Fanongonongo ki he Ngaahi Mātu‘a ‘o e ‘Apiako Sutton Park, Aokalani, NZ


‘Aho 9 ‘Epeleli 2020

Ngaahi Mātu’a ‘o e ‘Apiako Sutton Park

‘Oku ou ‘amanaki pē ‘oku mou mo’ui lelei pea tokamālie ‘a e ngaahi fatongia mei ‘api na.  Koe ngaahi me’a ‘eni ‘oku toe tānaki atu ki he fanongongo koia na’e ‘osi fakahā atu ki mu’a.

Ko e uike faka’osi ‘eni ‘o e tutukú pea ‘e kamata ‘a e teemi hono 2 ‘i he ‘osi ‘a e ngaahi ‘aho mālōlō ‘o e Pekia.  Ka neongo ia foki, ‘oku kei hokohoko atu pē ‘a e ngaahi fakataputapuí.

Koia ai, koe ako ‘etau fānau ‘e kei hokohoko atu pē ia ‘i he ‘onilaini (on-line).  ‘Oku lolotonga ngāue ‘a e Potungāue Ako mo ‘ene kau ngāue ki hono fokotu’utu’u ‘a e ngaahi founga ‘e lava ke tokoni ki he ako ‘onilaini ‘ae fānaú.

‘Oku ou fakamālō atu kiate kimoutolu kotoa pē ne mou kau mai ki he savea na’e ‘oatu ke fakapapau’i ai ‘a e ngaahi famili ‘oku lava ke ngaue’aki ‘e he fānau ‘a e ‘initaneti ki he ‘enau ako mei ‘apí.

Ko e ngaahi fāmili ko ia ‘oku ‘iai ‘ae ‘initaneti, ‘oku lahi ‘ae ngaahi ngāue fakaako ‘e ma’u atu mei he website moe facebook ‘a e ‘apiako pē.

Ko e ngaahi fāmili ko ia ‘oku ‘ikai ha ‘initanetí, ko e faingamālie lelei ‘eni ke mou ako’i ai ‘ae fānau ke nau lava lelei ke ngāue’aki ‘etau lea faka-Tonga.  ‘I he kamata ‘o e teemi hokó, ‘e ako ‘a e fānau ki he ‘Mo’ui lelei’, ko ia ai kātaki ‘o ngāue’aki ‘a e ngaahi faingamālie kotoa pē ke tokoni ki he ‘etau fānau, ke fakalahi ‘enau ‘ilo ki he ngaahi founga ‘o e faka’ehi’ehi mei he mahaki Covid19. ‘Oku mahu’inga foki ke nau ‘ilo koe fakakātoa ‘o e Mo’uilelei ko e mo’ui lelei honau ‘atamai, mo’ui fakasōsiale moe mo’ui fakaēloto, pea mo e mo’ui fakalaumālie.

‘E ‘iai ‘a e polokalama ako ma’ae fānau ‘e toki fakahoko mai ‘i he televīsoné.

‘Oku ou faka’amu ke mou tokanga ’o talangofua ki he ngaahi fakahinohino mo e fale’i mei he Potungāue Mo’ui moe Pule’anga, ko e ‘uhi ke mou hao ai mei he mahaki Covid19.  ‘Oku ou ‘amanaki ‘e vave ni pē ha tau toe fakatahataha mai koe fāmili ‘o e ‘Apiako Sātoni Paaka.

‘Okapau ‘oku ke toe fiema’u ha fakaikiiki pē ha tokoni,pe a Kātaki ‘o fetu’utaki mai ki he tu’asila  principal@suttonpark.school.nz pe tuku mai ha fekau ‘i he telefoni 021-250-6684   Fakatauange pē ke mou hao mo malu mo homou ngaahi fāmili kotoa ‘i he ‘aofinima’ofá ‘o e ‘Otuá.

‘Ofa lahi atu moe hūfaki,

Fa’atili Iosua Esera

Pulea’oga

Sometimes when a business is growing, it needs a little help.

Right now Kaniva News provides a free, politically independent, bilingual news service for readers around the world that is absolutely unique. We are the largest New Zealand-based Tongan news service, and our stories reach Tongans  wherever they are round the world. But as we grow, there are increased demands on Kaniva News for translation into Tongan on our social media accounts and for the costs associated with expansion. We believe it is important for Tongans to have their own voice and for Tongans to preserve their language, customs and heritage. That is something to which we are strongly committed. That’s why we are asking you to consider sponsoring our work and helping to preserve a uniquely Tongan point of view for our readers and listeners.

Latest news

Related news