Ko e hā ne foʻi ai ʻa Pacquiao ʻia Mayweather

Kuo ikuna ʻe Floyd Mayweater ʻa ʻena fuhu ko ia mo Manny Pacquiao ʻi ha tuʻutuʻuni loto taha ʻa e kau fakamāú.

Ko e fuhuʻeni ne taku ko e fuhu ʻo e senitulí peá ne taumuʻa ia ke fakamahino ko hai he ongo tangatá ni te ne toʻo ʻa e ʻinasi lahi taha mei he paʻanga ʻAmelika laka hake he  $400 miliona pea mo ne ikuna mo pukepuke  e ngaahi leta ʻa e WBO, WBC mo e WBA.

Ne foaki ʻa e mālohí kia Mayweather ʻe ha kau fakamaau ʻe toko tolu ʻa ia ko e fakamaau ʻe taha ne ne ʻoange ʻa e poini ʻe 118 kia Mayweather kae 110 ʻa Pacquiao, fakamaau ʻe taha ne ne ʻoange ʻa e poini ʻe 116 kia Mayweather kae 112 Pacquiao  mo e fakamaau ʻe taha ne ne ʻoange ʻa e kai ko e  116 kia Mayweather kae 112 kia Pacquiao.

Oku mahino ʻi he ikuna ʻo e fuhú ni ʻa hono ngāue leleiʻaki ʻe Mayweather ʻene pōtoʻi fuhú  o ne lava fikaʻi lelei ʻene tuki poini taimi tatau lava ke  ne teketekeʻi holo pe ʻa  Pacquiao pea fakamamaʻo ʻaki e vave taha ʻo ka ofi ange.

Neongo ne pehē ʻe Pacquiao he hili ʻa e fuhú ko ia ia ne tonu ke mālohí he ne ne mei fai kotoa pe ʻe ia ʻa e fuhú ka kuo tala ʻe he  lekooti ʻo e lahi ʻo ʻena tuki taki taha ne fai, tuki naʻe hala mo e tuki naʻe tau lelei ne  māʻolunga kotoa ai e poini ia ʻo Mayweather.

Ko e foʻi tuki fakakātoa ʻe 435 ne fai ʻe Mayweather ʻo tau lelei ʻene foʻi tuki ʻe 148 ki he foʻi tuki pe ʻe 429 ʻa Pacquiao pea ko ʻene foʻi tuki pe ʻe 81 ne tau ʻia Mayweather.

Mayweather                     Pacquiao

Punches throws (lahi e foʻi tuki)                            435                                    429

Punches landed (tuki tau)                                       148                                     81

Jabs thrown (lahi e tuki/mono)                             267                                    193

Jabs landed (mono ne taú)                                      67                                      18

Hili siʻi pe hono tala e ola ʻo e  fuhu ko ʻeni kuo taku ko e fuhu paʻanga lahi taha ia ʻo e kuongá ni ne fakahā ʻe he  polomouta ko ia ʻo Pacquiao, Bob Arum, naʻe ʻikai faʻa lava ʻe Pacquiao ke ne ngāue leleiʻaki ʻa hono nima toʻomataʻú lolotonga e fuhú koeʻuhī he ne lavea.

Naʻe ʻosi lipooti ʻeni ki he komisoni fuhú ʻi ha uike ʻe nima ki muʻa he fehangahangai ʻa e ongo toʻá  ʻo kole ʻe he kau faleʻi ʻo Pacquiao ke fakaʻatā muʻa ke huhu faitoʻo ʻa Pacquiao ka ne ʻikai tali ia ʻe he komisoní.

Kaekehe ne pehē ʻe he Sea ia ʻo e Komisoní Francisco Aguilar ne ne toki ʻilo pe ki he lavea ʻi ha kole ʻa e kemi ko ia ʻa Pacquiao ke ʻomi muʻa ha toketā ki he tuliki malaʻe ko ia ʻo Pacquiao ka ne ʻikai tali foki mo e kole ia ko iá.

Ko e ikuna ko ʻeni ʻa Mayweather kuó ne toe toʻo ai ʻa e leta WBO mei a Pacquiao.

Neongo ʻa e mataʻifika 400 miliona kuo fakahā ne fuhuʻi ʻe he ongo toʻá ni ka ʻoku ʻi ai mo e ngaahi monūʻia kehe ia ʻe maʻu ʻe he ongo tangatá ni ʻa mui ange  ʻa ia ʻoku fakafuofua ʻe aʻu ʻa e mahuʻinga fakakātoá ki he 500 tupu miliona.

ʻI he ikuna ko ‘eni ʻa Mayweather ‘oku fakafuofua te ne maʻu ‘e ia ‘a e paʻanga ‘Amelika ‘e $300 miliona kae $200 miliona ‘a Pacquiao.

Naʻe fakatauʻi hake pe ʻo ʻosi ʻa e tikite ki he fuhú ni ʻi ha lau miniti ʻa ia ne aʻu ʻa hono fakatau ʻo e tikite ʻe tahá ki he paʻanga ʻAmelika ʻe $3,500 pea iku e niʻihi ke nau fakatauʻi ʻe kinautolu ha tikite ʻa ha niʻihi ne ʻosi fakatau ki he paʻanga $350, 000 (Tolu Kilu Nima Mano).

Neongo hono fai ‘o e fuhú ni ʻi ʻAmeliká naʻe mahino ʻa hono manakoa ange ʻe he kau mamata ʻe toko tahamano tupu ne ʻi he MGM Grand arena ke mamata tonu he fuhú ni ʻa Pacquiao pea ne eʻa kituʻa ʻa hono ʻikai fuʻu poupoua ʻo Mayweather ʻi he taimi lahi ne muuʻi ia ʻe he kakaí ʻi heʻene hola holo meia Pacquiao lolotonga e fuhú. Naʻe lau miliona mo e kakai ʻi māmani ne nau mamataʻi foki ʻa e fuhú ni ʻi he televīsoné.

ʻOku kau foki ʻi hono ʻikai manakoa ʻo Mayweather ʻa e ʻuhinga ko e toki ʻilo hake ʻa hono lēkooti kovi ʻi he tā mo ʻohofi ʻo ha kakai fefine ʻi he kuohilí peá ne lahi hono fai ʻe he tangatá ni ʻa e hia ko ʻení.

Ne ʻosi puke tuʻo fitu ia ki hano ʻohofi ʻo ha kakai fefine ʻe toko nima kau ai e toko ua ne ʻosi ʻi ai ʻena fānau mo Mayweather ʻe toko fā.

ʻI he 2012 ne ngāue pōpula ai māhina ʻe ua ʻi he Clark County Jail ʻi Las Vegas ki hano ʻohofi ʻa hono kaumeʻa ko e fefine ko Josie Harris ʻa ia ne ʻi ai ʻena fānau ʻe toko tolu.

Neongo kotoa e ngaahi fehiʻanekina ne fai ki he tangata fuhu taʻu 38 ni ne ʻikai tuka ai ʻene fakapapauʻi ko ia ia ʻa e lelei taha ʻi he malaʻe ʻo e fuhu fakapalofesinalé ʻi he lolotongá ni ʻi māmaní.