‘Oku tau tō ‘ae pulopula ka ‘oku ‘ae ‘Eiki ‘oe ta’u hono fakafua

MALANGA SAPATE 27/7/14
(Sapate Faka’osi ‘o Siulai)
 
Ngaahi lesoni: Same 105:1-11, 45; Senesi 29 :15-28 ; Loma 8 :26-39 ; Matiu 13 :31-33, 44-52 
 
 
Ngaahi himi: 463/394/427/524/584
 
Veesi Malanga Matiu 13:31 Ko e fakatātā ʻe taha naʻa ne ʻai atu kiate kinautolu, ʻo pehe, ʻOku tatau ʻa e Puleʻanga ʻo Hevani pea mo ha tenga ʻi musita, ʻa ia naʻe toʻo ʻe ha tangata, ʻo to ʻi 32 heʻene ngoue: ʻa ia ʻoku siʻi ange ʻi he tenga kotoa pē, kae hili ʻene tupu, ko e lahi ia ʻi he faʻahinga mohuku kai, pea ʻoku hoko ko e ʻakau, ko ia ʻoku haʻu ʻa e fanga manupuna ʻo e ʻatā, ʻo nofo ʻi hono ngāhi vaʻa.
 
Kaveinga: “‘Oku tau tō ‘ae pulopula ka ‘oku ‘ae ‘Eiki ‘oe ta’u hono fakafua”
 
Talateu
 
Koe lolotonga foki ‘eni ‘ae malanga ‘a Sisu mei ha ki’i vaka ki ha fu’u kakai ne nau tefua mai he matatahi ‘o Kaleli. Koe toko lahi taha ‘oe fu’u kakai ni na’e ‘ikai ha’a nau mahu’inga’ia makehe ‘ia Sisu mo ‘ene kauako. Ko ‘enau sio ki he’ene kauako koe kau toutai pe moe tufunga, koe kau ngoue pe moe tanaki tukuhau. Pea na’a mo ‘enau vakai kia Sisu koe tangata pe kae ‘ikai hano mahu’inga lahi. Ka ‘I he ‘afio’i ‘e Sisu honau loto na’a ne lau ai ‘ae faingamalie malanga ni mei he ki’i vaka ke ne talanoa’i ai ‘ae anga moe natula totonu ‘oe tutupu ‘oe pule’anga ‘oe Langi ‘o kamata mei he ki’i me’a si’isi’i taha mo ta’e mahu’inga taha (small and insignificant). Pea hangee pe ko ia ‘oe anga maheni ‘ene malanga ‘oku ne ngaue’aki pe ‘ae me’a ‘oku maheni mo ‘ilo lelei ki ai ‘ae kakai ke fakavaka’aki pe fakatata’aki ‘ene ngaahi akonaki hangee ko ia ko ‘etau veesi malanga “31 Ko e fakatātā ʻe taha naʻa ne ʻai atu kiate kinautolu, ʻo pehe, ʻOku tatau ʻa e Puleʻanga ʻo Hevani pea mo ha tenga ʻi musita, ʻa ia naʻe toʻo ʻe ha tangata, ʻo to ʻi 32 heʻene ngoue: ʻa ia ʻoku siʻi ange ʻi he tenga kotoa pē, kae hili ʻene tupu, ko e lahi ia ʻi he faʻahinga mohuku kai, pea ʻoku hoko ko e ʻakau, ko ia ʻoku haʻu ʻa e fanga manupuna ʻo e ʻatā, ʻo nofo ʻi hono ngāhi vaʻa.
 
Koe vete ‘oe potu tohi
 
Kuo tau ‘osi fononga mai he ngaahi sapate kuo hili he ngaahi talanoa fakatātā ‘a Sisu ‘o fekau’aki moe tutupu ‘ae Folofola ‘i he loto ‘oe tangata taki taha ‘i he ngaahi kelekele ‘e 4 (Matiu 13:18-23). Pea tau hoko mai ki he talanoa fakatātā ‘oe tea moe uite ‘o fakatatau ia ki he tutupu ‘ae ngaahi foha moe fanau ‘oe pule’anga ‘oe langi he uhouhonga ‘oe fanau ‘oe po’uli ‘io ‘ae tea (Matiu 13:24-30, 36-43). Pea ‘i he Sapate ni ‘oku tau lave’i ai ‘ae talanoa fakatātā ‘oku fekau’aki ia moe founga ‘oe tutupu ‘ae pule’anga ‘oe Langi mei he ki’i me’a si’isi’i taha mo fehifehi’a vale mo ta’e mahu’inga taha ki he mahu’inga taha mo ngeia taha mo lahi taha (Matiu 13:31-33).
 
Koe ki’i tenga’i musita

Tokua ko hono lahi ‘oe tenga’i musita koe 2 mm ka ko ‘ene tupu ‘oku a’u ia ki he 8-12 pea ‘oku a’u pe ki he’ene va’a va’a pea malava ke malohi fe’unga ke tu’u ki ai ha fanga manupuna ‘o malolo ai. Ko ha ki’i tenga’i ‘akau iiki ‘oku matangofua ki he manupuna ke ne ma’u me’atokoni mei ai. Ka ‘i he’ene tupu ‘o fu’u lahi pea ‘oku ne malohi fe’unga leva ki he manupuna ke ne malu mo hao ki ai. Ko e “tenga’i mūsita” ko ha tala fakatātā ‘o e anga e tupu ‘a e Pule’anga ‘o e ‘Otua ‘i māmani. ‘Oku kamata’aki ha ki’i tokosi’i, ‘o hangē foki ‘oku si’i ‘a e tenga’i mūsita ‘i he tenga kotoa pe ‘o e ngoue (v. 31), ka ‘oku tupu hake ko e “lahi ia ‘i he ngaahi mohuku kai pea ‘oku hoko ko e ‘akau, ko ia ’oku ha’u ‘a e fanga manupuna ‘o e ‘atā, ‘o nofo ‘i hono ngaahi va’a” (v. 32). Kia Sisu koe tui si'isi'i pe kae quality:1) hangē ha tenga'i musita, 'o si'isi'i kae kakato 2) hangē ha tenga'i musita, 'o si'isi'i kae potential mo dynamic, 'o tupu fakautuutu 'o hoko ko e lahitaha (Mat 13:32; 17:20; Mk 4:31; Lk 13:19), 3) hangē ko e tenga'i musita, 'o si'isi'i pe kae hikihiki atu mei he tui falalaʹ ki he tui hiki mo'ungaʹ, mei he fakahā 'o e me'a ta'ehā (Hep 11:1) ki he me'a'ofa 'a e Laumalieʹ (1Kol 12:9).
 
 Ko e tenga’i ‘akau ‘eni na’e ‘osi palani mo fokotu’utu’u hono faka’osinga ‘io koe tenga’i ‘akau ‘oe palomesi he koe tenga’i ‘akau ma’ae pule’anga ‘o Hevani. Pea neongo ‘ene si’isi’i ka kuo ‘osi fakanaunau’aki ia ‘ae ngaahi naunau ‘oe Tu’i pea moe Taula’eiki pea moe ikuna kafakafa ‘oku tatali mai he kaha’u ma’ana. Ko hono fa’unga ke ne fai ha liliu lahi ki he ‘alunga ‘oe mamani. Pea koe ‘uhinga ia ‘ene mahu’inga’ia ke too ‘ae tenga’i musita ni ‘i he loto ‘oku hanga malie koe’uhii ke nau a’usia ‘ae mo’oni ‘oe tenga’i ‘akau ni. Na’e to ia he manava ‘o ha ki’i fefine taupo’ou ko Mele hono hingoa pea ne fanau’i ai ha tama tangata na’e hingoa ko Sisu Kalaisi ‘io ‘ae tenga’i musita ‘i he feitu’u matu’aki ma’olalo ka koe ‘ai’anga kai ‘oe manu. Na’e tupu hake ‘ae ki’i tenga’i ‘akau ni ‘o hoko koe tangata (incarnation). Na’e ‘ikai hano manakoa ‘e taha he na’e ‘e’ehi mei ai ‘ae kakai neongo ‘ene mohu he langilangi fulipe (Filipai 2:7-8. Na’a ne pekia pea ne toetu’u pea ne ha’ale hake ‘o ‘afio ‘i he to’o mata’u ‘oe Tamai. ‘Io na’a ne hoko ‘o tatau ʻa e Puleʻanga ʻo Hevani pea mo ha tenga ʻi musita, ʻa ia naʻe toʻo ʻe ha tangata, ʻo to ʻi 32 heʻene ngoue: ʻa ia ʻoku siʻi ange ʻi he tenga kotoa pē, kae hili ʻene tupu, ko e lahi ia ʻi he faʻahinga mohuku kai…”
 
Ki ha tangata fa’a neongo ‘oku ‘ikai ha’ane ‘ilo ‘e taha ki he taimi moe founga ‘oku tupu ai ‘ae tenga’i ’akau pea ‘oku tatau ai pe pe ‘oku ne tauhi ia pe ‘ikai ka ‘oku ‘ikai ko ha ‘uhinga ia ke ne ta’ofi ai ‘ae tenga’i ‘akau mei he’ene pau ke tupu. Koe anga ‘eni ‘oe Pule’anga ‘oe ‘Otua ‘oku hangee koe laku tenga ‘e ha tangata ki he kelekele ‘o ne mohe pe mo ‘aa ‘i he po moe ‘aho pea tupu pe ‘ae tenga ‘o ‘alu hake kae mole ke mama’o ha’ane ‘ilo pe ‘oku fefee. Koe poini ‘oku feinga ‘a Sisu ke fakamatala’i heni koe mafai lahi taha ki hono fakatupu ha ngoue’anga ‘oku ‘osi fa’o kotoa pe ia he fo’i tenga’i ‘akau pe ko ia. Koe tangata tutu’i tenga’i ‘akau ‘oku ‘ikai ha’ane toe me’a ia ‘a’ana ‘e fai ki hono fakatupu ha hu’u ‘akau mei he tenga’i ‘akau he ‘oku fai kotoa pe ia ‘e he ki’i tenga’i ‘akau ko ia.
 
Koe tupu ‘ae tenga’i ‘akau ko ia koe me’a ‘ata’ataa pe ia ‘ae ‘Otua he kuo ne ‘osi fa’o kotoa, kotoa pe ia ‘i he tenga’i ‘akau ko ia ‘ae “mo’ui,” “tupu” pea mo hono “fua.” ‘Oku fakatupu ia ‘e he kelekele ‘iate ia pe ‘o fuofua fakatupu ‘ae sino, hoko moe moto, hoko moe fo’i koane. Pea ‘i he’ene motu’u ‘ae fua pea toki hanga ‘e he tangata ‘o ‘ai ‘ae hele tu’usi he kuo hoko ‘ae utu ta’u.” Koe tupu ko ia ‘oku kamata ia mei he ma’ulalo taha ‘i he ‘ai’anga kai ‘oe manu ki he Kolosi pea Toetu’u ‘o Ha’ele hake ki he Langi ‘o ‘afio he nima to’o mata’u ‘oe Tamai. ‘Oku kamata ia mei ki’i tokosi’i ki ha siasi ‘e toki hoko ‘o kaukaua. Koe ki’i tenga’i ‘akau na’e fakatale’i mo manukia ‘e mamani ka na’a ne hoko koe kakato’anga ia ‘o ha mo’ui. ‘Io ‘oku hangee ‘ae Pule’anga ‘oe ‘Otua ko ha fo’i tenga’i musita ‘a ia ki hono tutuu’i ki he kelekele ‘oku si’iange ia ‘i he tenga kotoa pe ‘oku to, ‘oku ne ‘alu hake ‘o hoko koe lahi ‘oe fa’ahinga mohuku kai.
 
Koe levani moe mahoa’a
 
Na’e hoko atu ‘a Sisu ki he talanoa’i ‘oe pule’anga ‘i ha toe founga mo ha toe fakatātā ange hangee koe levani moe mahoa’a/. Ko e fakatātā ʻe taha naʻa ne leaʻaki kiate kinautolu, ʻo pehē, ʻOku tatau ʻa e Puleʻanga ʻo Hevani mo ha levani ʻa ia naʻe toʻo ʻe ha fefine, ʻo tuku fufū ʻi ha tatanga mahoaʻa ʻe tolu, kaeʻoua ke fai levani hono kotoa. Koe ngaue maheni foki ‘eni ‘ae kakai fefine ‘oe mamani ‘oe ‘aho ko ia ‘ae ta’o ‘oe ngaahi fo’i m. Kia Sisu he neongo koe mahoa’a kilo nai ‘e 20 (tangai mahoa’a) ka ‘oka fai levani pea te ne fakatupu ‘e ia ha mahoa’a lahi pea mo ha ngaahi fo’i maa ‘e malava ke ne fafanga ha fu’u kakai lahi. Kapau leva ‘e ‘ikai ha levani pe ‘isite (yeast/leaven) pea koe mo’oni ‘e ‘ikai ha tupu ia. Ka neongo ‘ene iiki mo fehifehi’a vale ‘ae fanga ki’i levani pe ‘isite ka ‘oku ‘osi kakato pe ‘i ai hono ivi fakatupu. Kia Sisu ko ia ‘oku telinga ke ne ongo’i. Ko e anga ‘o ‘ene mafola ‘a e ngāue ‘a e kosipeli ‘o e Pule’anga, ‘oku fakae’a ia ‘i he talanoa fakatātā ‘o e lēvani. He ‘oku “tuku fufuu ‘i ha takaonga mahoa’a ‘e tolu kae’oua ke fai lēvani hono kotoa” (v. 33). ‘Aua, ‘oku pehē pe ‘a e ngāue ‘a e kosipeli ‘o e Pule’anga ‘i he mo’ui ‘a e fakafo’ituitui. He ‘oku ‘ikai ‘asi kitu’a ko ha koto teunga’ia, pe ko ha koto langilangi fakaemaama ko ‘eni. Ka ‘oku ngāngāue ‘i loto ‘i he mo’ui, ‘o ne “fai lēvani” ‘a e kotoa ‘o e fakafo’ituitui, ‘o ‘asi ‘i tu’a ko ha mo’ui kuo ‘aonga ke ma’u mo’ui mei ai ha tokolahi, ‘a ia foki ko hono fungani ‘o ha mo’ui pehē, ko ‘ene tuku atu ‘o e kosipeli ‘o e Pule’anga ke ma’u ‘aki mai ha ngaahi laumālie. Kia Sisu kuo pule’anga ia ‘oe ‘Otua kuo ‘osi tupu ia pea ‘oku ‘alu ‘eni ia ke fakautututu ‘ene tupu pea ‘oku hangee ia koe talanoa fakatata hoko ki he koloa fufuu moe mata’itofe mahu’inga lahi (growth is inevitable – unavoidable – inescapable.)
 
Koe koloa na’e tanu moe mata’itofe mahu’inga
 
‘Oku hoko atu ‘a Matiu ki hono hiki tohi mo ha toe ngaahi talanoa fakatātā ‘e tolu ‘i he potu tohi ni. Ko e talanoa fakatātā ‘o e “koloa na’e tanu ‘i ha ngoue” (v. 44), ‘oku sio ki he ngāue fakafufū ‘a e lotu ‘i he’etau mo’ui ‘o ne kapu ‘etau me’a kotoa pe. He ko e ‘ilo ‘e he tangata ‘a e Pule’anga ‘oku ne tuku fufū pe, ka ‘oku e’a leva ‘a e koloa’aki ‘a e Pule’anga ‘i tu’asino, ‘o hā ko ha mo’ui kuo li’aki kakato ki he ‘Eiki ko Sisu Kalaisi.  Ko e talanoa fakatātā ‘o e “fai fakatau ‘a ia ‘oku kumi mata’itofe lelei” (v. 45-46), ‘oku sio ia ki he ma’ongo’onga mo e mahu’inga ‘o e Pule’anga ‘o Hēvani ‘o hulu atu ia ‘i ha toe me’a mahu’inga ‘oku koloa’aki ‘e ha’a tangata. He ‘oku ‘ikai ko ha mata’itofe pe, ka ko e mata’itofe lelei na’e kumi ki ai ‘a e “fai fakatau”. Ka ‘oku tō ‘a e fakamamafa ‘o e talanoa ni ‘i he taimi ne ma’u ai ‘e he tangata ni ha koloa ne hulu atu hono mahu’inga he me’a ne ne kumi ki ai. He ne ne ma’u ‘e ia ha “mata’itofe mahu’inga lahi”. Na’a ne ‘ilo ai foki ko e mahu’inga ‘o e “mata’itofe mahu’inga lahi” ‘oku fe’unga ia mo hono li’aki atu e “me’a kotoa pe na’a ne ma’u”. Ko ia na’a ne fakatau atu ‘a e me’a kotoa pe, ke ne fakatau’aki ia ‘a e mata’itofe mahu’inga lahi.
 
Koe mata’i tofe mahu’inga lahi ko ia ko Kalaisi ‘oku hulu atu hono mahu’inga ‘i mamani kotoa. Ko ‘eni foki ‘ae  talaloto ‘a e Aposetolo ko Paula, ki he hoko ‘a e ngaahi me’a ne ne fa’a polepole ai ‘i mu’a ko e ngaoha’a pe koe’uhi ko ‘ene fungani ‘o e ‘ilo’i ‘o Kalaisi Sisu ko e ‘Eiki (Filipai. 3:8). He ko e ngaahi me’a ne ne fa’a polepole ai ‘i mu’a, ‘a ‘ene tupu tonu ko e ‘Isileli, pea haohaoa ‘ene tauhi ki he Lao, ko e “ngaoha’a” pe. He ko e mā’oni’oni ‘oku fiema’u ke tau tu’u ‘aki he ‘ao ‘o e ‘Otua, ko ha mā’oni’oni foaki mai mei he ‘Otua. Ka kuo pau ke mātu’aki li’aki atu ‘etau ngaahi mā’oni’oni ‘atautolu, ‘etau mā’oni’oni fakasiasi (‘a e polepole he fua kavenga), mo ‘etau mā’oni’oni fakafāmili (‘a e tupu he fāmili lotu), ka tau falala ki he mā’oni’oni kuo foaki mai ‘e Sisu, ‘aki hono ta’ata’a, ko e fakamolemole ‘etau ngaahi angahala.   Koe talanoa fakatātā ‘o e “uloa ne tō ‘i tahi” (v. 47-50), ‘oku tala taimi ia pea ‘oku fakato’oto’o pea mahino hono fakamamafa’i ai ‘a e mahu’inga fei mo fakato’oto’o leva ke fei mo tali ‘ae koloa ‘o e Pule’anga ‘o e ‘Otua ko Sisu Kalaisi. He ‘oku tu’unuku mai ‘a e “faka’osi ‘o māmani” (v. 49) ‘a ia ‘e toki “vahe’i mai ‘a e kakai kovi mei he lotolotonga ‘o e failelei pea te nau laku kinautolu (‘a e kakai kovi) ki he fōnise afi. Ko e potu ia ‘e toki hoko ai ‘a e tangi mo e fengai’itaki ‘o e nifo” (v. 50).
 
Koe tenga’i ‘akau moe tutupu ‘ae Siasi
 
‘Oku tau fa’a fanongo foki ‘i he lea “’Oku tupu ‘ae Siasi!” ‘Oku fiema’u ‘e he fakahoha’a ni ke tau tomu’a fakama’ala’ala ‘ae fakakaukau ni. ‘Oku fa’a taku koe ngaahi potu ngoue ‘oku tau tauhi ko ‘etau ngaahi potu ngoue/ Siasi. ‘Ikai! Mole ke mama’o. ‘Oku ‘ikai ko ha’atau potu ngoue/ Siasi! Koe ngoue/ Siasi ia ‘ae ‘Otua! Koe ngaue fakataha moe tutupu ‘ae ngoue pea mo ‘ene lanu ma’ui’ui koe me’a kotoa mo ia ‘ae ‘Otua. Koe ‘Otua pe ia na’a ne too pea koe toe ‘Otua ai pe ia ‘oku ne fakafua mo tupu. ‘Oku ‘ikai ko ‘ene tupu na’e makatu’unga mei ha’atau ngaue ‘ikai! Na’e makatu’unga pe ia mei he fakatupu me’a ‘ae ‘Otua. ‘Oku tau feinga he ngaahi founga kehekehe ke fakalakalaka mo filio’i ki he founga ‘e malava ai ke tupu ai. Taimi ‘e taha kuo tau launga pea tau fetuhu’aki mo tukuaki’i kohai na’e tupunga ai ‘ae ‘apulu ‘ae ngaue ‘ae Siasi pea holo mo tokosi’i ‘ae tohi kakai? Taimi ‘e taha tokua koe lahiange ‘ae misinale koe faka’ilonga ia ‘oku mo’ui ‘ae siasi. Taimi ‘e taha ‘oku tau fai ha ngaahi ngaue ke ne tohoaki’i mai’aki ha tokanga ‘ae kakai ki he ngaahi fakahinohino ‘ae Tohitapu. ‘Oku mole ke mama’o hano fakata’e’aonga’i ia ‘e he fakahoha’a ni ‘ae ngaahi me’a ni he koe taha ia ‘oe ngaahi founga ki hono fakaviviku pea mo hono uhu’i ‘oe mo’ui Fakasisu Kalaisi. Ka ‘oku tui ‘ae fakahoha’a ni koe me’a pe ‘e taha ke ‘oua na’a ngalo ke ‘oua na’a ui ia koe “Siasi ia.”
 
Ko ‘ene tupu ‘oku makatu’unga pe ia he mafai moe ivi ngaue mai ‘ae Folofola pe ia ‘ae ‘Otua (Loma 10:17; 2 Pita 3:17-18). ‘Oku tau malava ke tau sio ki he tupu ko ia he mo’ui ‘ae toko taha kuo ne ongo’i ‘ae Folofola pea ne fai ki ai. Pea ‘oku toki ho’ata mai leva ‘ae Folofola koi a ‘i he’ene ngaahi tō’onga mo’ui taau faka’aho…’oku liliu ‘ae mo’ui/ ‘oku fakalakalaka ‘ae tui/ ‘oku talangofua fie talangofua ki he Folofola pea ‘oku lau Folofola ‘ae kakai kehe mei he’ete to’onga mo’ui (Ma’ake 4:27-28). Koe taimi ia ‘oku ‘omi ai ‘e he ‘Eiki ‘ae tenga’i ‘akau koe Folofola ke tutupu ‘o mafola mo lahi ko ‘ene hā atu ‘i he’etau mo’ui./ (1 Kolinito 3:6) Koe kamata mei he ki’i me’a si’isi’i taha koe fanau fo’ou hangee ha peepee toki fanau’i (2 Kolinito 5:17). Na’e kamata mei he kau ako pe nai ‘e toko 12 ki he kau ului tisaipale ‘e toko 120 pea hiki mei ai ki he 3000…5000 pea mei ai ki mamani fulipe (Ngaue 1:8; Loma 16:25-26; Kolose 1:23). ‘Oku tupu he ‘aho ni ke toe fakautuutuange he ‘oku tau lolotonga malanga’i malohi ia ke tō ki he loto ‘oe kakai (Ngaue 8:4; 17:6). ‘Oku fiema’u leva ia ke tau to’o mai ‘ae tenga’i muista mei hono fa’o’anga ‘o to ia ki he kelekele ‘isa ki he ngaahi loto ‘oe kakai. Koe fakafotunga ki tu’a (outward) ‘ae mo’ui koe ola lelei ia ‘oe liliu ‘oku hoko mei loto ‘i he mo’ui (inward) (Loma 12:1-2)… 'Oku tau fa'a rnalanga, 'Aki 'a e folofola, Ka 'oku faka'aonga, He ivi 'o Sihova. 'Oku tangaki loto, He Laumalie ia, 'O faka tupu poto, Mo fakamonu'ia. 'Oku to mei langi 'A e me'a lelei kotoa; Pea fakafeta'i, tau fakafe-ta'i, He'ene 'ofa
 
Kainga koe ‘aho ni ‘oku toe fakamanatu mai ‘e Sisu ‘oua ‘e fetuhu’aki mo felaunga’aki he ‘oku ‘ikai ko ha’atau Siasi koe Siasi ia ‘oe ‘Otua. Koe Pule’anga ia ‘oe ‘Otua kuopau ke “tupu” ia he na’e ‘osi fa’u pe ia ke pehee. Koe Siasi ‘oku ‘ikai ko ha organisation pe kautaha ka koe organism he ‘oku mo’ui pe ia ‘iate ia. Ko ‘etau kaunga ki he Pule’anga ko ia ‘oku fou ia he’etau malanga’i totonu ‘ene Folofola pea mo hono fakahoko totonu ‘ae ongo Sakalameniti tapu ‘oe “Papitaiso moe ‘Ohomohe ‘ae ‘Eiki.” Ko ‘eni ia ‘ae ngaahi tenga’i ‘akau ‘oe Kosipeli fakamo’ui ‘ae ‘Eiki. Koe ngaue’anga ‘ae ‘Otua ‘oku toki mo’ui pe ia ‘i he’ene “Folofola mo’ui.” “‘Oku tau teu ‘ae ngoue pea to ‘ae pulopula, ka ‘oku fakaviviku he nima he ‘Otua. Ka ‘uha pe matangi, momoko pe mafana, koe ‘omi pe mei Langi, ke tupu ai ‘ae tenga. ‘Oku to mei Langi ‘ae me’a lelei kotoa pea fakafeta’i, tau fakafeta’i he’ene ‘ofa.” (Himi 524:1).

Fakama’opo’opo

Oku tau tō ‘ae pulopula ka ‘oku ‘ae ‘Eiki ‘oe ta’u hono fakafua”…Kainga ‘e ‘i ai e ‘aho ‘e pelu ‘ae tui ‘oe tu’i kotoa moe kakai kotoa ki he ki’i tenga’i musita ka kuo hoko koe Tu’i ‘oe ngaahi Tu’i ni pea moe ‘Eiki ‘oe ngaahi ‘Eiki. Ka koe ‘aho ni moe malanga ni koe ki’i founga ngali ma’ama’a nai mo si’isi’i ‘ae fakaafe atu ke tau tali aa mu’a ‘ae tenga’i ‘akau koe Folofola ki he’etau mo’ui./ Ko ‘etau kau ki ai ‘oku makatu’unga pe ia ‘i he’etau “tui” ki he’ene pekia moe toetu’u moe ha’ale hake. Pea ‘i he’etau tui leva kuo tala ‘e he Laumalie ‘oku mo’oni pe ko hotau fakama’a kuo fai ‘e he ta’ata’a ‘o ohi ‘e he ‘Eiki ki hono famili. Kuo tau ma’u ‘ae tofi’a tatau mo ia ‘oku ‘ia Kalaisi Sisu pea tau ma’u ai ‘e hotau loto tu’a ni ‘ae ‘ofa mei ai koe huli ia ‘oe ‘ofa ‘ae Tamai. Ko ia ‘ae mana ‘oe feohi tupu mei he laumalie, Matā'ia 'a e 'Otua, 'Ilo 'ene lea mai, Sino taha he 'Ulu na, Feongo'i ai mo langi (Loma 8:15-17; 1 Kolinito 15:42-50; Sione 17:26). Koe feohi mo maheni moe pule’anga ‘oe ‘Otua ‘e fou ia he kelesi ‘ae ‘Eiki ko Sisu Kalaisi pea moe ‘Ofa lahi ‘ae Tamai pea moe feohi tu’uma’u ‘ae Laumalie Ma’oni’oni ke tutupu ia ‘iate kitautolu ‘o ‘oua na hili kae fai atu pe ki he ta’engata ‘Emeni.

 
Fakamanatu atu ‘etau Lau Folofola faka’aho…’oua ‘e fiu ka ke ‘aa pe mo le’o…’aukai pea fa’a lotu lilo foki/ lotu fakafamili pea mo’ui ‘aonga foki. ‘Ofa ke mou ma’u ha uike lelei
 

Kavauhi