Kaveinga: Kapau 'oku tau tui kia Sisu, te tau tui ki he Tohitapu foki

!….MALANGA SAPATE 08/03/2015….!
 
Ngaahi Lesoni: Same 19; ‘Ekisoto 20:1-7; 1 Kolinito 1:18-25; Sione 2:13-22
 
Veesi malanga Sione 2:16 “….pea ne folofola kiate kinautolu kuo ʻomi lupe ke fakatau, ʻAve ʻa e ngaahi meʻa na; pea ʻoua ʻe ngaohi ʻa e fale ‘o ʻeku Tamai koe fale fakatau.
 
Ngaahi Himi 578/ 466/563     
 
Kaveinga: Kapau ‘oku tau tui kia Sisu, te tau tui ki he Tohitapu foki.
 
Talateu
‘Oku tau kei fononga’ia ‘ae fa’ahi ta’u ‘oe Leniti pea mo ‘etau teuteu fakaeloto he ‘aho kotoa pe koe’uhii ko ‘etau kaungaa fononga mamahi mo Kalaisi ki he pekia. ‘Io ‘oku kei tutui pe ‘a e fononga ‘a e ‘Eikiʹ ki Selusalema, ki he kolosiʹ, pea ki he toetu’u lelei, pea ki hono ‘ohakeʹ…’ikai ha toe foki ki Kaleli, ka ko e ‘alu atuʹ eni, Saione, ke kumi mo fakamo’ui ‘a ia kuo mole, ke tokoni’i ‘etau vaivai, pe fakalelu he mamahi. Koe ‘aho ‘eni ‘oku lahi ‘aupito ‘a e ngaahi me’a na’e fai ‘e he ‘Eiki, kae tautautefito ki he taimi na’a ne ‘i he Temipale ai ‘o fai ia ‘a e ngaahi ako mo tali ai ‘a e ngaahi fehu’i Tilema ‘a e ngaahi fa’ahi kehekehe pe ‘i he lotu fakasiu. Pea koe’uhii koe mahu’inga’ia ‘a Sisu ke tomu’a fakama’opo’opo ‘ae hala fononga ki he kolosi ko ia na’a ne fakama’a ‘ae Temipale kuo hoko koe fale fefakatau’aki koloa ‘ae Siu hangee ko ia ‘oku lea ki ai ‘etau veesi malanga “…”….pea ne folofola kiate kinautolu kuo ʻomi lupe ke fakatau, ʻAve ʻa e ngaahi meʻa na; pea ʻoua ʻe ngaohi ʻa e fale o ʻeku Tamai koe fale fakatau.
Koe vete ‘oe potu tohi
‘Ia Matiu 21:12-17, Ma’ake 11:15-19 pea mo Luke 19:45-48 ‘oku nau talanoa ia ki hono hanga ‘e Sisu ‘o uipi pea fulihi e ngaahi tepile fakatau pea mo tuli ki tu’a kinautolu mei he loto Temipale. Koe fakamo’oni ‘eni ‘a Sisu ki he lea ‘ae palofita ko ‘Aisea 56:7 “…he ko hoku fale ʻe ui ko e falelotu moʻo e ngaahi kakai 8 kotoa pe.” Pea hangee ko ia na’e lea’aki ‘e he Palofita ko Selemaia “…Ta ʻa pe ko e fale ni, ʻa ia ʻoku uiʻaki hoku hingoa, kuo hoko ʻi hoʻomou vakai ko e ʻana ʻo e kau fakapo? Tala atu, ko au eni kuo u sio ki ai — ko 12 Sihova ia mei he Taʻehamai.” (Selemaia 7:11). Ko e taha eni ha potu folofola ‘oku tau maheni mo hono konga kimu’a (v.13-17), ‘a ē ‘oku talanoa ki he hanga ‘e Sisu ‘o kapusi ‘a e kau fefatau’aki he Temipale. Ka ‘oku ‘ikai te tau maheni mo e konga kimui (v.18-22). Matamata ‘oku tupu ‘etau maheni ange mo e konga kimu’a ‘o e potu folofola ko eni, he ‘oku ngali kehe ai ‘a e fai ‘a Sisu mei he me’a ‘oku tau anga maheni mo ia, ‘a ‘ene uipi’i ‘a e kau pisinisi ko eni he Temipale. Ko ‘ene ngali kehe leva ia he ‘oku ‘ikai koe Sisu ‘eni ‘oku tau maheni mo ia he ngaahi Kosipeli.
 
Ko e Temipale ‘oku lea ki ai ‘a Sione he talanoa ni koe temipale ia ‘o Helota Lahi (40-4 KM). Ko hono tolu ia ‘o e Temipale, pea ko e fakalelei ia ‘e Helota ‘a e Temipale na’e langa ‘e Seluipepeli, he foki ‘a e Fakahē (Hakeai.2). ‘Oku ‘asi mei heni ‘a e fehangahangai ‘a e me’a na’e ‘ai ‘e he kakai mo e ‘uhinga ‘a e ‘Otua, ki he temipale …”‘a e fale ‘o ‘eku Tamai”, ka ko e anga ko ee ‘a e vakai ‘a Sisu ki he Temipale koe “maketi” pe “fale ko e maketi” (epexetical gen.). Ko e fakamatala ia ‘o e me’a na’e fai ‘e ha’a Siu he Temipale. Kuo nau ngaohi ‘a e “fale ‘o ‘eku Tamai”, ke hoko ko ha “maketi” fakatupukoloa. ‘Oku hanga ‘e he ngaue ko ‘eni ‘a Sisu ‘o fakamanatu mai  “‘a e me’a kuo tu’u he tohitapu”, ‘a ia ko e Fuakava Motu’a ia…. “ko e toko taha te ne mamahi’i ‘a ho fale”, ‘a e Temipale (Same 69:9) “‘e kai ke ‘osi [ia]”. ‘Oku fokotu’u ai heni ‘e Sione, ko e ‘uhinga ia ‘e iku ai ke pekia ‘a Sisu, koe’uhi ko ‘ene mamahi’i ‘a e Temipale (Ma’ake 14:57-58). Ko e fiema’u ‘e he Siu ia ha “mana” ko ha “faka’ilonga” ia, ka nau tui ai kiate ia (1 Kol.1:22). Ka ‘oku ‘asi ai pe heni, ‘a ‘enau ta’etui kiate ia.
 
Te u toe fokotu’u” pe “te u fakatoetu’u”
 
‘Oku fekau’i ‘a ha’a Siu ke nau fai ‘e kinautolu ‘a e “holoki”, ka te ne fai ‘e Ia ‘a e “fakatoetu’u” ‘o hono sino. Na’e langa ‘a e temipale ‘o Helota ‘i ha ta’u ‘e 46 pea ko e me’a ia na’e fakaofo ki ha’a Siu, ko ‘ene teu fokotu’u ‘e ia ‘a e temipale ‘i ha ‘aho pe ‘e tolu. Ka na’e ‘uhinga pe ‘a ‘ene fakaofo, ko e ‘ikai te nau tui ki he mafimafi ‘o e ‘Otua. He ko e me’a ia na’a ne folofola’aki ki he fa’ahinga na’e foki mei he Takipōpula ki Papilone, ‘o kau ki he anga hono toe fokotu’u ‘o e temipale na’e holoki ‘e Nepukanesa, “‘Oku ‘ikai tu’u ‘i he ivi, pea ‘oku ‘ikai tu’u ‘ i he ngū, ka ko hoku Laumālie pe” (Sak.4:6). Kainga ‘oku tau fa’a ofo he ngaahi ngaue mana moe ivi ‘oe lotu koe ‘ikai ke tau tui ‘oku malava ‘e he ivi ‘oe lotu ke fai ee mo ee. Na’e ta’emahino ki he kau Siu ‘a e me’a na’e lea ki ai ‘a Sisu he “na’a ne lea” ‘o ‘uhinga ia ki he’ene lea he v.19 ki hono “holoki” mo toe “fokotu’u” ‘a e temipale… ” ‘o kau ki he faletapu ko hono sino”. Ko e “fale tapu” ia na’a ne fekau’i ‘a ha’a Siu ke nau “holoki (tutuki)” ka ne toe fokotu’u (toetu’u.
 
Koe katoanga pasova moe fakama’a temipale
 
‘Oku ai ha ngaahi me’a mahu’inga he potu tohi ko eni, ‘oku ne fakahinohino kitautolu ki he toenga ‘o e Tohitapu. Ko e ‘uluaki, ko e fakamatala ‘a e v.13 ki he “ofi ‘a e Pāsova ‘a ha’a Siu”, ko e taimi ia na’e fai ai ‘e Sisu ‘a e me’a ‘oku fakamatala ki ai ‘a e potu tohi ko eni. Ko e kātoanga Pāsova, na’e fekau ke tauhi ‘i Isileli ke ta’engata, koe’uhi ke fakamanatu’aki ‘a e “lākai [‘e Sihova] ‘a e ngaahi fale ‘o ha’a Isileli ‘i Isipite ‘i he’ene tautea ‘a e kau Isipite, ka ne fakahaofi ho[nau] ngaahi fale” (Ekisoto12:27). Na’e ‘alu fakataha ‘a e Pāsova mo e kātoanga Tapu Levani, ‘a ia na’e hoko atu ia hili e Pāsova, ki ha toe ngaahi ‘aho ‘e fitu kehe. Ko e konga leva ‘o e teuteu ‘a ha’a Isileli ki he Pāsova-Tapu Levani, ko e pau ke nau “tafi kitu’a” ‘a honau “fale” ke fakapapau’i kuo ta’aki ki tu’a kotoa ‘ae “levani mu’a” meiate kinautolu kae ma’a honau ngaahi fale ki he kātoanga. Na’e tu’utu’uni, “ko e ‘aho ‘e fitu ‘e ‘ikai ‘iloa ‘a e lēvani ‘i homou ngaahi fale; he ‘ilonga ha kai mā lēvani, ‘e tu’usi ‘a e laumālie ko ia mei he Fakataha ‘a Isileli” (Ek.12:19). ‘Oku mahu’inga leva ‘a e fai ‘e Sisu ke kapusi ‘a e kau “fetongi pa’anga” na’e nofo he Temipale he taimi kuo “ofi e Pāsova”, he ko e taimi “fakama’a fale” ia ‘o Isileli. Pea ko e fale na’e taau ke mu’aki fakama’a, ko e “fale ‘o e ‘Otua”. He ko e Pāsova, ko e kātoanga ‘a e ‘Otua mo hono kakai ‘o’ona.
 
Pea ‘oku hanga pehē ‘a e fakamatala ‘e Sione ki he me’a na’e fai ‘e Sisu ‘o ne ngāue’aki ‘a e ngaahi lea ‘o e “tafi kitu’a” mo ‘ene fekau ke “‘ave mei heni” ‘a e ngaahi me’a ko eni, he ko e ngaahi me’a ia ‘oku ne ‘uli’i ‘a e “fale tapu”. Ko e “ngaahi me’a” na’e fekau ke “lī kitu’a” mei he faletapu, ko e ngaahi me’a na’e teu ki he fai feilaulau he temipale. Ka ‘oku lau ia ‘e Sisu ko e ngaahi me’a ‘oku ne “‘uli’i” ‘a e fale ‘o ‘ene tamai. Pea ‘āsili he ko ‘eni kuo ha’u ‘a e “Lami ‘a e ‘Otua ke ne ‘ave e angahala ‘a mamani” (1:29, 36), pea ko ia, kuo totonu pe ke fakama’a ā ‘a e temipale, he kuo ‘ikai kei fiema’u ‘a e ngaahi feilaulau ko eni. He ko hono mo’oni, ‘oku ‘ikai ‘aupito te nau lava ‘e kinautolu, ‘e he ngaahi feilaulau ko ‘ena, ke ‘ave hia mo fakamolemole angahala (Hep.10:1-3). Ka ‘oku feefee kitautolu he ‘aho ni moe ngaahi ouau fakamamafa ‘oku tau mateaki’i mo tauhi tuku fakaholo mai hotau ngaahi falelotu? Na’a ‘oku ma’a ia mo mamalu kae hangee hake pe hotau ngaahi loto ne tokanga mai ki ai ‘a Sisu ke fakama’a ha fonua lotoo ‘o faka’ofo’ofa ki tu’a kae hui momoa ‘a loto.
 
Ko e taha foki ia ha hia mamafa he lau ‘a e Pule’anga Loma, ‘oka feinga ‘e ha taha ke “holoki” ha faletapu. ‘Oku mahino leva, tā na’e ‘ikai ko ‘ene “mamahi’i,” ka ko ‘ene taukave’i ‘a e mahu’inga ‘o e fale na’e langa ‘e ha’a Siu, ka ko ‘ene mamahi’i ‘a e mahu’inga mo e ‘uhinga ‘o ‘ene ha’u ki mamani. He na’a ne ha’u ‘e ia, ‘o fakatatau ki he lau ‘a Sione, ko e “faletapu” pea ko e feilaulau foki, ko e “Lami ‘Ave hia”, ke ne ‘ave e angahala ‘a mamani.
 
Ko e lau ‘a Sisu ki he “faletapu ko hono sino” (v.19). ‘A ia ko mahu’inga leva ia ‘o e “faletapu”, he ‘oku sio ia ki he Teniti Fe’iloaki’anga, ‘a ē na’e hoko ko e fetaulaki’anga ‘o e ‘Otua mo Mosese ke fai ai ‘e ‘ena “alea” (Ek.25:22). ‘Oku fakamahino leva ‘e Sisu, ‘aki ‘ene folofola ‘o kau ki he “faletapu ko hono sino”, ko e kotoa ‘o e naunau ‘o e “faletapu”, ‘a ē na’e fekau ‘e Sihova ‘a ha’a Isileli ke langa ‘i Toafa, kuo fakakakato kotoa ia he sino ‘o’ona. He ko Ia, ko e “hoko ‘a Folofola ko e kakano ‘o ne fokotu’u hono tāpanekale ‘i hotau lotolotonga, pea na’a tau mamata ki hono Sikaina” (1:14). ‘A ia, ko e sino ‘o Sisu, ko e “tāpanekale” pe ko e “teniti fe’iloaki’anga” pe ko e “faletapu” ia ‘o e ‘Otua, ‘a ē na’a ne finangalo ke langa he lotolotonga ‘o ha’a Isileli, ke hoko ko hono ‘afio’anga pea ko hono fetaulaki’anga mo hono kakai. Ko e sino ‘o Sisu ‘a hotau “faletapu”, he ko e “afio’anga ia ‘o e ‘Otua” he lotolotonga ‘o hono kakai. Kainga na’a ‘oku tau fematematei hono tauhi mamalu hotau ngaahi saione tokua koe koloa ia te ne fakafetaulaki’i kitautolu moe kelesi ‘ae ‘Otua. Kainga ‘oku malo pe hono tauhi ka he’ikai malava pe mafai ‘ae falelotu ia ko ia ‘oku mamalu ke ne fakafetaulaki koe mo fakaongo ho’o angahala ki he ‘Otua ngata pe ‘i he “Faletapu” ko SISU KALAISI.
 
‘Ikai ha toe feilaulau ke fai mei he Temipale
 
Pea ‘oku ‘uhinga pehē ‘a ‘ene fakama’a ‘o e Temipale. Na’a ne sio ki he fakakaukau, kuo ‘osi ‘a e taimi ‘o e temipale, pea kuo ‘ikai ke toe fiema’u ke fai ai ‘a e feilaulau na’e fiema’u ki ai ‘a e kau fefakatau’aki koloa. Ko Ia eni kuo ne hoko mai, ko e “faletapu” ‘o e ‘Otua he lotolotonga ‘o ha’a Siu. Pea ko ‘ene “faka’ilonga” ke fakamo’oni’aki ‘a ‘ene ngāue kuo fai, ko ‘ene pekia mo e toetu’u. Seuke, pea tā ko hono tonu ia ‘o e kalisitiane ke tau tui ki he “folofola” ‘a Sisu, he kuo fakakakato ‘e he pekia mo e toetu’u ‘a Sisu, ‘a e me’a na’a ne lea’aki. Ko e me’a he’ene toetu’u mei he pekia, ‘oku taau ai ke tau fokotu’u, o pehē, kuo ‘ikai hatau toe “faletapu” ‘i mamani, ka ko e sino ‘o Sisu Kalaisi, ‘a ē na’e pekia pea toetu’u. Kapau ‘oku tau tui kia Sisu, te tau tui ki he Tohitapu.
 
Fakama’opo’opo
 
Kapau na’e mole e mo’ui ‘a hotau ‘Eiki hono mamahi’i pehe’i ‘a e faletapu ko hono sino pea, huanoa ai ‘a e mo’ui ‘atautolu ‘oku tu’u he mo’oni he ngaahi ‘aho ni. Tau ‘amanaki ‘e fakatanga’i mo li’ekina mo lohi’ekina kitautolu, he na’e pehē ‘enau fai ki hotau ‘Eiki. ‘Oku taau ke malanga’aki ‘a e mo’oni, ko hotau “faletapu” ko e sino ‘o Sisu Kalaisi, he ko e “feitu’u ia” na’e fai ai ‘a hotau feilaulau fakalelei mo e ‘Otua. Ko e fetaulaki’anga foki ia ‘o e ‘Otua mo e tangata, he ko e “halafo’ou mo mo’ui” na’e tofa’aki hono “sino” (Hep.10:19). Tā ‘oku ‘ikai hatau faletapu heni, he kuo ‘ikai ha toe fiema’u ke fai feilaulau angahala he kuo ‘osi fai ‘e Sisu ia ‘i Kalevale ‘ae feilaulau ta tu’o taha ma’a mamani kotoa….Koe feilaulau pe ‘eni ‘oku toe mai ko ‘etau fakavaivai’i ‘etau ngaahi mo’ui ‘o tukulolo ki he ‘Eiki pea tui ki he’ene fakama’a kitautolu ‘aki hono ta’ata’a….. ‘Io Kapau ‘oku tau tui kia Sisu, pea tau tui aa foki ki he me’a kuo fakahinohino kiate kitautolu ‘e he Tohitapu…..‘Emeni