Talanoa ki he vā ʻo ʻAmelika mo Kōlea Tokelaú

Fai 'e Tevita Katoa

15 Epeleli 2014

 

KONGA 2 – Hoko atu ʻo e Talanoa ki he vā ʻo ʻAmelika mo Kōlea Tokelaú

Ko e Talanoa ʻa e Ngaahi Fahaʻi ʻe 6

ʻI ʻEpeleli 2003 naʻe toe kamata ai ha talanoa ʻa e ngaahi fonua ʻe tolu, ʻAmelika, Siaina mo Kōlea Tonga ki he polokalama niukiliá. Naʻe tupu meí he aleaa ko ʻení ʻa e Talanoa ʻa e Ngaahi Fahaʻi ʻe 6, ʻo kau mai ki ai ʻa Siapani, Kōlea Tonga mo Lūsia. Naʻe fiemaʻu ai ʻe Kolea Tokelau ʻi he fakataha ko ʻení ke kole fakamolemole ʻa ʻAmelika ʻi Maʻasi 2005 ki heʻene  ui ia ko e konga ʻo e ʻAkisesi ʻa Tēvoló (Axis of Evil) pea talaki ai ʻenau fakangata ʻenau ʻahiʻahi misailá.

Naʻe toe hoko atu ʻa e fakatahá ʻi Sepitema 2005 ʻo tumutumuʻaki ʻa hono fakapapauʻi ʻo ha felotoi ʻa ia ʻe tukupā ai ʻa Kōlea Tokelau ke taʻofi ʻenau polokalama niukiliá pea nau foki ki he NPT kae tokoniʻi fakameʻatokoni mo maʻungaivi kinautolu ʻe he Ngaahi Fahaʻi ʻe 6. Naʻe fakamahino foki ʻi he Aleapaú ʻa e fiemaʻu ko ia ke hoko atu e fealeaʻakí ʻi he kahaʻú, kau ki ai mo hono toe fakatokamālie ange ʻa hono vā mo ʻAmelika, Siapani mo Kōlea Tongá.

Ko e aliaki ko ʻeni ne hiki tohi ʻi he Fealeaʻaki 2005, naʻe pulia fakafokifā atu ia tuʻunga ʻi hono fakataimi ʻo e tuʻutuʻuni ko ia ʻo e polokalama niukilia ʻa e puleʻangá (ne talaki ai kuo mahaia e Tuʻutuʻuní pea ko e tuʻutuʻuni ko ia ʻo e Fale haofaki niukiliá ki Kōlea Tokelaú ke toki talanoaʻi ia ʻi ha taimi ʻoku toe sai angé). Naʻe toe faingataʻa ange ʻa e aleá ʻi he taimi ne toe tala ai ʻe he Potungāue Paʻanga ʻa ʻAmeliká ko e Banco Delta Asia, ko e Pangikē ʻi Macau, ʻoku ngali ko e tefito ia ʻo e fufuluʻanga paʻanga kākāá. Naʻe tupu heni ʻa hono taʻofi ʻe Macau ha paʻanga ʻa Kōlea Tokelau ʻe 24 miliona. Naʻe toki lava ʻe Kōlea ke fakaʻatā ʻa e paʻanga ko ʻení koeʻuhi kae toe hoko atu ʻa e talanoa.

Ko e ʻahiʻahi Niukilia mo Misaila fana mamaʻo 2006 ʻa Kōlea Tokelaú

ʻI Siulai 2006, naʻe feholoi atu ai ha ʻahiʻahi misaila ʻa Kōlea Tokelau ʻi he konga Tahi Siapaní. Naʻe toʻo hake leva ʻe he Kosilio Maluʻi ʻa e Puleʻanga Fakatahatahá ʻa e Tuʻutuʻuni ʻo e 1695 ʻo taʻofi tuʻu ʻaki ʻa e foʻi ngāue ko ʻení pea tala ki Kōlea Tokelau ke nau foki leva ki he Talanoa ʻa e Fahaʻi ʻe 6.

Ka ʻi ʻOkatopa 2006 ai pē naʻe fai ai ʻe Kōlea Tokelau ia haʻanau ʻahiʻahi niukilia ʻi lolofonua. Naʻe fai leva ʻe he Kosilio Maluʻi ʻa e Puleʻanga Fakatahatahá ha fakataputapui lahi ʻaupito ki Kōlea Tokelau ʻo ngāueʻaki ʻa e Tuʻutuʻuni ʻa e Puleʻanga Fakatahatahá 1718, vahe 7 Tohi Tuʻutuʻuni ʻa e puleʻanga Fakatahatahá. Naʻe muimui atu heni ʻa e fakataha ʻa e ngaahi fahaʻi ʻe 6 ʻi he konga loto ʻo Tīsema 2006, hoko atu ki ai ha fakataha tuʻo ua ʻa ʻAmelika mo Kōlea Tokelau ʻi Sanuali mo ha toe fakataha ʻa e Fahaʻi ʻe 6 ʻi Fepueli 2007.

Ko e tuʻutuʻuni ʻo Fepuelí

Ko e ola ʻo e tuʻutuʻuni ʻo e fakataha ko ia ʻo Fepuelí naʻe fakahoko ai ʻa e Fuofua Ngāue ke Fakahoko ʻEnau Tuʻutuʻuní, ʻa ia ne tala ai ki Kōlea Tokelau ke tāpuni pea silaʻi ʻene meʻa ngāue kotoa pē ʻi Yongbyon, peá ke fakahū mai haʻanau fakamatala ki heʻenau ngaahi polokalama niukiliá. Lolotonga iá kuo pau ke fai ʻe ʻAmelika ʻa e ngāue ke toʻo ʻa Kōlea Tokelau meí he lisi ʻo e kau siponisoa ʻo e ngaahi ngāue fakatautoitoí pea fakangata ʻa e kupu ko ia ʻoku fakakau ai ia ki he Konga Lao Fefakatauʻaki mo e Filí. Pea ʻoku fiemaʻu ki Kōlea Tokelau ke ne kamata ha alea mo Siapani peá mo ʻAmelika. Ke fai leva ʻe he Fahaʻi ʻe 6 hano ʻoatu ha lolo ngāue, ngaahi kulupu ngāue ke faʻu peá ke talanoaʻi ai ʻa e fakaikiiki ʻo e meʻa ke fai ki he aleapaú.

Naʻe toe fetuʻutaki e Ngaahi Fahaʻi ʻe 6 ka naʻe faingataʻa e talanoá hili ko ia ʻa e fakafisi ʻa Kōlea Tokelau ke fai ha fealeaʻaki kaeʻoua ke nau maʻu ʻa e paʻanga tokoni ʻofa ange maʻa kinautolú. Ko e paʻanga tokoni ʻofa ko ʻení ne toki fakahū hake ia ki Kōlea Tokelau ʻi Siune pea naʻe toki fakaʻatā leva ʻa e kau ʻinisipēkita ki hono vakaʻi e ngaahi ivi fakaʻātomí ke nau tokangaʻi, vakaiʻi ʻa Kōlea Tonga, pea fakapapauʻi ʻa hono tāpuni ʻo e ngaahi naunau niukilia ʻi Yongbyon. Naʻe fakapapauʻi leva ʻe he IAEA ʻa hono tāpuni ʻo e feituʻú ni ʻi Siulai 2007. Naʻe toe hoko atu e talanoa ʻa e ngaahi Fahaʻi ʻe 6, pea toe fakafoki mo e fealēleaʻaki ʻa ʻAmelika mo e Puleʻanga Fakatemokalati ʻo e Kakai ʻo Kōlea Tokelaú peá ne fanāfotu ai e aleapau te fakapapauʻi ʻi he konga kimuʻa ʻo ʻOkatopa, 2007: ko e konga ia hono 2 ʻo e Ngāue ki hono Fakahoko ʻo ʻEnau Tuʻutuʻuní (Join Statement).

Pea ʻi he kau taukei mataotao ʻa ʻAmelika ne nau fakahoko leva ha savea vakavakaiʻi fakaʻauliliki. Naʻe kamata ke tukutuku ange mai ʻe Kōlea ʻene ngaahi naunau niukilia ʻi Yongbyon ʻi Nōvema 2007. Kaneongo iá ne ʻikai pē lava ke fakakakato ʻe Kōlea Tokelau hono fakahā ʻenau ngaahi naunau ki heʻene polokalama niukiliá ki he taimi ne fiemaʻu ke ngata aí, Tisema 31, 2007.

Ngaahi ongoongo kehe mei mamani:

Ko e alea ko ē ʻo e 2008 mo hono toʻo meí he lisi ʻo e ngaahi fonua siponisoa ʻo e Tautoitoí.

Pea ʻi Fepueli 2008 naʻe fakakakato ai ha sitepu ʻe 8 meí he 11 ʻo e ngaahi fiemaʻu ke tukutuku ange ʻe Kōlea Tokelaú. Naʻe hoko atu e aleá ʻi ʻEpeleli 2008 ai pē, lolotonga ia ʻoku fakapapauʻi ʻa e fakaikiiki fakaʻosi ʻo e Konga Hono 2 ʻo e ngāué. Naʻe toʻo leva ʻe Palesiteni Bush ʻa e fakataputapui ne hilifaki ki Kōlea Tokelau fekauʻaki mo e lao ki he fefakatauʻaki ʻa ʻAmelika mo e Filí ʻi he konga kimui ʻo Siuné. Kae kehe ko e ʻata mahino ʻeni ʻo hano toʻo ʻe Palesiteni Bush ʻa e ngaahi fakangatangatá ʻi he Tuʻutuʻuni Fakafounga Puleʻi 13466 ʻa ia naʻe fai e fakamoʻoni ki ai ʻi he ʻaho tatau. Naʻe fakahū mau ʻe Kōlea Tokelau ʻa e fakaikiiki ʻo ʻene polokalama niukiliá ʻi Siune 2008. Naʻe ʻikai talaki fakafonua e foʻi fakahāhā ko ʻeni.

ʻI ha katoanga ne ʻi ai e kau asiasi ʻa ʻAmeliká, naʻe fakaʻauha ai ʻe Kōlea Tokelau ʻa e taua fakamokomoko ʻi heʻene maluʻanga ʻi Yongbyon. Ko e lolotonga hono kei hokohoko atu ʻo e fealeaʻaki ʻa e kau ʻinisipēkitá, naʻe toʻo ai ʻa Kōlea Tonga meí he lisi ʻo e feituʻu ʻoku nau siponisoa ʻa e ngāue fakatautoitoí ʻi ʻOkatopa 11, 2008. 

Kae kehe, naʻe hokohoko atu ʻa e ʻikai felotoi ʻa e kau fai fakamoʻoní mo e Puleʻanga ʻAmeliká ʻo nai pehē ʻoku ʻikai kakto ʻa e meʻa kuo talakí. Naʻe tukuakiʻi heni ʻe Kōlea Tokelau ʻa e puleʻanga ʻo Bush ki hono tautoloi ʻo hono toʻo kinautolu meí he lisi ʻo e ngāue fakatautoitoí peá ne iku ke nau fakahāloto ki he ʻikai fakakakato ʻe he kau mēmipa (Siapani & Lepapilika Siainá) ʻo e Ngaahi Fahaʻi ʻe 6 ʻa ʻenau tukupā ke nau fetuku mai ha toni lolo ʻe 1 miliona hangē ko e palōmesi ʻi he aleapaú. Naʻe iku tāpuni e taʻu 2008 ʻoku ʻikai ha ngaʻunu kimuʻa.

Ko e Pule ʻa Obama

Naʻe talaki ʻi he Fakafofonga Fili ko ia ko Obama ʻa ʻene fakaʻamu ke kau ʻi he alēlea mo Kōlea Tokelaú. Naʻe fakanofo leva ʻe he puleʻanga ʻo Obama ha fakafofonga falalaʻanga ko Stephen Bosworth ko e Fakafofonga Makehe ia ki he ngaahi tuʻutuʻuni ki Kōlea Tokelau. Pea ʻi he ʻikai ko ia ke ngāue taimi kakato ʻa Bosworth naʻá ne ʻohake ai ha ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo e fakahokohoko ʻa e ngaahi meʻa mahuʻinga ne fokotuʻu atu ki Kōlea Tokelaú.

ʻAhiʻahi Niukilia hono 2 mo e Kosilio Maluʻi ʻa e Puleʻanga Fakatahatahá- 1874

ʻI ʻEpeleli 5, 2009 ne fanaʻi ai ʻe Kōlea Tokelau haʻanau foʻi lōketi ke ne fakaaʻu ha ngaahi naunau fetuʻutaki fakasatelaite. Naʻe talaki heni ʻe he ngaahi komiunitī fakavahaʻapuleʻangá ko e ʻahiʻahi ko ʻeni ʻa Kōlea Tokelaú ko hono maumauʻi ia ʻo e tuʻutuʻuni ʻo e 1718 ʻa e Kosilio Maluʻi ʻa e Puleʻanga Fakatahatahá. Naʻe tuku mai leva ʻe he Kosilió haʻanau naʻinaʻi ki ha tautea ʻe fakahoko ki he ngaahi kautaha ne nau kau ki he polokalama ʻahiʻahi niukiliá.

ʻAho 25 ʻo Mē 2009, naʻe toe fakahoko ai ʻe Kōlea Tokelau ʻa ʻenau ʻahiʻahi hono uá. Naʻe ʻikai tuai ʻa e ala ʻa e Kosilio maluʻí ʻo ngāueʻaki ʻa e Tuʻutuʻuni ʻo e 1874, taʻofi fefeka e ʻahiʻahí pea ʻikai toe afe ʻenau fakatokanga ʻo ngāueʻaki e Tuʻutuʻuni ʻo e 1718.

ʻI he hili ko ia ʻo e ʻahiʻahí, naʻe ngāueʻaki leva ʻe he kau takí ha tuʻutuʻuni ngāue naʻe ui ko e “Founga tau toloi”: naʻe fokotuʻu ai ha fakataputapui fakaʻekonōmika mo e faleʻi fakapaʻangá mo nau tatali ai ki ha hū hake ʻa Kōlea Tokelau ki he tēpile ʻo e aleá.  

Fakahā ʻo e Polokalama Tānaki ʻilaniumé

Ko e aho 4, Sepitema 2009, naʻe fakahā ai ʻe Kōlea Tokelau ʻoku ʻi ai ʻene polokalama tānaki ʻilaniume pea ʻoku nau fakaofi atu ki he konga fakaʻosi kae tuku atu ke ʻahiʻahiʻí, ʻa ia ʻi he tuʻunga ko iá ʻoku malava ai ki Kōlea Tokelau ke ne fononga atu ia ʻi he hala ki he foʻu naunau tau niukiliá.

ʻI Nōvema 2010 naʻe takiʻi mai ai ha kau fakafofonga ʻe Dr. Siegfried ʻo e ʻUnivēsiti ʻo Stanford, ha ʻaʻahi ki he foʻuʻanga naunau niukilia ʻa Kōlea Tokelau ʻi Yongbyon. Naʻe taki mamataʻi ʻa e timí ni ki he foʻuʻanga ʻilaniumé ʻa ia ne laka hake he ngaahi misini liliu kasa ʻe lau afe. Naʻe kei taukaveʻi ʻe Kōlea Tokelau ko e naunaú ni ʻoku siʻi ʻaupito ʻa e ʻilaniume ʻokú ne ngaohí pea ʻoku fakalolo ʻaki ia ʻenau polokalama ʻahiʻahi ko ia ko e – Light Water Reactor mo ha ngaahi fatongia kehe pē. Ko ia ne kei tuʻu taʻepau ai ʻa e polokalama tānaki ʻilaniume ʻa Kōlea Tokelaú, ʻi he lave ʻa Dr Hecker.

Ko hono fakangotoʻi ʻo e Cheonan 

ʻI Maʻasi 26, 2010, naʻe movete ai e Cheonan peá ne ngoto hifo ai pē ʻo ofi ki he motu ko Baekryong, ki he fakatonga ʻo e Laine Ngataʻanga Fakatokelaú, ko e kauʻāfonua ne fokotuʻu ʻe he Tuʻutuʻuni Puleʻanga Fakatahataha 1953. Naʻe mate he ngāue pango ko ʻení ha kau sōtia tautahi ʻe toko 46. Pea ʻi Mē leva 2010 naʻe kau fakataha ai ha kulupu fakatotolo ʻa e puleʻangá mo e sōtiá ʻo fokotuʻutuʻu ʻe he Potungāue Maluʻi Fakafonua ʻa Kōlea Tongá ʻa ia ne fakamāʻopoʻopo ʻo pehē ko e ngoto ko ia ʻa e Cheonan ko e tupunga mei hano fanaʻi ʻaki ha foʻi tōpito ʻe ha vakauku Kōlea Tokelau. Naʻe fakaʻikaiʻi ʻaupito ʻe Kōlea Tokelau haʻanau kaunga ki hono fakangotoʻi ko ia ʻo e Cheonan. Naʻe fakamoʻoni ai heni ʻa Palesiteni Obama ki he Tuʻutuʻuni Aofangatuku 13551, ʻo toe fakalahi ange ai ʻa e ngaahi fakataputapui ki Kōlea Tokelaú ke ne fakasiʻisiʻi ange ai ʻa e fakafetongi paʻanga kākā mo e ngāue fakafepaki ʻa Kōlea Tokelaú pea faʻufaʻu ai ʻe ʻAmelika mo Kōlea Tonga ha ngaahi ngāue fakakautau ke ne fakaaʻu ki Kōlea Tokelau ha pōpoaki mahino ki he kovi honau anga fakaaoaó peá ke taʻofi leva he vave tahá.

Tau fana pulukōkō ʻi Yeonpyeong

Naʻe hoko atu ki ha fefanaʻaki meʻafana fonua ʻi he Tahi Engeengá ʻa Kōlea Tokelau mo Kōlea Tonga ʻi Nōvema 23, 2010. Naʻe tukuakiʻi heni ʻe Kōlea Tokelau ʻa Kōlea Tonga ʻo nau pehē ko kinautolu naʻa nau ʻuluaki fana pulukōkō ange ki honau potu tahí lolotonga ʻenau ngaahi ngāue fakakautau, ʻo nau ʻuhinga ki he ngataʻanga ko ia ʻi ʻōseni ne fakangatangata ai kinaua ʻi he 1999. Kae pehē ʻe Kōlea Tonga ko e kotoa ʻene ngaahi fanā ne tō pē ia ʻi loto ʻi hono laine kauʻāfonuá. Naʻe mate ʻi he fefanaʻaki ko ʻeni ha ongo sōtia ʻe toko 2 mo e siviliane ʻe 2 ʻa Kōlea Tonga ka naʻe ʻikai mahino ʻa e kau tōtau mo e lavelavea ʻa Kōlea Tokelau ʻi he fenaʻaki naʻe hokó.   

Naʻe fakahalaiaʻi mo toutou naʻinaʻi ʻa ʻAmelika ki Kōlea Tokelau ʻi heʻenau poupou ki Kōlea Tonga. Peá ne nau fakahoko ʻi he hili pē ha ʻaho ʻe 4 meí he fefanaʻakí haʻanau ako tau ʻi he Tahi Engeengá. Naʻe tupunga foki ʻi he meʻá ni ʻa hono toe fakalahi ange ʻe ʻAmelika ʻene tokoni ki he ngāue fakamaluʻi ʻo Kōlea Tongá. 

Toe hoko atu ʻo e Alēleá

ʻI he fakaʻosinga ʻo e 2011, naʻe fakatahā ai ʻa Stephen Bosworth, fakafofonga alea makehe ʻa ʻAmelika, mo e Tokoni Minisitā Maluʻi ʻa Kōlea Tokelaú, Kim Kye-gwan ki haʻana vakaiʻi ha toe fakafoki mai ʻa e alēlea ko ia ʻa e Ngaahi Fahaʻi ʻe 6. Naʻe mahino meí he kau ʻofisiale ʻAmeliká ʻa e ʻikai ke nau fuʻu falala kuo fai ha mateuteu ki ha talanoa moʻoni ʻi Pyongyang pea ʻikai ha toe holomui mei hono taʻofi ʻo e niukiliá. Kae kehe naʻe taku foki ne “ola lelei e fakatahá” neongo naʻe fakamamafaʻi ʻe ʻAmelika ʻe ʻikai ke nau fakavave ke nau foki leva ke fai ha talanoa kaeʻoua ke nau talanoa mo e toenga ʻo honau kau poupoú pea mo e Ngaahi Fahaʻi ko ia ʻe 6.

ʻOku matuʻaki tokanga ʻaupito ʻa e Konikulesí ki he ngaahi tuʻutuʻuni ʻa Kōlea Tokelaú. Ka ʻoku taukaveʻi ʻe Senatoa John Kerry ʻoku totonu ke takimuʻa ʻa ʻAmelika ʻi hono fakafoki ʻo e alēlea ki Kōlea Tokelaú, peá ke kau foki ki ha talanoa fakatokolahi. Kaneongo iá ʻoku ʻikai tui tatau ki ai ʻa e niʻihi ʻo e kau senatoá, tautefito kapau ʻe hoko ia ke tuʻu fepaki mo e founga ngāue ʻa Kōlea Tongá. Ko ia naʻe tali ai ʻe he Falé ha ngaahi liliu ʻo taʻotaʻofi ai ha ngaahi tokoni fakapaʻanga ki hono ngāueʻaki ki he tokoni fakkameʻatokoni Kōlea Tokelaú.