Faka’osinga ‘oe uike ha’amo Falaite

FAKA’OSINGA ‘OE UIKE HA’AMO
 
FALAITE 8.1.16
 
FEINGA’ANGA LOTU HONO 9
 
Pongipongi: Tau kole ki he ‘Otuá ko e Tamai ke hoko mai Hono puleʻanga ‘oku pule ʻi he langi pea pehe foki ki mamani ‘o puleʻi fakaleveleva mo tāfataha ‘a Tonga (Faka-Teokalati) pea fakamalumalu ki ai ‘a e puleʻanga fili ‘e he kakai (Faka-Temokalati). (Saame 118:7-9, Loma 13: 1 & 2).
 
HIMI 234/ 390/ 391
KOE FAKAMAAMA ‘OE KAVEINGA LOTU
 
 
Kohai ha taha ‘e ta’e mavava he ‘aho faka’osi ‘oe ha’amo ‘oku tau fai he ta’u ni. Koe feinga’anga lotu ‘eni hono 9 pea tau lea fakataha ai pe moe tangata mei he Tahi Kaleli ko ‘Eiki pe. Tuku mu’a ke lave’i atu ‘ae ngaahi fiema’u mei he’etau kaveinga lotu ke tau hufia. Ke tau lotua pe hufia ‘o tau kole ki he ‘Otuá ko e Tamai ke hoko mai Hono puleʻanga ‘oku pule ʻi he langi pea pehe foki ki mamani ‘o puleʻi fakaleveleva mo tāfataha ‘a Tonga (Faka-Teokalati). Pea koe konga leva hono ua ‘oe kaveinga lotu ke tau lotua ke hoko mai ‘ae mafai pule ‘oe ‘Otua ke fakamalumalu ki ai ‘a e puleʻanga fili ‘e he kakai (Faka-Temokalati). Koe’uhii koe fiema’u ke tau kau fakataha mei he mahu’inga malie ‘ae ongo lea ‘oku tefito ki ai ‘etau lotu hufia pea matamata ‘oku anga pehee ni. Koe lea Teokalati ko hono liliu fakatonga pe ia ‘oe lea Theocracy. Koe lea ni  Teokalati/ Theocracy ‘oku fa’u he ongo lea ni (kalisi), Koe “Theo = God/ ‘Otua… pea moe Cracy = Government/ Pule’anga. Ko ha fa’unga pule’anga ‘oku fakalele ‘i he malumalu ‘oe mafai pule ‘oe ‘Otua. Pea koe lea “Temokalati/ Democracy mei he ongo lea Kalisi koe demokrata / Demos = Common People/ kratos / Cracy = Rule/ Malohi/ Pule’anga ‘oku fakalelei he mafai pule ‘oe kakai ma’ae kakai/ Government by the people.
 

Siasi ko ‘etau lotua leva ko hoko mai mu’a ‘ae mafai pule ‘oe ‘Otua pe Teokalati ‘oku maau/ melino pea

Faifekau Semisi Kava
Faifekau Semisi Kava

faitotonu tolonga ke ngaue’aki ia ‘e he Pule’anga Fakatemokalati ‘oku tau lolotonga fononga ai. Noengo ‘oku ‘ikai ke tau matu’aki temokalati kakato ka kuo tau nga’unu ki he fa’unga pule’anga kuo fili mo fakalelei ‘e he kakai honau kau taki tuku ke he hotau ha’a tu’i moe konisitutone. Pea neongo ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha fa’unga pule’anga ia ‘e matu’aki haohao ka ‘oku tau fakafeta’i he ‘oku ‘i ai ha fa’unga pule’anga lelei mo haohao ke tau “fakakainga” mo “fakaanga tatau” ki ai. Ko hono taki ka koe mafai pule ko Sisu Kalaisi koe Tu’i ‘oe ngaahi tu’i moe ‘Eiki ‘oe ngaahi ‘eikii. Tau lotua ke hoko mai ‘ae pule ko ia ‘o ‘ikai fakataimi pe ka ke fakaleveleva pea ta’engata foki. Tau lotua kole ki he ‘Otuá ko e Tamai ke hoko mai Hono puleʻanga ‘oku pule ʻi he langi pea pehe foki ki mamani ‘o puleʻi fakaleveleva mo tāfataha ‘a Tonga (Faka-Teokalati) pea fakamalumalu ki ai ‘a e puleʻanga fili ‘e he kakai

 
KOE HULUHULU MEI HE FOLOFOLA
(Saame 118:7-9, Loma 13: 1 & 2).
 
Koe mahulu’anga ‘oe pule ‘ae Teokalati pe mafai pule ‘ae ‘Otua ki hono kakai koe “anganofo” hono kakai ki hono takimu’a. He koe uho ‘oe anga nofo koe talangofua pea mei he talangofua ‘oku ne fanau’i ‘ae ‘uuni lelei kotoa pe ki he kakai pea mo hono takimu’a. Koe lea anganofo koe lea faka’otua ia ki he faithful pe anga totonu ‘ae nonofo fakamali ‘ae tangata moe fefine. He hangee koe anga totonu ‘a Kalaisi ki hono Siasi ‘oku pehee foki moe siasi ke anga totonu ki hono ‘Eiki. Koe anga nofo leva ko hono fakamatala ofi mai ‘ae fekau’aki malohi ‘ae taha moe taha…’ae taha mo hono kaungaa’api…’ae kakai ki honau kau taki pea ki he tangata ki hono ‘Otua. Na’e ‘ikai hoko noa mai ha taha ki he lakanga pe tu’unga ‘o ta’e fou mai mei he finangalo ‘oe ‘Otua. Ko ‘etau hoko koe takimu’ahe pule’anga/ Siasi moe famili na’e ‘ikai hoko noa. Na’e ‘ikai puli ia ki he ‘Otua ‘ae feitu’u totonu ke ta kau ki ai….pe koe kau taki pe kau ki he kau fakaongoongo. Tau lotua ke tau tali hotau kehekehe he ko hotau fakavaofi’anga ia he ngaue moe mo’ui he pule’anga ‘oku tau kau ki ai.
 
1 KE anganofo ʻa e tangata kotoa pe ki he ngaahi pule ʻoku maʻolunga: he ʻoku ʻikai ha pule, ka ʻoku mei he ʻOtua pe; pea ko e ngaahi pule ʻoku ʻi ai ni ko e fokotuʻu ʻe he ʻOtua. Koe taimi pe ‘oku ‘ikai ke tau tali ai hotau ngaahi faikehekehe’anga pea ‘oku ne fanau’i leva ‘etau femeheka’aki pe felotokovi’aki koe’uhii ko e ‘ikai ke tau tali ‘ae taha ko ee ke faitu’uitu’uni mai kiate kita. Tau lotua ke foaki mai ‘e he ‘Eiki ‘oe ta’u ha mahino pehee kiate kitautolu ke tau fai’aki ‘etau fakaongoongo moe tauhi ki hotau kau taki mu’a ka tau vaofi ai moe mafai pule ‘oe ‘Otua pe Teokalati. Pea telia na’a tau mo’u nofoa he mo’ui fakaanga kae ngaloku ‘ae mo’ui fakatautehina moe fe’ofa’aki moe fefakalotolahi’aki pea tau iku ai ki ha pule’anga ‘oku faingata’a fau ke ne fai hono lelei taha ki hono kakai. Pea hangee koe talaloto ‘ae Same 118:7-9 “ʻOku ʻiate au ʻa Sihova ke tokoni: Ko ia ʻe fakaai hoku loto ki he kakai ʻoku fehiʻa mai. ʻOku lelei hake ke hufanga kia Sihova ʻi he falala ki he tangata. ʻOku lelei hake ke hufanga kia Sihova ʻi he falala ki houʻeiki maʻolunga.  2 Ko ia, ʻilonga ʻa ia ʻoku angatuʻu ki he pule, ko ʻene tuʻu ia ki he tuʻutuʻuni ʻa e ʻOtua: pea ko e meʻa ʻe maʻu ai ʻe he kau angatuʻu, ko hanau tautea…’Emeni
 
 
KOE FEINGA’ANGA LOTU HONO 10
 
Efiafi: Ke toe momoi kitautolu ko e kakai Tonga ki he ‘Otuá ko Hono tofiʻa kitautolu ke toe fakafoʻou ‘etau fuakava fetauhiʻaki maʻoniʻoni kiate Ia pea kei tuʻuloa aipe hotau tala tukufakaholo: ‘Ko e ‘Otua mo Tonga ko hoku Tofiʻa’ (Teutalonome 9:29, Saame 100:3 – 5).
 
 
Himi: 233/ 552/390/ 391
KOE FAKAMAAMA ‘OE KAVEINGA LOTU
 
Tau hiki mavava pea tau hua ‘ae fakafeta’i pea ke nofo ma’u ‘ae fakamalo’ia hotau ngutu he ikuna kafakafa ‘oe uike ha’amo ‘oe ta’u fo’ou ni 2016. Koe fehi’a lelei ke fai pe na’e tu’unga he haa ‘etau kau he efiafi ni? ‘Io koe loto hounga’ia pe ‘e mo’oni ‘ae tali ‘oku ‘i hono laumalie. Fakafeta’i mu’a Sisu Kalaisi he ngaue’i homau ta’u kuo mau kamata ni. Koe ngaahi me’a ‘eni ‘oku fakamamafa mai ‘e he kaveinga ke nofo ki ai ‘etau lotu hufia ni. Ke tau lotu mo hufia “Ke toe momoi kitautolu ko e kakai Tonga ki he ‘Otuá ko Hono tofiʻa kitautolu….Pea koe konga hono ua ke tau hufia mo lotua “ ke toe fakafoʻou ‘etau fuakava fetauhiʻaki maʻoniʻoni kiate Ia…Pea konga faka’osi ke tau hufia ke  kei tuʻuloa aipe hotau tala tukufakaholo: ‘Ko e ‘Otua mo Tonga ko hoku Tofiʻa’. Fakatokanga’iange ‘ae kole ‘ae kaveinga lotu ke “tau toe momoi kitautolu” pea ‘oku mahino mei he fakalea kuo tau mavahe mei he tukupaa moe kole lotu ‘ae ‘uluaki faa ke “momoni hake hono fonua mo hono kakai ki he malu tauhi ‘ae ‘Otua mafimafi. He’ikiai ke tau toe fakaikiiki ka ‘oku tau mamata pe ki ai he ‘aho ni ‘ae li’aki ‘e he to’utangata ‘o Tonga he ‘aho ni ‘ae tauhi moe falala ‘ae Tu’i na’a ne fai hotau fakatau’atina ki he ‘Otua. Kuo tau hiki ‘o falala ki he poto moe pa’anga moe koloa moe ngaahi tokoni ‘ae ngaahi fonua muli pea kuo ‘unu moe kau taki ki ai. Tau lotua ke fakafoki ‘e he ‘Otua ‘a hotau kakai Tonga he tapa pe ‘o manana ke nofo he malumalu moe falala ki he ‘Otua hangee ko ia ‘oku sila’I’aki e moto hotau fonua “Koe ‘Otua mo Tonga ko hoku tofi’a.”
 
Tau lotua ke toe fakafoʻou ‘etau fuakava fetauhiʻaki maʻoniʻoni kiate Ia. Mahino mei he kaveinga ni kuo tau situ’a mei he fuakava na’a tau fai moe ‘Otua he ngaahi me’a kehekehe pe ‘oe mo’ui ni pea ‘oku ‘ilo ‘e koe pea lave’i ‘e au. Ka tonu ‘etau fetauhi’aki moe ‘Otua ‘e tonu hotau ngaahi famili …’e tonu hotau ngaahi Siasi pea ‘e tonu hotau fonua ki he ‘Otua pea ‘e toki tu’uloa hotau talatukufakaholo na’e namoa’aki hotau fonua ki he ‘Otua. Tau lotua ke kei nofo ma’u ‘ae Tonga ke pukepuke hotau tukufakaholo he koe koloa ia ‘ae Tonga. ‘Oku lahi fai ‘ae ngaahi fonua ‘i mamani kuo ‘ikai ke nau kei ‘ilo honau tupu’anga pe kohai kinautolu (Stateless). Tau lotua ke hoko ai pe ‘ae Tonga kotoa ke ne tofi’aki ‘ae ‘Otua pea monu’ia’anga ia ‘o Tonga manakoa. Ke toe momoi kitautolu ko e kakai Tonga ki he ‘Otuá ko Hono tofiʻa kitautolu ke toe fakafoʻou ‘etau fuakava fetauhiʻaki maʻoniʻoni kiate Ia pea kei tuʻuloa aipe hotau tala tukufakaholo: ‘Ko e ‘Otua mo Tonga ko hoku Tofiʻa’
 
KOE HULUHULU MEI HE FOLOFOLA
(Teutalonome 9:29, Saame 100:3 – 5).
 
 
Ko e Tohi Teutalōnome ko e ngaahi malanga lalahi ia ’e tolu ’a Mosese ’oku ne fai ki he kakai, kimu’a pea nau toki hū atu ki he Fonua. ’I he’ene ngaahi malanga ko eni, ’oku ne fakamanatu ai ki he kakai ’a e ngaahi me’a lalahi kuo fai ma’anautolu ’e he ’Otua talu mei he fonua ko ’Isipite. Ko e uho ’o ’ene ngaahi malanga ko eni, ko hono fokotu’u he ’ao ’o ’Isileli ’a e “mo’ui mo e mate, ’a e monū mo e mala” (Teut.30:19). ’Oku ne uki leva ’a e kakai ke nau “fili ki he mo‟ui ka ke mo‟ui”. Hange ko ia ‘oku lea ki ai ‘etau veesi huluhlu ‘oe kaveinga lotu ni Ka ko ho kakai kinautolu, mo ho tofiʻa, ʻa ia naʻa ke fakahao mai ʻaki ʻa e ivi lahi, mo e nima kuo hiki ta.
 
 
‘Ia Teutalonome “Ko e fili ki he mo’ui, ’oku fakaha’aki ia ’a e ’ofa kia Sihova ko hono ’Otua, ke fakaongo ki hono le’o, pea ke pikitai kiate ia: he ko ia ia ho’o mo’ui’anga, mo e lōloa’anga ’o ho ngaahi ’aho: ka ke nofo ’i he kelekele na’e fuakava ai ’e Sihova ki ho tupu’anga, kia ’Epalahame, kia ’Aisake pea kia Sekope, ke ’atu mo’onautolu” (Teut.30:19-20). ’Oku mahu’inga ’a e uki ko eni, he ’oku ne fakamahino, ko e fa’ahinga ko ē  ’e ’onautolu ’a e Fonua kuo tala’ofa ’aki ’e he ’Otua kia ’Epalahame, ko kinautolu pe ’e “fili ki he mo’ui”. Ko e fa’ahinga pe ’oku fili ke fakaongo ki he le’o ’o Sihova mo pikitai kiate ia. Ko e tupu’anga ’o e mala’ia na’e tofanga ai ’a ha’a ’Isileli he’enau a’u ki he Fonua, ko ’enau “fili ki he mate”. Ka na’e fai, he ko ’enau muimui pe he hala kuo tofa ’e Atama mo Ivi mei Iteni. Na’a na fili ke ta’efiefakaongo ki he le’o ’o Sihova ko hotau ’Otua, pea kapusi ai kinaua mei he Fonua ko ‘Iteni. Ko eni, ko hono toe fakafoki ’o ha’a ’Isileli ki he Fonua ko ia, ’oku fai’aki ’a e fili ki he mo’ui. Koe monu’ia ‘oe fonua ‘oku ‘ikai koe hu’akau moe hone ka koe tauhi ‘ae tu’utu’uni ‘ae ‘Otua” Tau lotua ke fili ‘a Tonga ki he ‘Otua ‘oku ‘ikai ko ha koloa…Tau lotua ke toe fakafoki kitautolu ke tau fili ki he mo’ui kae mohu pea leta ‘ae ngaahi monu’ia he fonua ni. Tau toki hua’aki ‘ae fiefia ‘oe fatu Same ni he’etau ngaahi lotu “3 ʻE, ke mou ʻilo muʻa Ko Sihova pe ko e ʻOtua: Ko ia naʻa ne ngaohi kitaua, Pea ko kitaua ʻoku oʻona; ʻIo, ko e kakai aʻana, Ko e sipi ʻoku ne fafanga. 4 Mou hu hono ngaahi matapa he fakafeta ʻi, Hu hono ngaahi lotoʻā mo hono hiva ʻi: ʻIo, mou sani pe ia, Fakamalo ki hono huafa. 5 He ʻoku lelei ʻa Sihova; ʻOku taʻengata ʻene ʻaloʻofa; Pea tuʻu maʻu ʻene fuakava Ki he toʻutangata mo e toʻutangata…. Ko ‘etau kaveinga lotu ke hufia “Ke toe momoi kitautolu ko e kakai Tonga ki he ‘Otuá ko Hono tofiʻa kitautolu ke toe fakafoʻou ‘etau fuakava fetauhiʻaki maʻoniʻoni kiate Ia pea kei tuʻuloa aipe hotau tala tukufakaholo: ‘Ko e ‘Otua mo Tonga ko hoku Tofiʻa’.’Emeni