Koe tomui 'e 'ikai tali! Te ke 'i ai pe te u 'i ai

MALANGA – Sapate 09/11/14

(mou kataki pe he ma’u loloa ka koe ngaahi fakakaukau pe ‘oku fokotu’u atu na’a ala tokoni ki ha’o teu malanga….malo)

Ngaahi lesoni: Same 78:1-7; Siosiua 24:1-3, 14-25; 1 Tesolonaika 4:13-18; Matiu 25:1-13

Kaveinga: “Koe tomui ‘e ‘ikai tali! Te ke ‘i ai pe te u ‘i ai”

Potu folofola malanga Matiu 25:13 “Ko ia mou le’o he ‘oku ‘ikai te mou ‘ilo hono ‘aho ‘uma’aa hono houa.

Himi:427/584//480/ 520

Talateu

Koe talanoa ‘eni ‘a Sisu ki he’ene kauako he mo’unga ‘Olive ‘o fekau’aki moe teu ke hoko mai ‘ae ngaahi me’a ‘oe ‘aho faka’osi pe faka’osinga ‘oe taimi (eschatological teaching) (Matiu 24:3). ‘Oku mahu’inga ‘ae feitu’u (setting) na’e fai ai ‘e Sisu ‘ae malanga ni ki he’ene kauako he koe feitu’u pe ‘eni ia na’e ‘osi kikite’i mai ‘e Sakalaia ‘e ‘i ai e ‘aho ‘e tu’u ai ‘ae ‘Eiki he mo’unga ‘Olive koe Tu’i ia ‘oe ngaahi pule’anga kotoa pe (Sakalaia 14:1-21). Kia Sakalaia koe pau ke hoko mai ‘ae ‘aho moe taimi ko ia koe me’a pau. Pea ‘oku fakasino ‘e Sisu ‘ae lea palofisai ‘a Sakalaia he talanoa fakataataa ni koe pau ia ke hoko mai ‘ae tangata ta’ane ‘oe katoanga ‘i hano taimi pe.  Ko e fuofua taimi ke faka’ali’ali ai ‘ehe ‘Otua ‘ae natula ‘oe fakakaukau ni ‘a ‘eni na’e hoko he taimi ‘o Noa ‘ae femo’uekina ‘ae kakai he mo’u nofoa he ngaahi ‘oho fononga ‘oe mo’ui pea nau mo’u hangaa ai kae fokifaa kuo hoko mai ‘ae fakamaau ‘ae ‘Otua (imminent judgment) ‘i ha lomaki ‘one vahe’i ai pe ‘ae teuteu mei he ta’eteuteu. Matamata kia Matiu koe fo’i faingata’a tatau mo ia na’e mo’ua ai ‘ae kau taupo’ou ‘e toko nima fai fakavalevale pea mo hotau kuonga ni foki koe fo’i angahala ‘oku ‘ui koe “Hanganoa” he koe fanautama ia ‘ae “ta’e teuteuu” pea ‘oku fanau’i leva ‘e he ta’e teuteu ‘ae“mate.” Pea koe’uhii koe mafatukituki kia Sisu ‘ae ‘uhinga ko ia ko ia ia na’a ne fai ‘ae lea fakatokanga ni “Ko ia mou le’o he ‘oku ‘ikai te mou ‘ilo hono ‘aho ‘uma’aa hono houa.”

Koe vete ‘oe potu tohi

‘Oku fakaava’aki ‘e talanoa fakataataa ni ha lea anga maheni “ko e fakatātā ʻo e Puleʻanga ʻo Hevani ko e tuʻunga tāupoʻou ʻe toko hongofulu, ʻa ia naʻa nau taki taha toʻo ʻene maama, ʻo ʻalu mei ʻapi ke kau ʻi he fakafetaulaki ʻo e ʻEiki taʻane. 2 Pea ko honau toko nima ko e kau fai vale, ka ko e toko nima 3 ko e kau fai fakapotopoto… Na’e mateuteu ‘ae nima pea ta’e meteuteu ‘ae nima. Na’e hu ‘ae toko nima ko ‘enau mateuteu mo kei fonu ‘enau lolo kae tuku ‘i tu’a ‘ae toko nima koe ta’e mateuteu, maha moe lolo pea toe tomui. ‘Oku lahi pe ha ngaahi faka’uhinga ‘o fekau’aki moe talanoa fakataataa ni ka ‘oku tui ‘ae fakahoha’a malanga ni koe fakamaau ‘eni ma’ae kau Siu ‘oku nau lolotonga ma’u ‘ae mo’ui ki mu’a ia pea toki hoko mai ‘ae ‘aho ‘oe ‘Eiki (Matiu 24:3, 14,27,30,44,51). Pea ka hili ia koe fakamaau ma’ae Senitaile ‘e hoko ia he ‘aho ‘oe ‘Eiki koe ‘aho ‘oe fakafaikehekehe’i ‘oe kosi mei he sipi (Matiu 25:31-46). Pea ‘ikai ia ko ia pe ka ‘i he langilangi moe kololia ‘oe ‘aho ‘oe ‘Eiki ko hono fakamaau’i ‘oe Pule’anga ‘Isileli (‘Isikeli 20:33-44; Sakalaia 13:1). Koe palopalema ‘oe talanoa ni koe mahino lelei pe ia ki he ‘Isileli ‘ae pau ke toe hoko mai ‘ae ‘Eiki ka ‘oku ‘ikai ha’anau teki mo teuteu fakalaumalie ‘e taha honau tokolahi ki ai ‘o a’u mai ki he ‘aho ni.

Koe natula ‘o hono fakahoko ‘o ha katoanga mali

‘Oku mahino mei hono anga fai ‘oe katoanga mali he mamani ‘oe talanoa ni na’e fai ia he uike ‘e taha (‘aho ‘e 7) pea ‘oku faka’ilonga’i makahe ‘e he katoanga mali ‘ae ngaahi fa’ahi ta’u fakafiefia ‘ae Siu. ‘Oku hoko ‘a ‘Isilelei heni koe fakataataa ia ‘o ha kau taupo’ou ‘e toko 10 ‘oku nofo mo tatali ki ha taimi ‘e foki mai ‘ae tangata ta’ane mei he ‘api ‘oe fefine ta’ane. Koe taha he ngaahi ‘ulungaanga ‘oe fai ‘oha mali ‘i he kuonga ‘o Sisu kuopau ke tomu’a fononga atu ‘ae tangata mali ki he ‘api ‘oe fefine mali pea ke ne fakafe’ao mai hono mali ki hono ‘api nofo’anga pea ke toki fakahoko ai ‘ae katoanga fakafiefia ‘oe ta’ane ko ia. Koe anga maheni foki ‘oe fononga ni ‘oku toki fai pe ia kuo mamalu ‘ae po’uli pea koe’uhii koe ‘ikai ha taimi pau ki ha taimi ‘e fai mai ai ‘ae fononga faka’eiki’eiki ni ko ia na’a nau angamaheni’aki ‘ae fa’a tatali ki ha taimi pe ‘e hoko mai. Na’e pau ke nau teuteu ‘enau lolo ke lahi koe’uhii koe ‘ikai ha taimi pau ‘ene hoko mai ai. Na’e anga maheni ‘aki foki ‘ae tu’u hokohoko ‘ae kaingaofi moe kakai ‘oe kolo moe fanga ki’i tuhulu pe maama ke faka’ilonga’i’aki ‘ae hala fononga ‘oe tangata moe fefine ta’ane ki he ‘api nofo’anga ‘oe tangata ta’ane.

Koe mahu’inga ‘oe ki’i lea “fai totoka”

‘Oku hoko hifo ‘ae talanoa ‘ae kau Taupo’ou faifakavalevale mo poto he talanoa ‘a Sisu ki he kau tamaio’eki fai ta’e fakapotopoto mo nau va’inga kovi’aki honau faingamalie na’e ‘oange ‘e he’enau ‘Eiki he faka’osinga ‘oe vahe 24. Ko honau palopalema pea ko ia ai pe ‘enau angahala koe “ta’e toka’i” e ki’i taimi ‘oku “FAI TOTOKA” ai honau ‘Eiki…. “Ka ʻo ka ka pehe ʻe he tamaioʻeiki kovi ko ena ʻi hono loto, ʻOku fakatotoka ʻe heʻeku ʻeiki ʻene haʻu; pea ne hanga ai ʻo haha ʻa kinautolu ʻoku ʻi he kau ngaūe mo ia, pea ne kai foki mo inu kava mo e kau inu; 50 ʻe toki haʻu ʻa e ʻeiki ʻa e tamaioʻeiki ko ia ʻi ha ʻaho ʻoku ʻikai te ne ʻamanekina ia, pea mo ha houa ʻoku ʻikai te ne ʻilo ki ai, 51 pea te ne fahiua ia, pea tuʻutuʻuni ke ʻinasi fakataha ia mo e kau maʻoniʻoni loi. Ko e potu ia ʻe toki hoko ai ʻa e tangi mo e fengai ʻitaki ʻo e nifo.” (Matiu 24:48-51). ‘Oku toe ngaue’aki pe ‘e Sisu ‘ae ki’i lea anoano melie mo mahu’inga ni he talanoa ‘oe vahe 25: 5 “Pea ʻi he fakatotoka ʻa e ʻeikitaʻane, naʻa nau tulemohe kotoa pe ʻo mohe…”

Kae kehe ‘i he talanoa ni ‘oku ‘ikai fakamamafa ia kihe ‘uhinga na’a ne fai totoka ai he ‘oku malava pe ia ke hoko. Ka ‘oku ongo mamafa ‘ae fai totoka ko ‘ene tomu’a haa he talanoa ‘oe kau Sevaniti na’a nau va’inga vale’aki honau faingamalie he fai totoka ‘ae hoko mai honau ‘Eiki hangee ko ia kuo tau ‘osi lave ki ai ( Matiu 24:48). Ka ‘oku mahino mei he lea ‘a Sisu he vahe 24:14 ‘ae mahu’inga makehe ke tau fakatokanga’i ‘oe mamafa moe mahu’inga lahi ‘oe fai totoka ‘ene hoko mai “14 Pea ʻe ʻoua ke fanongonongo ki mamani kātoa ʻa e ongoongolelei ko eni ʻo e puleʻanga, ke ai ha fakamatala ki he ngāhi kakai kotoa pe, pea toki hoko ʻa e ngataʻanga.”…(v 44)  Ko ia ke toka teuteu ʻa kimoutolu foki: he ko e hoko mai ʻa e Fanautama ʻa Tangata ʻe fai ʻi ha taimi ʻoku ʻikai te mou ʻamanaki ai kiate ia. Ko hotau ngafa leva koe ofongi ‘ae kakai ke fakatokanga’i mo hounga’ia he ki’i taimi ‘oku ne toe tuku mai ai.

Koe ngaue’aonga’aki e taimi kuo tuku mai

Koe ongo talanoa fakataataa ni ‘oku ne hulu’i mai ha fakataataa mahino ‘oe ngaahi me’a ni. ‘Oku ‘ikai ha’atau taimi neongo ‘oku tau mo’ui ‘i he taimi moe kuonga (Time and Space). ‘Oku ‘ikai ke tau pule ki ha taimi.. ‘Oku tau nofo mo ‘amanaki pe ‘e ‘i ai ha pe ha taimi. Pea ‘oku ‘ikai ke tau malava ke fakafuofua ha taimi. Koe’uhii leva koe ngaahi ‘uhinga ko ia kuo tau lave ki ai ‘oku ‘omi leva ai ‘e he ongo talanoa ni ‘ae fiema’u ke “TOKANGA” ‘o nofo mo “‘AMANAKI” ki ha ‘aho KUOPAU ke hoko mai ai ‘ae ‘Eiki ‘i hono TAIMI. Pea koe taimi ko ia koe ‘Otua tokotaha pe ‘oku ‘ilo ki ai. Koe lea malohi taha heni pea ‘oku tui ‘ae fakahoha’a ni ko hotau MONU’IA’ANGA ia koe ki’i taimi ‘oku “FAI TOTOKA” ai ‘ene hoko mai. ‘Oku fakamatala ‘e he ki’i lea ni ‘ae uho moe ‘imisi ‘ofa faufaua ‘oe ‘Otua ki he tangata.  He ‘oku ‘ikai ‘uhinga ‘ene hoko fakafokifaa mai ke mate ‘ae tangata angahala neongo koe tuha pe ia. Ka ‘okapau koe ‘uhinga ia pea ta he’ikai hano toe taimi fakatotoka ia ‘o ‘ene hoko mai. Koe uho ‘oe fai totoka koe “‘omi faingamalie ma’ae tangata ke mo’ui“. Ko ‘ene fai totoka ke tau ma’u ha taimi fe’unga ke tau liliu ai mo fakatomala pea tui ki hono ‘Alo. ‘Oku hanga ‘e he fai totoka ‘o ‘omi ‘ae faingamalie ke tau sivisivi’i lelei ai ‘etau lotu ‘io ‘etau lolo pe ‘oku lahi fe’unga pe ki he’etau nofo tatali ‘oku fai pe ‘ikai.

Koe kau Taupo’ou poto

“Ka ‘i he tu’apoo na’e paa mai ha kalanga koe ‘Eiki ta’ane ‘eni mou ‘alu atu ke fakafe’iloaki kiate ia….” Na’e pavaki mai pea nau ofo hake kotoa pe ke fakafetaulaki kiate ia. Ko ‘enau mohe ‘oku ‘ikai koe palopalema ia he na’a nau mohe kotoa pe ‘ae kau taupo’ou vale moe poto fakatou’osi. Na’a nau fakatou fanongo kotoa pe ki he kalanga mai ‘ae hoko mai ‘ae tangata ta’ane. Koe kaveinga ia koe ‘aa hake pe kuo ‘osi mateuteu pe. Na’e toe fakafonu hifo ‘e he kau taupo’ou fai fakapotopoto ‘ene maama’aki ‘ae “lolo talifaki” pea na’a nau ma’u faingamalie ai ke mamata ki he fofonga ‘oe ‘Eiki ta’ane mo hono uafi he na’a nau nofo ‘amanaki mo mateuteu ki ai.

Koe kau Taupo’ou vale

Koe konga faingata’a taha he talanoa ni koe ‘aa hake ‘ae kau Taupo’ou vale ‘oku ‘ikai ha lolo ke hulungia ‘aki ‘ae Tangata ta’ane pea toe kanoni’aki mo hono “ta’e tali ‘enau kole lolo” ‘e he kau Taupo’ou fai fakapotopoto. Oku mahino pe ia mei he talanoa na’a nau ma’u lolo kotoa pe pea na’a nau taumu’a kotoa pe ke talitali ‘ae ‘Eiki ta’ane ka koe’uhii koe ‘ikai ha taimi pau‘oe hoko mai ko ia ‘oe ‘Eiki ta’ane ko ia ai ‘oku fu’u mahu’inga makehe heni ‘ae “lolo talifaki.” Kae fakatatau ki he talanoa fakataataa ni koe taupo’ou na’e fai fakavalevale na’a nau ‘alu atu ke toe kumi lolo he kuo maha ai ‘ae maama pea na’e ‘ikai ha’anau “lolo talifaki.” Ka ‘i he’enau foki mai kuo paasi ‘ae fononga ‘ae ‘Eiki ta’ane pea ‘ikai ia ko ia pe ka kuo ‘osi kamata foki ‘ae katoanga ia. Ka ‘i he taimi na’a nau toe ‘alu ai ke fakatau lolo mai kuo kamata ‘ae kamata ‘ae katoanga ia. Koe me’a ‘oku mahino mai he talanoa ni na’a nau fakatou teuteu pe ki he katoanga he na’a nau to’o maama kotoa pe pea na’e tutu ‘o ulo ‘enau ngaahi maama. Ki he fakahoaha’a malanga ni ko honau kehekehe’anga na’e fai’aki ia ‘ae “maha moe toe” ‘ae lolo ki he’enau ngaahi maama.13 Ko ia mou leʻo, he ʻoku ʻikai te mou ʻilo hono ʻaho, ʻumaʻa hono houa.

Ko e angahala he talanoa ni koe “tomui ke fe’iloaki moe ‘Eiki ta’ane.” Ko hono fakamatala na’a nau ma’u mai pe ‘enau lolo kae pangoo na’e ‘ikai toe tali kinautolu ‘e he matapa he kuo nau tomui ke “hu fakataha moe ‘Eiki ta’ane” (vv. 10-12). ‘Io “‘Ani kakai te nau tu’u ‘i tu’a teke ‘i ai? Pe te u ‘i ai? Tala mei loto ke ‘alu mu’a te ke ‘i ai pe? Teu ‘i ai? Kuo tapuni ‘ae matapa kuo kamata ‘ae katoanga koe tomui ‘e ‘ikai lava te ke ‘i ai? Pe te u ‘i ai?” (Himi 520:3). Kainga ‘oku fakamahu’inga’i heni he malanga ni ko ‘etau malava ke hu ki he katoanga ta’ane ni ko ‘etau kaungaa fononga fakataha pe moe ‘Eiki ta’ane ki he’ene katoangaa…‘Io ka hoko mai ‘ae ‘aho lahi kohai ‘e talatalaki te u nonga pe ‘o ‘ikai maa he kofu ‘i ho ta’ata’a… Ko ia mou leʻo, he ʻoku ʻikai te mou ʻilo hono ʻaho, ʻumaʻa hono houa.

Fakapapau’i hotau nofo’anga he ‘aho katoanga

Koe me’a malie he talanoa ni neongo na’e ‘i ai ha kau tangata pe kau to’o kofu fefine na’e fili’i ke nau talitali ke fakafe’ao ‘ae tangata malie ki he katoanga ka na’e ‘ikai ‘uhinga ia kuopau honau nofo’anga he katoanga. Matamata ‘e kainga ‘eni moe talanoa ‘oe tala katoanga pea ‘ikai ha’u ‘ae kau fakaafe ia na’e fua tala ki ai kae ma’u honau nofo’anga ia ‘o kinautolu ‘e he kakai na’e toki liliu pe ‘o tali ‘ae fakaafe.  Ke pehee ke tomui mai pea kei ma’u honau nofo’anga he na’a nau kau he kakai kuo fili ki he katoanga. ‘Ikai! Talamai mei loto “Ko au e, ʻoku ou tala atu, ʻOku ʻikai te u ʻiloa kimoutolu.” Lea fakamamahi fau mo’oni ia ki he tomui koe ‘ikai ‘iloa mai ia ‘e he tangata na’a nau maheni pea mo nau teuteu ki he’ene katoanga. ‘E pehee ‘ae fakamamahi kiate kitautolu ‘oku ui koe Kalisitiane ka na’a tau ta’e teuteu ‘ae ‘ikai ke ‘iloa kitautolu ‘e he ‘Eiki na’a tau maheni mo ‘ilo lelei ki ai. Na’a tau kau pe hono malanga’i mo fai ‘ae ngaahi ouau ‘oe tauhi lotu ka na’e fakataimi pe pea fakatukunga pe ‘etau feohi mo talangofua kiate ia. Koe tapuni ‘ae matapa ‘oku ‘uhinga ia koe mapuni pe ‘o ta’engata. ‘Ikai ha toe meesi moe fakatotoka taimi ai “Ko e tokolahi te nau lea mai ʻi he ʻaho kō ē, ʻo pehe, ʻEi, ʻEi, ʻikai ko ho huafa naʻa mau palofisai ai? pea ko ho huafa naʻa mau kapusi tevolo ai? pea ko ho huafa naʻa mau 23 feia ai ʻa e ngahi mana lahi? Pea te u toki vete kiate kinautolu hoku loto, ʻo pehe, Teʻeki te u ʻiloa kimoutolu: ʻalu meiate au, ʻa e kau maumau lao.” (Matiu 7: 21-22). Fakapapau’i he ‘aho ni ‘oku ‘iloa kitautolu ‘e he ‘Eiki Ta’ane he ko hono fakapapau’i ho nofo’anga he ‘aho katoanga ni fou ‘ia Sisu Kalaisi.

‘Oku feefee hotau ngaahi Siasi he ‘aho ni?

‘Oku hoko nai hotau ngaahi Siasi koe feitu’u lelei taha mo malu ki he’etau nofo’aki tatali ‘oku fai? ‘Oku fai nai ‘e he Siasi honau fatongia fakatauhisipi ke ne ofongi ‘ae “pau” ke hoko mai ‘ae ‘Aho lahi mo fakalilifu ‘oe ‘Eiki? ‘Oku tokanga koaa ‘ae kau lotu ke lau ‘enau Folofola ke nau ma’u ivi ai mo ‘utu ai ‘enau lolo ki he fa’ahinga taimi pe ‘e hoko mai ai ‘a e ‘Eiki Ta’ane? Koe fakatokanga ni ‘a Sisu ki he’ene kauako ke nau hoko atu hono teuteu’i ‘ae teu hoko mai ko ia ‘ae ‘Eiki ke ma’u atu ‘ene kakai. Koe ngaue tefito pe ia ‘oe Siasi koe “ngaohi laumalie” pea “akonekina ‘ae mo’ui fakasisu kalaisi ke mo’ui’aki ‘e he kakai ‘oe Siasi. Ka ‘oku feefee hotau ngaahi Siasi he ‘aho ni? Kohai ‘oku nau fakamamafa ai? Kohai ‘oku nau feinga’I ke tali mo ‘ilo lelei ‘e he kakai ‘oe Siasi? Koe hingoa/ tokateline/ fa’unga lotu tukufakaholo pe ko Sisu? ‘Oku feefee ‘enau ofongi e kakai ki he teuteu? ‘Oku fai fakaoleole mo fakahoholoto pe? Koeha ‘ae fa’ahinga teuteu ko ia? Tala e kaveinga/ langa Falelotu/ hall moe ngaahi katoanga kai? ‘Oku tuha nai mo taau ‘ae teuteu ko ia? (Matiu 25:31-46). Kia Sisu Ko ia mou leʻo, he ʻoku ʻikai te mou ʻilo hono ʻaho, ʻumaʻa hono houa.

Fakaakonaki

Koe fakakaukau ‘oe “maama” heni koe “tui fakakalisitiane” ia pea koe “lolo talifaki” ko hono “ngaue’i ia ‘oe tui ko ia.” Na’e ma’u pe ‘e he kau taupo’ou ni ‘ae fakakaukau ‘oe “tui” ka ko honau faikehekehe’anga he na’e “tui mo ngaue” ‘ae toko nima poto kae “tui ‘ata’ataa pe” ‘ae toko nima fai fakavalevale. Kainga kapau te tau lau kuo tau ma’u ‘ae tui mo’oni kae ‘ikai ke tau fai ha ngaue ke fakahaa’i ‘ae tui ko ia pea ‘oku teka taha ai pe ‘ae tui ko ia pea ‘oku mate ‘ae tui ko ia. Kainga kuopau ke tau ngaue’i malohi ke ha sino ‘ae tui pea ke ne tutupu ai ke ne ma’u ‘ae “tui mo’oni.” Pea koe “tui mo’oni” pe te ne kitaki ke a’u ki he “taimi totonu” ‘oe hoko mai ‘ae ‘aho ‘oe ‘Eiki…”Fai pe tangata fai pe ‘ofa ho kaungaa’api si’ono laumalie hono ‘atamai ‘oua faifaimalie he fe’aonga’aki he koe taimi si’i pe pea ngata ai.” (Himi 427:3). Kainga koe founga hono toe fakamalohi’i pea ke tupu ‘ae tui ko ia ko ‘etau fai ha ngaue ke haa ‘ae tui ko ia.

Fakama’opo’opo

‘Oku faka’imisi ‘e he “Katoanga ta’ane ni” ‘ae “Katoanga Faka’osi ‘ae Lami ‘oe ngaahi kuonga” (eschatological messianic banquet.).   ‘I he taimi ‘e toe hoko mai ai ‘ae ‘Alo kuopau ke ‘i ai ha fu’u mavaeua ‘e hoko ai hangee ko ia ‘oku ho’ata atu he talanoa fakataataa ki he kau taupo’ou ko ‘eni ‘e toko 10 ‘o ‘i ai ha nima ‘i loto moe nima ‘i tu’a. Ka koe fehu’ia ke tau tali te ta kau he nima poto pe koe toko nima vale? Te tau kau he huu pe nofo ‘i tu’a? Koe’uhii koe tu’unga pehee ‘ae ta’e ‘ilo ‘e ha taha hono taimi pea moe me’a ‘e hoko ki ha kakai kuo nau tomui ki he katoanga ‘ae ‘Eiki ko ia ai ‘oku ne fai mai ai ‘ae fekau ni ma’a kitautolu he ‘aho ni ‘a ‘eni ‘oku lea ki ai ‘a Matiu 28:19-20 “Ko ia ke mou o, ʻo ngaohi ʻa e ngāhi kakai kotoa pe ko ʻeku kau ako, ʻi he papitaiso kinautolu ki he Huafa ʻo e Tamai mo e ʻAlo mo e Laumalie Maʻoniʻoni, 20 mo e ako ʻi kinautolu ke tauhi ʻa e ngāhi meʻa kotoa pe kuo u tuʻutuʻuni atu. Pea ko eni, ʻoku ou ʻiate kimoutolu ʻe au ʻi he ngaahi ʻaho kotoa pe, ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo mamani.” …”Mo’oni kuo fuoloa ‘a ‘etau ‘alu he toafa ka koe fe ‘ae tala’ofa ke hu ki he malolo’anga? ‘A! ‘oua na’a tau launga kuo ofi ‘eni ‘ae fonua.” (Himi 537:3). “Ko ia mou le’o (grēgoreite)  he ‘oku ‘ikai te mou ‘ilo hono ‘aho ‘uma’a hono houa…” ‘E ai ha fu’u fakataha ‘e fai—Te ke ‘i ai? pe te u ‘i ai? Ko e kau Helo ‘o Atonai. Te ke ‘i ai? pe te u ‘i ai? Fai ai ‘a e sivi he Tau Lelei,Anga kotoa ‘o e ngaue heni, Toki fai ange ‘a e fakapale’i. Te ke ‘i ai? pe te u ‘i ai? …..’Emeni

Kavauhi