FIETOKONI KI HE FOUNGA ‘OE FAILOTU

Hange pe ko iakuo ‘osi lave atu ki ai ‘oku ‘ikai hano toe ‘uhinga ‘oe tepile
fietokoni ni kakoe “fie tokoni” pe. Kiate kinautolu ‘oku taukei mahalo he’ikai fu’u
‘aonga‘eni ia kiate kimoutolu. Ka kiate kinautolu pe ‘oku ‘ahi’ahi ki he
lakangafo’ou ni....Kapau te mou muimui lelei he ki’i fietokoni ni pea ‘oku
matangofualeva ‘ae ngaue ni...malo

Ngaahi tefito’i fakamamafa ‘oe kaveinga
 
Koe tefito’ikoloa ‘oe failotu koe “Lotua” pe “lotu hufia’i” ha kaveinga kuo tuku mai
ke taulotua pe lotu hufia’i. ‘I he ‘uhinga leva ko ia ‘oku matu’aki mahu’inga ki
hetoko taha ‘oku ne fakahoko ‘ae failotu ke ne fakamaama mo fakama’ala’ala ‘aengaahi
tefito’i fiema’u ‘ae kaveinga pe ke lotu’i ke nofo taha pe ‘i he ngaahifiema’u ‘ae
kaveinga ‘o ‘ikai ko ha’ane toe tanaki mai mo ha toe kaveinga ki ai.Koe kaveinga
kotoa pe ‘oku ‘i hono ngaahi fakamamafa ke fakama’unga pe nofotaha ki ai ‘etau lotu
hufia ‘oku teu fai. Kataki ‘o toe fakatokanga’iange ‘oku‘ikai ke tau toe fokotu’u
atu ha kaveinga ke toe hili atu he kaveinga kuo ‘osifokotu’u mai. ‘Oku ‘ikai ko ha’o
malanga ‘eni ke ke talateu, vete, fakaakonakimo fakama’opo’opo. Ko ho’o fakamaama pe
‘ae kaveinga pea mo hono ngaahi tefito’ifakakaukau pea fai ai ho’o fakaloloto pea
ngata ai.
 
Koe potu tohi fakamaama
 
‘Oku ‘ikai koekaveinga ‘oku ne fakamaama ‘ae potu tohi ka koe potu folofola ‘oku ne
fakamaama‘ae kaveinga. Kuo lahi pe ha kakai ‘oku nau fa’a feto’oaki he me’a ni ka
kohono fakakaukau pe ‘eni ke huluhulu atu mei he maama ‘oe Folofola ‘ae kaveingakuo
tau fa’u ke fenapasi moe fakahinohino ‘ae Folofola fekau’aki moe finangalo‘oe ‘Otua.
He koe finangalo ‘oe ‘Otua ‘oku tau mata maama pea fakatonu ki ai‘etau fakakaukau mo
‘etau lotu ‘oku fai. ‘Oku mahu’ingamalie leva ‘etau fai ‘aelotu hufia he ‘oku tau
hufia atu ‘ae ngaahi me’a ‘oku fenapasi moe finangalo‘oe ‘Otua.
 
Koe fili Himi

Ko hono ‘uhingaia ‘etau tomu’a fakamaama ‘ae ‘uhinga ‘oe kaveinga pea mo hono
ngaahifakamamafa he te ne ‘omi ai pe hono himi ‘oku fe’unga hono ‘uhinga moe
kaveingakuo tala. Koe taha ia ‘oe faka’ilonga ‘oku te’eki ke te maheni mo ‘ete
kaveinga‘ae fiu hono feinga’i ha himi ‘oku tonu mai ki hoto laumalie. ‘Oku
fu’umahu’inga foki ke fakaofiofi ‘auptito ‘etau fili himi ki he tokanga ‘aekaveinga
fakataha ia moe fakamaama mai ‘ae potu folofola he ‘oku talateu mai pe‘e he ngaahi
talanoa ‘ae himi ‘ae ngaue ‘oku tau teu ke fai.
 
Koe lotu

‘Oku lelei pefoki ke tau ngaue’aki ‘ae fa’unga lotu ‘oku tokoni ki he focus ‘ae
tokanga ‘aesiasi (Fakalangilangi, Vete angahala, Koe Fakafeta’i, Koe Kole, Koe
hufia, Koe Foaki). ‘Oku mahu’ingake nau muimui lelei atu ‘i ho’o taki mu’a lotu ke
tatafe atu ai ki he kaveingake fai hono hufia. ‘Oku tau fa’a ma’u faingamalie foki
heni ke tau tuku atu ai hakonga pe lele ‘osi ai pe ha fa’ahinga ia ‘ae kaveinga
failotu he konga ‘oe lotu(kole moe hufia). Ko hono faingata’a ‘i he lau ‘a’aku he te
ke toe repeat ‘aeme’a tatau he taimi ho’o failotu (tuku kehe kapau koe ‘uhinga pe ia
ke toemahinoange ‘ae kaveinga).
 
Ngaahi me’a kehe ke fai ki ai ha tokanga
 
Kimu’a pea keveesi faka’osi ‘i he himi hono 2 kae lotua (tali mai ‘etau lotu) ‘e he
siasi‘ae kaveinga hanga ‘o toe lau mai ‘ae kaveinga ke ne toe fakama’u ‘ae ongohonau
laumalie ki he ngaahi tefito’i fiema’u ‘ae kaveinga ke lotua. ‘Oku fa’angaue anga
maheni’aki pe ‘a ho’o tomu’a fakaongo mai ‘ae kaveinga lotu ‘oku teuhoko atu ki ai
‘ae siasi ke nau nofo ‘o teuteu ki ai honau loto mo honolaumalie he koe kumi matangi
fakalaumalie ke ne fakafononga’aki ‘ae vaka ‘oe2014. Fakamanatu atu ‘oku ‘ikai mo ha
toe ma’u’anga ivi fakalaumalie ki he’etaungaue ni ka koe loto pe moe ‘aukai. Koe
founga ia ‘e ma’u kelesi ai ‘ae kakaimei he ma’u’anga kelesi ka ko ho’o tataki
fakalaumalie ‘oku fai ki he Siasi ‘oe‘Eiki.
 
‘Ofa pe na’a‘aonga atu pe ki hano teuteu’i lelei ‘etau ngaue fakalaumalie. Pea moe
talamonuatu ai pe mei ho’omou ki’i tepile hamu ni ki he ngaahi ngaue kotoa pe.
 
Kavauhi