Lau ʻa e mamata tonu ki he tukuakiʻi ne taaʻi ʻa Kali Fungavaka ʻi tuʻafale ʻo e pā

Fai 'e Tevita Katoa

Tuʻapulelulu, ʻEpeleli 10, 2014 – 17:44

 

Nuku'alofa – Naʻe fakahā ʻe ha fakamoʻoni mamata pau ʻi hono hopoʻi ʻo e ʻōfisa polisi Nuʻusila ko ia ko Kali Fungavaka ʻi he ʻaho Pulelulu 9, ʻEpeleli, ki heʻene sio ki hono tuki ʻo Kali Fungavaka lolotonga hono  taki mai meí he pā Timeout ʻi he pō 17 ʻAokosi, 2012 ʻi loto Nukuʻalofa.

Naʻe pehē ʻe he fakamoʻoni fika 3 ki he Kalauní, Haoʻuli Vī, Naʻe tau ʻene meʻalelé ʻo ne tangutu pē ʻi loto ʻi he vahaʻa ʻo e Friends Café mo e Langafonua Center ʻo hanga hake ki he Timeout Bar mo e Reload Bar ʻi he hala Taufaʻahaú, hili ia ʻenau tau atu ki ai mo e ngaahi maheni pē. Kimuʻa ʻi he hoko ʻa e 10 poʻuli.     

Naʻá ne pehē naʻe sio ki he kau ʻōfisa polisi ʻe toko 4 pe 5 naʻa nau hifo meí he meʻalele polisí ʻi muʻa ʻi he Timeout Bar. Naʻe ʻikai fuoloa mo ʻene fakatokangaʻi atu ki he mumu ʻa e kau polisí ʻi ha taha ʻi muʻa ʻi he pā pea naʻe lova tuki e taha ʻo kinautolu. Naʻe ʻikai lava ʻo sio pē ko hai koeʻuhí he naʻa nau sītuʻa mai ki ai, ka ko e ʻōfisa polisi naʻá ne tui e ʻovalolo polisi lanu pulū fakapōpōʻuli. Peá ne sio ki he toko 3 ʻoku nau taki hake ha taha ʻi muʻa ʻi he Timeout Bar ʻo nau kolosi atu ki muʻa ʻi he Senitā Langafonuá ʻi he tafaʻaki ʻe taha ʻo e halá ʻo nau lue ai pē he kauhalá.

Naʻe fakahā ki he fakamaauʻangá ʻe he fakamoʻoní ko e taimi ko ʻení naʻe tangutu ia meí he sea muí meí he tuʻa ʻo e fakaʻulí ʻi he tafaʻaki toʻomataʻú. Ko e taimi naʻa nau kolosi ai he halá naʻá ne ʻunu leva ki he tafaʻaki toʻohemá ke ne sio lelei koeʻuhí he naʻá ne fieʻilo pea naʻá ne sio ki ha ongo ʻōfisa polisi ʻe toko ua ʻokú na fāinga mo e sianá. Naʻe pehē ʻe he fefiné, “Naʻa nau lue mamalie hangatonu mai ki he feituʻu naʻa mau ʻi aí koeʻuhí he naʻe fakafaingataʻaʻiaʻi kinaua ʻe he siana naʻe taki maí, ʻi heʻene feinga ke homo mei heʻena kuku iá”

Ko e fakamatala mo 'eni e taha ki he hopo'i 'o Fungvaka: Tali tonuhia kotoa polisi toko 5 he pekia Kali Fungavaka

Naʻá ne pehē naʻa nau kei fāinga pē hono taki e tama pea koe  ʻōfisa naʻe ofi taha mai ki he halá naʻá ne ofa hono nimá ki ʻolunga ʻokú ne npuke ha meʻa, pea ʻi heʻene fakakaukaú ko e meʻa lōloa ʻuliʻuli ngingila, ʻo ne haʻaki hangatonu hifo hono nimá ʻi he sianá ʻo tupu ai ʻene tō tūʻulutui ki lalo. Ko ʻene fakafuofuá naʻe hoko e meʻa ko iá ʻofi ki he matapā ʻā ki Langafonuá ʻa ia ko e mita ia ʻe 10 ki he 15 hono mamaʻo meí he meʻa naʻe tangutu ai ʻi heʻene meʻalelé.

Ko e taimi ne hiki ai ʻe he ʻōfisa ko ʻeni ʻoku tukuakiʻí ʻa e meʻa ʻuliʻuli ko ʻeni ʻo ʻalu hifo hangatonu ʻi he muiʻulú mo e umá, naʻe tō tūʻulutui ai e tangatá. Naʻe hoko atu pē ʻenau fāingá pea ko e ʻōfisa ko ia ki he tafaʻaki ki Langafonuá naʻá ne tukiʻi e tafaʻaki toʻomataʻu ko ia ʻo e sianá ʻo ne tūʻulu ʻo meimei tau he ʻā ʻo e Langafonuá, ʻi he lau ʻa e fefiné.

Naʻe pehē ʻe he fakamoʻoní naʻe toe hikiʻi ʻe he ongo ʻōfisá ʻa e tangatá ki ʻolunga ʻo nau lue ofi mai ki heʻene meʻalelé ʻi he kauhalá. Naʻá ne pehē naʻe ʻohovale ʻa e ongo ʻōfisá he sio naʻe ʻi ai e kakai he loto meʻalelé.

“Naʻá ku fanongo ki he pehē ʻe he tangata naʻe takí, ko e hā ʻeku meʻa naʻe faí, ko e hā kuó u faí, ko e hā e ʻuhinga kuo mou fai mai ai e meʻa ko ʻení kiaté aú? Pea naʻá ne toutou heʻaki pē leá ni ʻi heʻenau kolosi ʻi muʻa ʻi heʻemau meʻalelé. Naʻá ne pehē, naʻe ʻikai leva ke ne toe sio kia kinautolu.

Naʻe fakamatalaʻi ʻe he fakamoʻoní ʻi he fakamaauʻangá ko e ʻōfisa tukuakiʻi ko ē naʻá ne sio ki he ofa hono nimáʻokú ne puke ʻa e meʻa ʻuliʻulí ko e tokotaha ia ʻoku tukuakiʻi ko Maile, pea ko e ʻōfisa ʻe taha ne lova tukí ko Faletau.

Ko e lolotonga ko ia ʻa e fakafehuʻi fakafihi ʻa e kosilio ʻa e kau taukapó ʻi he hoʻatā efiafí, naʻe kei taukaveʻi fakapapau pē ʻe he fakamoʻoní ʻa e meʻa naʻá ne sio ki ai ʻi he pō ko iá. 

Naʻe folau atu ʻa e fakamoʻoní ki Nuʻusila ʻi he uike hoko maí hili ia ʻo e fakatamaki ne hokó ʻo ne pehē naʻá ne toki ʻilo kimui ko Kali Fungavaká meí he ongoongo ʻa e televīsoné.

Fakaʻilo ki he tāmate tangata

Naʻe toe vakaiʻi toko taha pē ʻe he fakamaaú, Mr Justice Charles Cato, hili e tali tonuhia ʻa ʻInisipēkita Kelepi Halaʻufia mo Konisitapele Salesi Maile, Tevita Vakalahi, Manu Tuʻvai mo Fatai Faletau ki he tāmate tangatá kae liliu e tikite fakaʻiló ki he fakamamahiʻi e sinó.  

Naʻe mālōlō ʻa Kali ʻi Fale Mahaki Vaiola ʻi ʻAokosi 23, 2012 hili ha lavelavea lahi lolotonga hono tauhi maluʻí.

Ko e ngaahi ongoongo faka-Tonga kehe: