Talanga Kau Nopele ki he Feliuliuaki ‘a e ‘Ea mo e Tupu ma’olunga ‘a e tahi

Ko e feliuliuaki ‘a e ‘ea ‘oku kau ia he mahu’inga’ia ai ‘a e Pataloni ‘o e Kautaha ki hono Fakalakalaka ‘o e Taki Lelei ‘o Tonga pe ko e Tonga National Leadership Development Forum (TNLDF), Pilinisesi Latufuipeka Mata’aho Tuku’aho, ‘I ha fakataha ‘aho taha pea mo e kau Nopele mo e Hou’eiki Tauhi fonua. Ko e fakakaukau ‘o e fakataha ni ke fai ha sio ki he faka’au ke toe tupu ma’olunga ange ‘a e tahi, pea pehe ki he ngaahi ha’aha’a ‘o natula ‘o kau ai ‘a e tafea ‘a e ngaahi feitu’u ma’olalo tupunga mei he ngaahi ‘uha lalahi, pea mo e keina ‘e he tahi a e ngaahi mataafanga.

Ko e kamata eni ke fai ha sio ‘a e kau ma’u tofi’a ke sinaki mateuteu ki ha taimi ‘e fai ai ha fehikitaki holo mei he feitu’u ki ha feitu’u ‘e taha tupunga mei he ngaahi fakatamaki fakaenatula moe ngaahi feitu’u ‘e uesia he tupu ma’olunga ange ‘a e tahi.

Ko e taha eni ha nga’unu ‘oku makehe he mahino ‘oku ‘iai pe ‘a e mea’I pea mei he ta’ahine Pilinisesi ‘a e faingata’a ‘oku tofanga mo e ngaahi tukui kolo ‘oku tu’u lavea ngofua ki he ma’olunga ‘a e tahi. Ko e ngaahi me’a kotoa na’e ‘ohake he fakatah ko eni ‘a e Pataloni ‘o e TNLDF mo e kau Nopele ‘e muimui’I pea ‘e toe ui ha fakataha he kaha’u ke fai hano toe siofi ‘a e ngaahi fakakaukau kuo ‘ohake he fakataha ko ‘eni.

Na’e ‘ikai ke ngata pe he kau Nopele mo e hou’eiki ma’u tofi’a ka na’e kau mai ki ai ‘a e kau Taki Lotu ‘o e fonua ke fakamahino ‘oku ‘iai ‘a e ngafa fatongia ‘o e Siasi ki ha fakatamaki pehe ni mo ha fehikitaki ka hoko ‘I ha taimi pea na’e mahino ‘a e poupou malohi ‘a e kau Taki Lotu ki he fakakaukau ko eni.

Ko e Kautaha koia ‘a Tonga ki hono Fakalakalaka ‘o e Ngaue faka-taki ‘oku Pataloni ai ‘a e PIlinisesi, Latufuipeka Mata’aho Tuku’aho pea tokoni Pataloni ‘a Lord Vaea mo Lord Tu’I’afitu pea ko e Sea he Poate ko Drew Havea.