesi 'o 'ikai 'ai tu'otaha pe 'oku ne fakasino mai 'a e vaa'i taimi liliu fakapolitikale, sosiale pe angafakafonua mei he tuku fakaholo ki he lolotonga, pe oku fakasipinga mai 'a e lava ke 'ave 'a e ngaahi fakakaukau mahino 'o fufuu'i 'i ha toe fotunga ha mai e taha.

Ko e ‘aati ‘a Uili ko e fai ‘i he poto pe filio’i pe ‘e  ia  ka na’a ne  hoko atu ‘i he mala’e ‘o e ako tu’unga he‘ene manako ‘i he filosofia mo e matematika.

‘Oku ngaue ‘a e tangata ni foki ia ‘i he tafa’aki ki he mo’ui mo e matauhia fakaivi ‘o e sino.